25.04.2007
Milli Prodüktivite Merkezi
Kaynakların Verimliliği Konferansı

Sürekli İyileştirme Faaliyetleri..

Milli  Prodüktivite  Merkezi  tarafından  1992  yılından  bu  yana  düzenlenmekte  olan  “VERİMLİLİK  HAFTASI”  nın  bu  yıl  17-27 Nisan  2007 tarihleri  arasında gerçekleştirileceği  MPM tarafından bildirilmektedir.
 
25.04.2007 Tarihinde okulumuzun konferans salonunda 220 öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı "kaynakların verimliliği" adlı konferans Okulumuz Kalite Güvence Sorumlusu Yüksel GÜNGÖR tarafından organize edilmiş, bu amaçla MPM İstanbul Bölge Müdürlüğünden uzman Saniye HOMEŞOĞLU görevlendirilmiştir.
 
Konferans Yüksel GÜNGÖR'ün; " Enerjinin üretilmesinde ve tüketilmesinde verimlilik; ülkemiz ve dünya enerji kaynaklarının daha ekonomik kullanımı, çevreye olan etkisinin asgari seviyeye indirilmesi, dolayısıyla doğal kaynakların verimli kullanılması açısından hem stratejik hem de insanlığın geleceği açısından hayati öneme sahiptir, ülkemiz bir doğal zenginlikler açısından zengin olmasına rağmen Petrol ve Doğalgaz'ın ülkemizde bulunmamasından dolayı dışa bağımlılık sözkonusudur. Ülke ekonomisi ve insanlarımızın geleceğini düşünerek dışarıdan temin edilen enerji kaynaklarını ve ülkemizin kaynaklarını en verimli biçimde kullanılmalıdır." sözleri ile başlayan konferans İstanbul MPM'den gelen uzman Saniye HOMEŞOĞLU'nun konferasnı ile devam etmiş, öğrenci ve öğretmenlerimizin bilgi birikimi ve kültürleri artmıştır. Konferans sonunda Müdür Baş Yardımcımız Kemal GÜNGÖR teşekkür konuşması yapmıştır.
 
Konferansın düzenlenmesinde gösterdikleri katkılardan solayı, Milli  Prodüktivite  Merkezi İstanbul Bölge Müdürlüğünde görevli Sn. Süleyman YILMAZ'a ve Konferansı sunan Sn. Saniye HOMEŞOĞLU 'na okulumuz adına teşekkür ederiz.
 
Yüksel GÜNGÖR
Kalite Güvence Sorumlusu 
25.04.2007
 ----------------------------------------------------------------------------------
Sn. Saniye HOMEŞOĞLU'nun sunumunun bir kısmı;
 
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ
“Türkiye’nin Verimlilik Merkezi”
 
TASARRUF:
Bireylerin, gelirlerinden, tüketim malları satın almak için harcadıkları miktar çıktıktan sonra geriye kalan kısım, gelirin tüketime harcanmayan kısmı.
Tasarruf, yaşam kalitesinden ve refah düzeyinden feragat ederek daha az tüketmek değildir.
Sağlıklı ve refah düzeyi yüksek bir yaşam standardına ulaşmak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için her türlü kaynağın daha verimli kullanımı ile gelişmeyi ve kalkınmayı destekleyici ilave ve daha ucuz kaynak yaratmaktır.
 
VERİMLİLİK,
  • doğru işi
  • doğru kişilerle ve
  • doğru biçimde
  • daha yüksek katma değer yaratacak biçimde
  • doğru zamanda
  • çevreye zarar vermeden
    yapmaktır.
 VERİMLİLİK NEDİR?
Üretilen mal ve hizmetler (çıktı) ile bu üretimi gerçekleştirmek için kullanılan girdiler arasındaki ilişkidir.

 
VERİMLİLİK
BUGÜN  DÜNDEN  İYİ , YARIN DA BU-GÜNDEN  İYİ  OLMALIDIRI  SAVUNAN  BİR  DÜŞÜNCE  TARZIDIR .
İNSANDA SÜREKLİ GELİŞİMİ  HEDEF-LEYEN  BİR   DÜŞÜNCEDİR . 
EN  DÜŞÜK  KAYNAK KULLANIMI  İLE  EN  ÇOK  ÇIKTIYI   SAĞLAMAKTIR .
 
