статут

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na  skupštini udruženja održanoj dana 30.03.2011 godine u Beogradu  usvojen je novi

 

S T A T U T

 

ЗАЈЕДНИЦА ДИРЕКТОРА И НАСТАВНИКА ШКОЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

ЗАЈЕДНИЦА ДИРЕКТОРА И НАСТАВНИКА ШКОЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (u daljem tekstu: Zajednica) ostavrujeje svoje ciljeve u OBRAZOVNO VASPITNOJ OBLASTI kao nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva jedinstvenog delovanja njenih članova na unapređenju kao i zalaganju za razvijanje i primenu različitih oblika obrazovno-vaspitnog rada; usavršavanja i stručnog osposobljavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u skladu sa Zakonom; organizovanja i sprovođenja takmičenja učenika; primene savremenih dostignuća defektološke nauke i prakse; primene međunarodnih standarda za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju za rad pod posebnim uslovima i posebnim programiam i dr.

 

 

Ciljevi udruženja

 

Član 2.

  • unapređivanje saradnje direktora i nastavnika osnovnih i srednjih škola za specijalnu edukaciju i

      rehabilitaciju na teritoriji Republike Srbije u cilju jedinstvenog ostvarivanja različitih oblika    obrazovno-vaspitnog rada i što je moguće više jedinstvenog nastupa prema trećim licima;

  • organizovanje i koordiniranje rada stručnih grupa formiranih za usavršavanje nastave i drugih oblika obrazovnog rada za opšte obrazovne predmete i nastavu po područjima rada;
  • usklađivanje Godišnjeg programa rada škola, posebno onih aktivnosti iz tih programa koje su zajedničke za sve škole;
  • razmatranje nacrta programa stručnog usavršavanja i utvrđivanje predloga njegove dinamike;
  • pripremu i organizovanje takmičenja učenika;
  • razmatranje predloga plana  potrebnih udžbenika i nastavnih sredstava i predloga normativnih akata koji se tiču obrazovno-vaspitnog rada učenika sa smetnjama u razvoju;
  • objavljivanje posebne publikacije na predavanjima održanim na različitim seminarima za stručno usavršavanje i štampanje drugog pisanog materijala za seminare;
  • Aktivnosti usmerene na razvijanje alternativnih oblika obrazovanja osoba sa invalitetom.
  • Zalaganje, aktivno delovanje i promocija za stvaranje uslova za sveopšti napredak – progres u Srbiji u svim oblastima života u skladu s evropskim integracijama  i prekograničnom saradnjom
  • Promocija, širenje, razvijanje i upoznavanje javnosti, javnih institucija i drugih domaćih i stranih organizacija sa značajem projekata međunarodne saradnje sa zemljama u okruženju i u svetu

 

 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Zajednica će naročito obavljati sledeće aktivnosti:

1.      Organizuje skupove, savetovanja, predavanja, programe, kampove i radionice, samostalno ili u saradnji sa nadležnim institucijama, srodnim domaćim i stranim organizacijama u skladu sa zakonom i ciljevima udruženja;

2.      obavlja i organizuje saradnju, razmenu informacija i zajednički rad sa stručnjacima i srodnim organizacijama iz zemlje i inostranstva u skladu sa ciljevima Zajednicе iz stava 1. ovog člana;

3.      obavlja okupljanje i organizovanje stručnih kadrova za rad na projektima iz domena prekogranične saradnje u okviru konkursa i programa Evropske Unije i drugih konkursa;

4.      realizuje sopstvene ili zajedničke projekte u saradnji sa drugim domaćim i stranim udruženjima, savezima, privredenim subjektima i institucijama iz svih oblasti života, a posebno iz oblasti sporta, rekreacije, ekologije, odnosa s javnošću, medija i komunikacija, kulture i umetnosti, obrazovanja, nauke i edukacije, menadžmenta, marketinga, reklame i propagande i turizma, poboljšanja opšteg statusa lica s posebnim potrebama i invaliditetom, očuvanje istorijskih, civilizacijskih i tradicionalnih vrednosti - sve u skladu sa evropskim integracijama;

5.      učestvuje na domaćim i inostranim konkursima ili samostalno podstiče pripremu i sprovođenje projekata iz oblasti i ciljeva navedenih u članu 2 Statuta;

6.      objavljuje knjige, časopise, biltene, kompakt diskove i druge štampane ili elektronske publikacije iz oblasti delovanja Zajednicе u skladu sa zakonom, a u cilju promocije ciljeva udruženja, kao i knjige, monografije i druga izdanja svojih članova, priređuje izložbe i obeležava značajne godišnjice svojih zaslužnih članova;

7.      zalaže se za unapređenje i razvoj komunikacije između institucija i organizacija iz zemlje i inostranstva u cilju razmene iskustva i stvaranju novih projekata značajnih za region i svet;

8.      sarađuje sa sličnim udruženjima i savezima u regionu i svetu;

9.      daje informativno-edukativnu podršku vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave istom ili sličnom problematikom;

10.  zalaže se za prihvatanje evropskih i međunarodnih standarda, principa i dokumenata u oblasti invalidnosti i njihovu primenu na celoj teritoriji Republike Srbije;

11.  aktivno deluje na stvaranju uslova pristupačnog životnog okruženja i otklanjanje svih vrsta barijera u društvu;

12.  sprovodi aktivnosti na stvaranju uslova za osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

13.  ostvaruje sve aktivnosti u zaštiti osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom;

14.  podstiče i realizuje primerene oblike sportskih i rekreativnih aktivnosti u cilju očuvanja psihofizičkih sposobnosti osoba sa invaliditetom osoba ometenih u razvoju i osoba opšte populacije;

15.  zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj civilnog društva u zemlji i inostranstvu;

16.  prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;

17.  organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti inkluzije, zaštite životne sredine i za sprovođenje aktivnosti na zaštiti i uređenju prirode;

18.  sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave obukom i rekreativnim aktivnostima osoba sa invaliditetom i zaštitom životne sredine.

