พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

    Site Building Control  เป็นไซต์ที่ประสงค์ต้องการนำเสนอข้อมูลที่อำนวยความสะดวกงานในส่วนโยธา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขต ควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  งานทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf  หากเครื่องคุณยังไม่มีโปรแกรมกรุณาติดตั้งก่อนคลิกที่ภาพ... 


    1.    แบบฟอร์มแจ้งเหตุผมหรือข้อขัดข้องในการไม่ส่งสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด
    2.    กฎกระทรวงอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.๒๕๕๒
    3.    กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคาร ที่ต้องตรวจสอบ
    4.    กฏกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
    5.    กฏกระทรวงอาคารที่ต้องมีประกันภัย
    6.    การตรวจสอบรายการคำนวณ
    7.    การต้านตานแผ่นดินไหว
    8.    กำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบอาคาร
    9.    ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคาร
    10.    คู่มือการตรวจสอบอาคารสำหรับเจ้าของอาคาร
    11.    รวมรวบบทบัญญัติกฎหมายควบคุมอาคาร
    12.    รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

 
แบบฟอร์มใบอนุญาตประเภทต่างๆ (อ.๑-อ.๖)
    1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  (อ.๑)
    2. ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ ภายในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน (อ.๒)
    3. ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ ภายในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น  (อ.๓)
    4. ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ หรือทางเข้าออกของรถ  (อ.๔)
    5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  (อ.๕)
    6. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (อ.๖)

    แบบฟอร์มใบอนุญาตประเภทต่างๆ (ข.๑-ข.๘)
    1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (ข.๑)
    2. คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  (ข.๒)
    3. คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร  (ข.๓)
    4. คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ หรือทางเข้าออกของรถ  (ข.๔)
    5. คำขอต่ออายุดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ หรือทางเข้าออกของรถ  (ข.๕)
    6. ใบคำขอรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (ข.๖)
    7. คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง  (ข.๗)
    8. คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร  (ข.๘)

    แบบฟอร์มคำสั่งประเภทต่างๆ  (ค.)
    1. คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ  (ค.๑)
    2. คำสั่งไม่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๕ (ค.๒)
    3. คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อย้ายอาคาร ตามมาตรา ๔๐  (ค.๓)
    4. คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (ค.๔)