ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

 
 
 
 
 
                                                             ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิษณุโลก
 
                                                         พิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  และธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว 
                                              อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๘๑๕ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออก
                                             นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านบริเวณ ตัวเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ 
                                              อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง
                                                             อาณาเขต
 
                                                ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
                                                ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร
                                                ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
                                                ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร


                                                 ลักษณะภูมิประเทศ
 
                                                       ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก  ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตที่สูง  ที่ราบสูงทางด้านตะวันออก และตะวันตกเฉียงเหนือ  มีขอบเขตภูเขาสูง 
                                           ทั้งนี้มีเขตที่ราบหุบเขา  ซึ่งเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ตอนกลาง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มตามแนวน้ำยมและแม่น้ำน่านเป็นย่านการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก
 
                                                             ภูมิอากาศ
 
                                                     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
                                           ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
                                           ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งร้อนและชื้นพัดจากมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ
                                                     เดือนกันยายน 
                                            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาสหนาวเย็นทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวจัดคือ
                                                     เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

Comments