Huurvoorwaarden

DEN HOYE Nummer:

Feestzaal Datum overeenkomst:

Predikherenrei 15 Gebruiksvergoeding en waarborg te betalen vóór:

8000 Brugge

GEBRUIKSOVEREENKOMST

Tussen de uitbater:

vzw Windroos met zetel Konijnenpijp, 14 te Brugge vertegenwoordigd door ………..

en de gebruiker:

naam:

adres

GSM nr.

Worden volgende afspraken gemaakt voor het gebruik van Den Hoye op …………..

van ……… uur tot maximum 22 uur.

De gebruiker maakt gebruik van de zaal, het bijhorend sanitair en de keuken.

Drank wordt voorzien door uitbater / gebruiker (schrappen wat niet past)

Gebruiksprijs : Waarborg : € 200

De reservering is pas definitief als de waarborg gestort is op de rekening van vzw Windroos BE43 3800 0841 2601 met vermelding van bovenstaand contractnummer.

De gebruiksvergoeding moet op dezelfde manier gestort worden ten laatste 1 maand voor de eigenlijke datum van de activiteit.

De zaal en de keuken moeten gerangschikt en geveegd worden op het einde van de activiteit.

De waarborg, verminderd met het eventuele drankverbruik, de aanrekening van beschadigingen en/of het niet-naleven van de algemene afspraken wordt binnen de maand teruggestort op rekeningnummer …………………………………………

De gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van de algemene afspraken en is hiermee akkoord. De reservering van de zaal Den Hoye is definitief vastgelegd na het ondertekenen van deze overeenkomst en na het betalen van de waarborg.

Handtekeningen

De uitbater De gebruiker