O naší škole

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice byla přejmenována 12. 6. 1995 za přítomnosti dcery JUDr. Milady Horákové Jany Kánské. Od 1. 1. 1996 je školou s právní subjektivitou. Do sítě škol byla zařazena 21. března 1996. Zřizovatelem je město Kopřivnice.

K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 - se Základní školou – náměstí, Husova 340. Od školního roku 2008/2009 jsou žáci vyučováni pouze v budovách školy na ulici Obránců míru.

Ve škole je žákům poskytováno základní vzdělání, které je dále rozvíjeno dle zájmu žáků a možností školy. Žáci všech ročníků jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu – Cesta poznání.

V současné době navštěvuje přípravnou třídu a 1. – 9. ročník 400 žáků.

Chod školy zabezpečují:

34 pedagogických zaměstnanců,

7 asistentek pedagoga,

8 zaměstnankyň školní jídelny,

9 správní zaměstnanců.

Co škola nabízí:

Ø profesionální přístup všech zaměstnanců

Ø individuální přístup k žákům

Ø speciálně-pedagogickou péči žákům, kteří ji potřebují

Ø výuku jazyka anglického, ruského a francouzského

Ø pohybové aktivity rozšířené o oblast plavání

Ø bezbariérový přístup

Ø vyžití žáků ve školní družině v době před a po vyučování

Ø možnost denního využití tělocvičen, dětského hřiště a moderního sportovního areálu

Ø ranní přístup dojíždějících žáků a případných zájemců z řad žáků na internet

Ø volitelné předměty a zájmové kroužky (sbor, keramika, tvořivé dílny)

Ø moderní vybavení v odborných učebnách, učebny s interaktivními tabulemi

Ø dvě počítačové učebny s připojením na internet

Ø plavecký výcvik žáků 1. stupně

Ø bruslení dětí

Ø ekologickou výchovu

Ø dopravní výchovu

Ø testování žáků (např. KALIBRO, SCIO)

Ø zapojení do projektů

Ø zapojení žáků do široké škály soutěží, akcí typu vánoční a velikonoční jarmark

Ø humanitární pomoc potřebným – Stonožka, Život dětem apod.

Ø spolupráci se psím útulkem ve Vlčovicích

Ø ozdravné pobyty (pobyty v přírodě, lyžařský výcvik)

Ø kulturní vyžití (filmová a divadelní představení, zájezdy do ostravského divadla)

Ø spolupráci s KDK, Katolickým domem, DDM, ekologickým hnutím Hájenka a dalšími subjekty

Ø zájezdy za kulturou i poznáním (republikové, Anglie)

Ø řešení problémů ve spolupráci s výchovným poradcem, metodičkou prevence a školní psycholožkou

Ø spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, odborem sociálních věcí, Policií ČR

Ø bdělost Školské rady, která dohlíží na činnost školy

Ø kvalitní stravování a pitný režim

Ø na 1. i 2. stupni zdarma ovoce a mléko dodávané v rámci projektu EU a ČR Ovoce a mléko do škol

Ø spoluúčast na akcích republikového charakteru typu Běh rodným krajem Emila Zátopka, KoprCon

Ø aktuální informační systém na stránkách školy