Xiaoqi YANResearch fellow in data analysis and visualization
Rolls-royce@NTU lab
Nanyang Technological University (NTU)
50 Nanyang Avenue 
Singapore 639798 
Email: yanx0005@e.ntu.edu.sg 
Biography

Xiaoqi YAN, received her Ph.D degree in the School of Computer Engineering at Nanyang Technological University in Singapore. Her interests are in computer graphics, interactive interfaces, data visualization, and mathematical visualization. 
Contact her at yanx0005@ntu.edu.sg.