19.  prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti defektoloških nauka

20.  organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti specifičnih programa i za sprovodjenje aktivnosti na polju specijalne edukacije i rehabilitacije

21.  i ostvaruje sve ostale aktivnosti u skladu sa Zakonom.

 

 

Naziv i sedište

 

Član 4.

Naziv Udruženja je: ЗАЈЕДНИЦА ДИРЕКТОРА И НАСТАВНИКА ШКОЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Naziv Udruženja na stranom jeziku nema.

Skraćeni naziv je: ЗАЈЕДНИЦА ШКОЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ

Zajednica ima sedište u Beogradu, ul. Petra Čajkovskog 2-a

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 5.

Član Zajednice može biti svako lice koje prihvata ciljeve Zajednice i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Zajednice.

 

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. 

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Zajednici može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Zajednice.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Zajednici.

 

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Zajednice ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Zajednice;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Zajednice;

3) bira i bude biran u organe Zajednice;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Zajednice.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Zajednice;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Zajednice;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 8.

Organi Zajednice su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

 

Član 9.

Skupštinu Zajednice čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Zajednice;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Zajednice;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Zajednice neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Zajednice, koji se stara o sprovođenju ciljeva Zajednice koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 7 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje  4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 11.

Upravni odbor:

       1) rukovodi radom Zajednice između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Zajednice;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Zajednice;

3) Imenuje i razrešava predesdnika i zamenika Predsednika upravnog odbora.

4) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

5) donosi finansijske odluke;

6) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Zajednice i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

7) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

8) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Zajednice.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Član 12.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Zajednicu u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

 

Član 13.

            Predsednik upravnog odbora:

-          zastupa Zajednicu;

-          vodi poslovanje Zajednice;

-          predlaže upravnom odboru poslovnu politiku, godišnji program i finamsijski plan udruženja;

-          donosi stručni program i mere za njihovo sprovodjenje;

-          Podnosi izveštaje o rezultatima poslovanja na sopstvenu inicijativu ili na zahtev članova uprave ili nadzornog organa .

-          Izvršava zaključke i odluke uprave;

-          saziva i vodi sednicu uprave;

-          obavlja i druge zadatke koje odredjuje zakon, akt o osnivanju, ovaj statut i druga opšta akta Udruženja.

 

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Zajednicu i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Zajednice.


Imenovanje i razrešenje predsednika, zamenika  predsednika i Upravnog odbora

Član 14.

            Predsednika i Zamenika predsednika Upravnog odbora imenuje Upravni odbor odlukom koja se donosi većinom svih člana, javnim glasanjem – aklamacijom.

            Po istom postupku se razrešavaju Predsednik i Zamenik predsednika upravnog odbora.

            Predsednik i zamenik predsednika upravnog odbora se biraju na period od 4 godine i mogu biti ponovo birani.

 

 

Član 15.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Zajednice i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

                                                                   Član 16.

Tela zajednice su:

 a) Sekcije Zajednice, i to:

-Sekcija osnovnih škola koje obrazuju učenike sa smetnjama u razvoju;

-Sekcija srednjih škola koje obrazuju učenike sa smetnjama u razvoju

Sekcija Zajednice ima svog rukovodioca koga bira aktiv nastavnika iz navedenih škola na period od četiri godine.

b) Stručna služba zajednice , stara se za obavljanje stručnih, zakonskih i tehničkih poslova, a čine je : savetnik, sekretar i blagajnik.

c) Stručne radne grupe i povremene komisije.

 

                                                               Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 17.

Rad Zajednice je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Zajednice, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti zajednice podnose se članovima na sednici Skupštine Zajednice .

 

Član 18.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Zajednica uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim Zajednicama, strukovnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Zajednica može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

 

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 19.

Zajednica pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Zajednica može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, kao i prodajom brošura, skripti i dr. ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica koje se realizuju od strane specijalnih edukatora i rehabilitatora.

Pored članarine, Zajednica se finansira i sredstvima dobijenim od ministarstva prosvete Republike Srbije.

 

                                                Prestanak rada udruženja

 

Član 20.

Zajednica prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

 

                                                                   Član 21.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Izgled i sadržina pečata

 

Član 22.

Udruženje ima pečat okruglog oblika 30 mm na kojem je u spoljnjem kružnom redu ispisano:Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије. U sredini pečata nalazi se amblem Zajednice u obliku crne kocke u kojoj se nalazi beli krug, a u okviru njega crni trougao.

Zajednica ima i štambilj pravouglog oblika koji sadrži tekst:

Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Ребублике Србије na gornjem rubu štambilja , a ispod teksta i broj--------- i datum--------- i Beograd

 

Član 23.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 24.

            Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Zajednice (Udruženja).

 

 

Predsedavajući skupštine Zajednice

 

________________________

Gordana Radisavljević

 

 

Comments