Lab. Informatyki Medycznej

Przeznaczenie: Laboratorium przeznaczone jest do analizy rzeczywistych źródeł sygnałów i obrazów wykorzystywanych w procesie diagnozowania medycznego. Wyposażenie laboratorium stwarza warunki do zweryfikowania nabytej wiedzy z zakresu przetwarzania sygnałów, przetwarzania i analizy obrazów, budowy dedykowanych baz danych czy systemów zdalnego monitorowania – w tym przypadku stanu zdrowia człowieka.  Studenci poszerzają i utrwalają posiadaną wiedzę z zakresu fizyki, zapoznają się z budową, zasadą działania, obsługą, możliwościami i sposobami strojenia (kalibracji) oraz przeprogramowywania aparatury medycznej. Od strony informatycznej poznają obowiązujące w praktyce medycznej standardy przesyłania (komunikacji), rejestracji i archiwizacji danych. Utrwalane są podstawy wiedzy medycznej niezbędnej do rozumienia przeznaczenia danego typu aparatury diagnostycznej i warunków przeprowadzania badań.

Obszary wykorzystania laboratorium:

Badania audiometryczne (diagnostyka słuchu, audiometria mowy) i z zakresu foniatrii dzięki dostępowi do kabiny izolującej od dźwięków otoczenia, wyposażonej w nowoczesny audiometr i urządzenia do rejestracji mowy.Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów:
  • ultrasonograficznych
  • dna oka
  • tęczówki oka
  • powierzchni skóry
  • kanału słuchowegoPozyskiwanie i przetwarzanie sygnałów z urządzeń kardiologicznych (do dyspozycji aparaty EKG i mobilne holtery) oraz eksperymentowanie z transmisją danych medycznych (rozwiązania na rzecz telemedycyny).Zaawansowane przetwarzanie zdjęć rentgenowskich (dostępne wydajne komputery i oprogramowanie pracujące w standardach medycznych).Doskonalenie procesów diagnostyki chorób oczu (dostęp do pachymetru, perymetru, lampy szczelinowej).Pozyskiwanie obrazów do prac związanych z poszukiwaniem algorytmów identyfikacji personalnej na postawie tęczówki oka.