O naší škole


 

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice byla přejmenována 12. 6. 1995 za přítomnosti dcery JUDr. Milady Horákové Jany Kánské. Od 1. 1. 1996 je školou s právní subjektivitou. Do sítě škol byla zařazena 21. března 1996. Zřizovatelem je město Kopřivnice.

K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 - se Základní školou – náměstí, Husova 340. Od školního roku 2008/2009 jsou žáci vyučováni pouze v budovách školy na ulici Obránců míru.

 

Ve škole je žákům poskytováno základní vzdělání, které je dále rozvíjeno dle zájmu žáků a možností školy. Žáci všech ročníků jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu – Cesta poznání.

 

V současné době navštěvuje 1. – 9. ročník 368 žáků.

 

Chod školy zabezpečují:

 

zaměstnanci

celkem

mužů

žen

pedagogičtí

25

3

22

asistenti pedagoga

9

0

9

provozní

9

2

7

školní jídelny

8

0

8

CELKEM

51

5

46

 

Co škola nabízí:

Ø  profesionální přístup všech zaměstnanců

Ø  individuální přístup k žákům

Ø  speciálně-pedagogickou péči žákům, kteří ji potřebují

Ø  výuku jazyka anglického, ruského a francouzského

Ø  pohybové aktivity rozšířené o oblast plavání

Ø  bezbariérový přístup

Ø  vyžití žáků ve školní družině v době před a po vyučování

Ø  možnost denního využití tělocvičen, dětského hřiště a moderního sportovního areálu

Ø  ranní přístup dojíždějících žáků a případných zájemců z řad žáků na internet

Ø  volitelné předměty a zájmové kroužky (sbor, keramika, tvořivé dílny, sportovní hry)

Ø  moderní vybavení v odborných učebnách, učebny s interaktivními tabulemi

Ø  dvě počítačové učebny s připojením na internet

Ø  plavecký výcvik žáků 1. stupně

Ø  bruslení dětí

Ø  ekologickou výchovu 

Ø  dopravní výchovu

Ø  testování žáků (např. KALIBRO, SCIO)

Ø  zapojení do projektů

Ø  zapojení žáků do široké škály soutěží, akcí typu vánoční a velikonoční jarmark

Ø  humanitární pomoc potřebným – Stonožka, Život dětem apod.

Ø  spolupráci se psím útulkem ve Vlčovicích

Ø  ozdravné pobyty doma i v zahraničí (pobyty v přírodě, lyžařský výcvik, Chorvatsko)

Ø  kulturní vyžití (filmová a divadelní představení, zájezdy do ostravského divadla)

Ø  spolupráci s KDK, Katolickým domem, DDM, ekologickým hnutím Hájenka a dalšími subjekty

Ø  zájezdy za kulturou i poznáním (republikové, Anglie)

Ø  řešení problémů ve spolupráci s výchovným poradcem, metodičkou prevence a školní psycholožkou

Ø  spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, odborem sociálních věcí, Policií ČR

Ø  bdělost Školské rady, která dohlíží na činnost školy

Ø  kvalitní stravování a pitný režim

Ø  na 1. i 2. stupni zdarma ovoce a mléko dodávané v rámci projektu EU a ČR Ovoce a mléko do škol

Ø  spoluúčast na akcích republikového charakteru typu Běh rodným krajem Emila Zátopka, KoprCon, TGM a současnost, Poslední puchýř

Ø  aktuální informační systém na stránkách školy