Xiaoqi YAN

Research fellow in data analysis and visualization

Rolls-royce@NTU lab

Nanyang Technological University (NTU)

50 Nanyang Avenue

Singapore 639798

Email: yanx0005@e.ntu.edu.sg

Biography

Xiaoqi YAN, received her Ph.D degree in the School of Computer Engineering at Nanyang Technological University in Singapore. Her interests are in computer graphics, interactive interfaces, data visualization, and mathematical visualization.

Contact her at yanx0005@ntu.edu.sg.