เพื่อเธอตลอดไป

โพสต์12 มิ.ย. 2552 23:08โดยChaiwat Bootchai

เพื่อเธอตลอดไปเพลง :  เพื่อเธอตลอดไป
ผู้ร้อง : ศักดา  พัธสีมา
อัลบั้ม :  แอม-ดา
คำร้อง : จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง : ชาตรี  คงสุวรรณ

intro. D5 F#m7/ Bm A / G F#m / A Asus4 /A

               Em     A        Dmaj7             Em   A        Dmaj7 
อาจยังไม่เห็น  ว่ารักมากมาย     อาจยังสงสัย  ผู้ชายคนนี้        

B7  Bb7   A7          A          F#m      Bm         Csus2   Bm       Asus4   A
อาจยังไม่เห็น     สายตา  แห่งความหวังดี     แต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวัน 

              Em     A        Dmaj7          Em   A        Dmaj7
อาจมีใครใคร  ที่เขา  ดีกว่า     อาจยังมีคน  ที่เธอใฝ่ฝัน

B7 Bb7 A7         A             F#m      Bm        Em        A                 D
แต่จะมีใคร     ให้เธอ     หมดใจ  อย่างฉัน  และมันจะมีให้เธอเพียงคนเดียว 

    G           A         F#m  Bm    G               A          D
อยู่มาจนวันนี้  เพื่อเจอเธอ     จะอยู่เพื่อเธอตลอดไป       

    G           A         F#m  Bm      Csus2     Bm            Asus4 
จะเอาความรัก  ที่มีเก็บไว้     เพื่อรอคอยวันที่เธอมองผ่านมา  

                Em7   D        Asus4    A
     อาจจะมีเวลาที่เธอต้องการ        

                Em          A     Dmaj7           Em        A        Dmaj7
อีกนานแค่ไหน  รักนี้ก็ยังอยู่     อยู่เป็นรักแท้  เพื่อเธอเท่านั้น 

B7  Bb7   A7          A        F#m    Bm
ด้วยใจที่พร้อม     ให้เธอจากคนอย่างฉัน  

     Em        Asus4         Em           Asus4 
กับวันเวลาที่ยาวนาน     คงจะทำให้รอเธอ  

       Em               A    D  B7  Bb7  A7  A  D  B7  Bb7  A7  A  Dmaj7  Dmaj7
และคงจะทำให้เธอได้รู้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TAB GUITAR


 
Tablature Explanation:
h = hammer-on
p = pull-off
/ = slide up or indicates rapid picking
\ = slide down
b = bend
^ = bend full
br, ^r = bend & release
~ = hold note (vibrato)
<> = harmonic

    D5          F#m7          Bm                              G                      
e:--5--------5--3----------|--2----------------------------|--7-----7-----5-----5------|
B:--3-----3-----------2~---|--3--------3--3/5--3-----------|--------------7------------|
G:--2--2-----------2-------|--4-----4-------------4--4/7---|-----7-----7--6--6-----6---|
D:--0----------------------|--4--4-------------------------|--5-----------4------------|
A:--------------4----------|--2----------------------------|---------------------------|
E:-------------------------|-------------------------------|---------------------------|

                                                อาจยังไม่       เห็น    ว่ารัก         มากมาย
    A           Asus4                   A.H.                Em          A                 

e:---------------------------|----------<17>~~~----------|--------3-----------0--------|
B:--2--------2--3--------3---|--5h3----------------------|--------5-----------2--------|
G:--------2-----------2------|-------2~------------------|-----4-----4-----2-----2-----|
D:-----2-----------2---------|---------------------------|-----------------------------|
A:--0------------------------|---------------------------|--------------0--------------|
E:---------------------------|---------------------------|--0--------------------------|

                   อาจยังสง      สัย    ผู้ชาย         คนนี้                   อาจยังไม่           เห็น          สายตา  แห่งความ
    Dmaj7                     Em          A               Dmaj7       B7    Bb7       A7          A
e:--------2-----------5~---|--------3-----------0------|--------2-----5-----4------|--3-----3-----------0------|
B:--------2-----------2~---|--------5-----------2------|--------2------------------|--------2-----------2------|
G:-----2-----2-----2-------|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------4-----3---|-----2-----2-----2-----2---|
D:--0-----------0----------|---------------------------|--0--------0--4-----3------|--2------------------------|
A:-------------------------|--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|
E:-------------------------|--0------------------------|---------------------------|---------------------------|

          หวังดี            แต่     เธอก็คงเข้าใจมันสัก                 วัน                                                                                    
    F#m         Bm              Csus2       Bm              Asus4                                                  
e:--------2------------------|-----------3---------------|-----------------------------|
B:--------2--------------3---|--------3--------------3---|--------3~--3--3~--2---------|
G:-----2-----2--------4------|-----0--------------4------|--------2~--2--2~--2---------|
D:-----------------4---------|-----------------4---------|-----2-----------------------|
A:--------------2------------|--3-----------2------------|--0--------------------------|
E:--2------------------------|---------------------------|-----------------------------|

               อาจมีใคร            ใคร    ที่เขา            ดี      กว่า         อาจยังมี
    A                           Em          A               Dmaj7                                                  
e:--5~-----------------------|--------3-----------0------|--------2-----------2~-------|
B:--2~-----------------------|--------5-----------2------|--------2-----------2~-------|
G:--2~-----------------------|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----2-----2-----------|
D:--2~-----------------------|---------------------------|--0-----------0--------------|
A:--0~-----------------------|--------------0------------|-----------------------------|
E:--------------------3--2---|--0------------------------|-----------------------------|

