Home

תלמידים והורים יקרים,

עם סיומה של השנה, צוות אנגלית מאחל לכם חופשה נעימה!

תלמידים המעוניינים לגשת למבחן קיץ 

שימו לב !

מבחן המעבר ייערך ב 27.8 בשעות 8:30-10:30.

לקראת מבחן המעבר חובה להכין ולהגיש עבודה קיץ באנגלית. תלמיד שיגיע ללא עבודת קיץ, לא יוכל להיבחן.

עבודות לבוגרי כיתות כיתות ז' ח' - 

תלמידים העולים לח(א)

תלמידים העולים לח(ב)

תלמידים העולים לט(א)

תלמידים העולים לט(ב)

תלמידיי שכבות ט' העולים לי' וי' העולים ליא' המעוניינים לגשת למבחני מעבר  יוכלו לקבל את עבודת הקיץ מצוות אנגלית. אפשר לגשת בשבוע בין 17-20.6 בשעות 8:00-12:00 לחדר צוות אנגלית בקומה השנייה של הספרייה.

 עדכון לגבי מילונים/מילוניות

בהצלחה וחופשה נעימה,

צוות אנגלית

 

       
 

                            Food for Thought                                                

אנגלית היא שפה בינלאומית חיונית לכל אחד ואחת מאתנו.  

                                                                                                                           

המפגש עם השפה האנגלית מזמן את העמקת הידע השפתי של התלמיד ובמקביל את הרחבת והעשרת הידע בנושא תרבויות דוברות אנגלית. התכנית ב"צפית" נבנתה בהתאמה לתכנית הלימודים של משרד החינוך. התכנית מתמקדת בארבע מיומנויות השפה העיקריות :אינטראקציה חברתית, נגישות למידע, חשיפה לספרות והפקת תוצרים והצגתם. תכנית הלימודים בנויה באופן ספיראלי כך שבכל שנה מחזקים יסודות קודמים  ברמה גבוהה יותר ומוסיפים עליהם אלמנטים נוספים. 

 

פרויקטים בית ספריים-

במטרה להעמיק את המיומנויות הנלמדות גם מחוץ לכתלי הכיתה נקיים השנה מספר פרויקטים: תלמידים בכל שכבה יקראו ספרים באנגלית (ספר אחד בכל מחצית),ויגישו דוח קריאה בעל פה ו/או בכתב. בכל שכבה ובכל מחצית יהיה פרויקט הקשור לנושאי הלימוד שבספרי הלימוד.

 

שעות ואופי הלמידה-

שעות הלימוד בחטיבת הביניים בכל אחת מהשכבות הן – 4 שעות שבועיות. בכיתה ז', ח' ו-ט' לומדים בקבוצות המחולקות לפי רמת האנגלית. 

 

דרכי הערכה-

  תלמידות (הערכת מורה): השתתפות בשיעור, הכנת שעורי בית והבאת ציוד, התמדה ושקידה.                                               

מבחן אחד בכל מחצית, ומבדקים (מבדקי  שיעורי בית בדקדוק, בכתיבה ובספרות).                                                           

הגשת פרויקטים – פרויקט אחד בכל מחצית - הערכה חלופית.                                                                                     

דוחות קריאה - 2 דוחות קריאה במהלך השנה.                                                                                                         

בכל מחצית, אחת מדרכי ההערכה תהיה קשורה ליכולת ההבעה בע"פ ו/או שיחה. 

Goog Luck !

"Zafit" English Staff

Moodle

 חט"ב

                           


                                   

Ċ
Orit Fink-Bonfis,
Sep 4, 2017, 9:08 AM
ĉ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 7, 2018, 11:02 AM
ĉ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 13, 2019, 2:46 AM
ĉ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 13, 2019, 3:53 AM
ĉ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 13, 2019, 1:17 AM
ĉ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 13, 2019, 4:08 AM
ĉ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 14, 2017, 2:28 AM
Ċ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 14, 2017, 2:15 AM
Ċ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 14, 2017, 2:16 AM
Ċ
Orit Fink-Bonfis,
Jun 14, 2017, 2:15 AM
Comments