اَلّهُمَّ وَفِّقنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضي؛ پروردگارا ما را در آنچه كه رضا و رغبت تو در آن است، موفق بدار (دُعاي حكيم جرجاني)

در باره حدّ پزشكي و منفعت آن و شناخت احوال مواد و مزاج‌ها و خلط‌‌هاي چهارگانه و احوال عادت‌ها و شرح اعضاء

كتاب 1

در مورد تندرستي و بيماري، اَعراض و اسباب بيماريها و شناختن احوال نبض و احوال هرچه از منافذ و مجاري بدن بيرون مي‌آيد 

كتاب 2

در باره تدابير نگاه داشتن تندرستي

كتاب 3

در باره تشخيص بيماري‌ها، نُضج، بحران‌ها و پيش‌آگهي

كتاب 4

در باره شناخت تب و اجناس و انواع و اسباب و علامات و درمان آن

كتاب 5

درباره درمان بيماري‌هاي سر تا پا

كتاب 6

در باره بيماري‌ها و آفت‌هايي كه ممكن است كه همه اندام‌ها را افتد از سر تا پاي چون آماس‌ها و زخم‌ها و جراحت‌ها و كوفتگي و شكستگي و دررفتگي مفاصل و سوختگي با آتش و به آب  و آنچه بدين ماند و اسباب و علامات و درمان آن

كتاب 7

در باره زينت و آراستگي و پاكيزگي ظاهر تن

كتاب 8

در باره احوال چيزهاي زيانكار و زهرها و دفع مضرّت و درمان آنها (كتاب السُموم)

كتاب 9

قرافاذين: در باره داروشناسي، داروسازي و نسخه پيچي

كتاب 10

           ايام اللّه دهه فجر 1387

            به كوشش: دكتر حسين حاتمي 

لطفا پيشنهادات سازنده خودتان را از طريق ايميل، ابلاغ فرماييد: hatami21102@gmail.com