Domov

Stránka je určená výlučne len na zverejňovanie dohôd, faktúr a zmlúv Záhorského múzea v Skalici 

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vydáva predseda TTSK metodický pokyn k zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a iné právnické osoby založené TTSK.


Poz.: Úplné znenie metodického pokynu je možné k nahliadnutiu v spodnej časti stránky v časti prílohy.


2012

uverejnené 24. 8. 2012, 3:26 používateľom zahorske muzeum

1-1 of 1

Ċ
zahorske muzeum,
11. 12. 2012, 0:55