    คน    ที่เธอ            ใฝ่      ฝัน          แต่จะมี            ใคร    ให้เธอ           หมด     ใจ       อย่างฉัน       และ
    Em          A               Dmaj7       B7    Bb7       A7          A               F#m         Bm                               
e:--------3-----------0------|--5--2--2-----5-----4------|--3-----3-----------0------|--------2------------------|
B:--------5-----------2------|--------2------------------|--------2-----------2------|--------2--------------3---|
G:-----4-----4-----2-----2---|-----------------4-----3---|-----2-----2-----2-----2---|-----2-----2--------4------|
D:---------------------------|--0--------0--4-----3------|--2------------------------|-----------------4---------|
A:--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|--------------2------------|
E:--0------------------------|---------------------------|---------------------------|--2------------------------|

    มันจะมีให้เธอเพียงคน                เดียว                  อยู่     มาจนวันนี้            เพื่อ         เจอ       เธอ          จะ
    Em          A               D                           G           A               F#m         Bm               
e:--------3-----------5------|--2--------2--3-----5------|--3-----3-----5-----5------|--2-----2-----------2------|
B:--------5-----------2------|--------3------------------|--------3-----------2------|--------2-----3-----3------|
G:-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------0-----2---|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----2-----4-----4---|
D:---------------------------|--0------------------------|---------------------------|---------------------------|
A:--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|--------------2------------|
E:--0------------------------|--------------0-----2------|--3------------------------|--2------------------------|

    อยู่เพื่อเธอตลอด                   ไป                    จะ     เอา    ความรัก        ที่         มี     เก็บไว้            เพื่อ
    G           A               D                           G           A               F#m        Bm             
e:--7-----3-----0-----0------|--2--------2--3-----5------|--3-----3------------------|--2-----2------------------|
B:--------3-----------2------|--------3------------------|--------3-----------2------|--------2--------------3---|
G:-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------0-----2---|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----2--------4------|
D:---------------------------|--0------------------------|---------------------------|-----------------4---------|
A:--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|--------------2------------|
E:--3------------------------|--------------0-----2------|--3------------------------|--2------------------------|

    รอคอยวันที่เธอมองผ่าน               มา                    อาจจะ     มีเวลาที่เธอ         ต้อง
    Csus2       Bm              Asus4                         Em7       D      
                                           
e:-----3---------------------|-----------------------------|--------3~-------------|
B:--------3--------------3---|-----------3--2h3p2----------|--------3~--------3~---|
G:-----------0--------4------|--------2------------2-------|-----4---------2-------|
D:-----------------4---------|-----2------------------2~---|------------0----------|
A:--3-----------2------------|--0--------------------------|-----------------------|
E:---------------------------|-----------------------------|--0--------------------|

    การ                                   อีกนานแค่           ไหน    รักนี้         ก็ยัง
    Asus4                      A                          Em          A                                            
e:-----------------------|-----5~----------------------|--------3-----------0------|
B:--------3~--3--3~--2---|-----2~----------------------|--------5-----------2------|
G:--------2~--2--2~--2---|-----2~----------------------|-----4-----4-----2-----2---|
D:-----2-----------------|-----2~----------------------|---------------------------|
A:--0--------------------|-----0~----------------------|--------------0------------|
E:-----------------------|----------------------3--2---|--0------------------------|

    อยู่          อยู่เป็นรัก         แท้     เพื่อเธอ        เท่า       นั้น           ด้วยใจที่           พร้อม   ให้เธอ        จาก
    Dmaj7                     Em          A               Dmaj7       B7    Bb7       A7          A                             

e:--------2-----------2~---|--------3-----------0------|--------2-----5-----4------|--3-----3-----------0------|
B:--------2-----------2~---|--------5-----------2------|--------2------------------|--------2-----------2------|
G:-----2-----2-----2-------|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------4-----3---|-----2-----2-----2-----2---|
D:--0-----------0----------|---------------------------|--0--------0--4-----3------|--2------------------------|
A:-------------------------|--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|
E:-------------------------|--0------------------------|---------------------------|---------------------------|

    คน    อย่างฉัน           กับ     วันเวลาที่ยาวนาน            คงจะทำให้รอเธอ           และ     คงจะทำให้เธอ         ได้รู้
    F#m         Bm              Em          Asus4     Em          Asus4           Em                                            
e:--------2-----------2------|--------3------------|--------3------------------|--3-----3-----5------------|
B:--------2-----------3------|--------5-----3--3---|--------5-----------3------|--------5-----------3------|
G:-----2-----2-----4-----4---|-----4-----4--2--2---|-----4-----4-----2-----2---|-----4-----4-----2-----2---|
D:---------------------------|--------------2--2---|--------------2------------|---------------------------|
A:--------------2------------|---------------------|---------------------------|--------------0------------|
E:--2------------------------|--0------------------|--0------------------------|--0------------------------|

 
    D           B7    Bb7       A7sus4      A                D          B7    Bb7       A7sus4      A                               
e:-----------2--5-----4------|
--3--------3--2-----0------|-----------2--5-----4------|--3--------3--2-----0------|
B:--------3------------------|--------3-----------2------|--------3------------------|--------3-----------2------|
G:-----2-----------4-----3---|-----2-----------2-----2---|-----2-----------4-----3---|-----2-----------2-----2---|
D:--0-----------4-----3------|--2-----------0------------|--0-----------4-----3------|--2-----------0------------|
A:---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
E:---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|


    Asus4                         A       A.H.  A.H.  A.H.                                                                     
e:-----------------------------|--5~------<17>--<14>---------|
B:--------3-----2h3p2----------|--2~-------------------------|
G:-----2-----2---------2---2---|--2~------------------<14>---|
D:------------------------2----|--2~-------------------------|
A:--0--------------------------|--0~-------------------------|
E:-----------------------------|-----------------------------|


Comments