VERİMLİLİK HERKESİN İŞİDİR.
VERİMLİLİK  BİLİNCİNİN  TOPLUMUN HER  KESİMİNDE  YAYGINLAŞTIRILMASI VE VERİMLİLİĞİN  BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TOPLUMSAL BİR İHTİYAÇTIR.
 
VERİMLİLİK
VERİMLİLİĞİN   ARTIRILMASI   SADECE ÜLKEMİZİ YÖNETENLERE  VE ONLARIN  POLİTİKALARINA AİT BİR SORUMLULUK  DEĞİLDİR.
VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI  FABRİKADA, BÜRODA VE  TARLADA  İŞVEREN  VE  İŞÇİ OLARAK  ÇALIŞAN HERKESİN   KATKISINI  GEREKTİRİR.
 
VERİMLİLİK NEDEN HERKESİ İLGİLENDİRİR ?
VERİMLİLİK ARTIŞI  MİLLİ  GELİR DÜZEYİNDE  BİR  ARTIŞA  YOL  AÇACAĞINDAN  ÜLKEMİZ  AÇISINDAN  EN  ÖNDE  GELEN   KONULARDAN  BİRİSİ  OLMALIDIR.
 
Milli Prodüktivite Merkez
“Türkiye’nin Verimlilik Merkezi”
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------
Konferans ve Toplantıdan resimler..
 

 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------
Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Adem ŞAHİN’in Verimlilik Haftası Mesajı

Verimlilik Haftası kutlamaları Merkezimizin uzun yıllardan beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği önemli etkinliklerinden biridir. MPM’nin kuruluş günü olan 17 Nisan tarihini içine alan Verimlilik Haftası kutlamaları çerçevesinde toplumun farklı kesimleri ile farklı şekil ve platformlarda oluşturulan ve geliştirilen programlar ve işbirlikleri sayesinde, biryandan Merkezimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı yapılırken, biryandan da verimliliğin önemi, verimliliği artırmanın yol ve yöntemleri ile verimlilik alanında yaşanan güncel sorunlara ve çözüm yollarına dikkat çekilmektedir.

Günümüzde küresel rekabette öne çıkmış ülke ekonomileri incelendiğinde bunda, sağlanan verimlilik artışları ve kaynakların etkin kullanımının çok önemli bir payı olduğu görülmektedir. Gerek ülkemizin küresel rekabetteki gücünü yükseltmek gerekse tüm dünyanın asli sorunu haline gelen küresel ısınma karşısında etkin önlemler alabilmenin temelinde kaynakların verimli kullanılması şartı asla unutulmaması gereken bir gerçektir. Bunun yanı sıra, geçmişte ülkemizde yaşanmış olan çeşitli ekonomik krizler, bunalımlar ve bunların neden olduğu çalkantılardan sonra, verimliliğin hem ekonominin tümünü kapsayan "toplam verimlilik" bazında, hem de firma ve kuruluş düzeyinde dikkate alınması ve üzerinde önemle durulması gereken bir husus olduğu artık iyice anlaşılmış bulunmaktadır.

Öte yandan etkisini giderek daha fazla hissettirmeye başlayan çevresel sorunlar ve bunun bir neticesi olarak dünyanın gündeminin ilk sıralarına yerleşmiş olan küresel iklim değişikliği tehlikesi de kaynakların verimli kullanımının zorunluluğuna işaret etmektedir.

Ülkemizi verimlilik kavramıyla tanıştıran, verimlilik sorunlarımızı ve çözüm yollarını araştıran, verimliliğin nasıl artırılabileceğine ilişkin olarak kamu ve özel kesim kuruluşlarımıza yol gösteren Milli Prodüktivite Merkezi’ne bu ortamda önemli görevler düşmektedir. Merkezimiz bu anlamda faaliyetlerini ülke sathında hızlı bir şekilde yaygınlaştırmakta ve ülkemizde verimlilik bilgi ve bilincinin gelişmesine yönelik çabalarını daha da artırmaktadır.

Verimlilik Haftası etkinliklerimize katılan, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, ülkemizin kalkınma ve büyüme yolundaki tüm engelleri ancak verimlilik artışına daha fazla önem vererek aşabileceğine olan inancımızla saygılar sunarım.

------------------------------------------------------------------------------------