ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ให้บรรลุภารกิจงาน สำคัญได้แก่ การให้ข่าวสาร แก่ผู้บังคับบัญชา ,เสนอประมาณการ และข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่องผู้บังคับต้องการ

          ฝ่ายอำนวยการจะต้องทำแผน และแปลงข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชา และแนวความคิดในการปฏิบัติเป็นแผนและคำสั่ง ซึ่งจะต้องสั่งไปยังหน่วยรอง  เพื่อวางแผนการปฏิบัติต่อไป

          ฝ่ายอำนวยการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและคำสั่ง และการดำเนินการตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา

          ฝ่ายอำนวยการจะต้องตระหนักถึงภารกิจของหน่วย และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเป็นมูลฐานในการปฏิบัติงานทั้งปวงที่ตนต้องปฏิบัติในรายละเอียด ในชอบเขตของงานที่ได้รับมอบ

การจัดและหลักการจัดของฝ่ายอำนวยการ

๑.      ภารกิจ  เป็นตัวกำหนด กิจกรรม ผลสำเร็จ

๒.      งานที่เกี่ยวข้อง   การกำลังพล การข่าว การยุทธการ การส่งกำลังบำรุง และการกิจการพลเรือน

๓.      ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ปัจจัยมูลฐานในการพิจารณาในการจัดแผนกฝ่ายอำนวยการ

๑.      งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบ

๒.      ขอบเขตและความสำคัญของการปฏิบัติงาน

๓.      เจ้าหน้าที่/กำลังพลที่มีอยู่

๔.      ความต้องการของผู้บังคับบัญชาและเสนาธิการ

๕.      ความต้องการแบ่งส่วนราชการของกองบัญชาการ

ลักษณะพึงประสงค์ของแผนกฝ่ายอำนวยการ

๑.      สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

๒.      สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓.      มีความอ่อนตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และปริมาณของงานที่เพิ่มขึ้น

๔.      สามารถเคลื่อนย้าย โดยไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ

การจัดของฝ่ายอำนวยการ  ตามอฉก.

แนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการที่สมบูรณ์

         ๑. วิธีที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จของการงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย การเยี่ยมเยียน เพื่อรวบรวมข่างสาร และการกำกับดูแลการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ

         ๒. จะต้องมีความรู้ในการทำงานของเครื่องมือ และกำลังพลที่ใช้ปฏิบัติงานร่วมกันในการทำงานทั้งปวงของฝ่ายอำนวยการ และรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคที่จำเป็น สำหรับแผนก และงานของฝ่ายอำนวยการ

         ๓. จะต้องวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยรวมทั้งข้อพิจารณา หนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ทั้งหมด การเสนอแนะหนทางการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะพิจารณาอนุมัติ จะต้องศึกษาปลีกย่อยของปัญหาให้มากที่สุด เพื่อเป็นการประกันตนในการดำเนินการที่ถูกต้อง

         ๔. การทำเอกสารเสนอที่สมบูรณ์ของฝ่ายอำนวยการ  ซึ่งเสนอการแก้ปัญหา เพื่อนำไปปฏิบัติให้จดบันทึกความเห็น, คำสั่งชี้แจงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ เพื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแนบไปด้วย ในการร่างคำสั่งจะแสดงผลการวิจัย จะเป็นผลที่สะดวกยิ่งขึ้น

         ๕. จะต้องปลดเปลื้องภาระให้กับผู้บังคับบัญชามีอิสระมากขึ้น อีกทั้งในการให้ข้อคิดเห็น โดยจะต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญอย่างรวบรัดแจ่มแจ้ง ที่เสนอข้อดี และข้อเสีย

         ๖. หลักนิยมที่มีความสำคัญ คือ แนวทางในการวางแผน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ กำหนดหน้าที่เป็นรายบุคคล การประชุมเตรียมการ

การประสานงานของฝ่ายอำนวยการ

         การประสานงานของฝ่ายอำนวยการเป็นเรื่องสำคัญ  ๒ ประการ คือ

         ๑. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของฝ่ายอำนวยการ ในการปฏิบัติตามแผนผู้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกัน

         ๒. เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งและการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันต่าง ๆ  โดยปรับแผน และนโยบายตามคำจำเป็นก่อนการนำไปปฏิบัติ

         การตรวจสอบการดำเนินการในข้อปลีกย่อยทั้งปวง และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น  จากความเห็นของผู้บังคับบัญชา และพิจารณาหาวิธีการทำงานที่ถูกต้องในขอบเขตของงานในหน้าที่ของตน

         การทำงานเฉพาะเรื่อง นายทหารผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบภารกิจให้ปฏิบัติโดยเฉพาะ เป็นหน้าที่ในการประสานงานของฝ่ายอำนวยการ

         แนวความคิดหลักการจัดหน่วย และการยุทธการในปัจจุบันนี้ยึดหลัก การปฏิบัติอย่างรวดเร็วด้วยกำลังทางทหาร ในการประสานงานหลายหน่วย  การประสานงานของฝ่ายอำนวยการ ต้องอาศัยความเข้าใจถึงงานในหน้าที่ของแผนกอำนวยการทั้งปวง ต้องรู้จักประเภทของข่าว ความต้องการ ข้อเท็จจริง

แนวทางการปฏิบัติในการประสานงาน ได้แก่

๑.      การประชุมของฝ่ายอำนวยการอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ

๒.      การบรรยายสรุป

๓. การแจกจ่ายข่าวสารสำคัญ,ประกาศข้อตกลงใจ และคำสั่งภายในหน่วยระหว่างแผนกฝ่าย

อำนวยการ อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

         ๔. การกำหนดการควบคุม เอกสารของฝ่ายอำนวยการอย่างถูกต้อง

         ๕. การแจกจ่ายข่าวสารอย่างเป็นทางการไปยังแผนกต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

         ๖. การติดต่ออย่างใกล้ชิด และการแลกเปลี่ยนข่าวสารแต่ละแผนก ทั้งหน่วยรอง หน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และหน่วยสนับสนุน

ภารกิจฝ่ายกำลังพล

         หัวหน้าฝ่ายกำลังพล รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการงานธุรการ และการจัดการบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของทหาร เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นายทหารฝ่ายอำนวยการอื่น  และช่วยเหลือในการแก้ปัญหา กำลังพลในสายงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตัว ให้ความช่วยเหลือได้แก่  การจัดทำแผนและการกำกับดูแลโดยตรง

         ขอบเขตหน้าที่

               การรักษายอดกำลังพลของหน่วย  ได้แก่ การรวบรวม การจัดทำ  บันทึก การเสนอข้อมูล สถานภาพกำลังพล การประมาณการสูญเสีย  การทดแทนกำลัง

               การจัดการกำลังพล ได้แก่  การดำเนินการกำลังพล การจัดหา การแบ่งประเภท การบรรจุ

การเลื่อนยศ ,การย้าย , การแบ่งประเภท ,การบรรจุ, การปลด,การไล่ออก,การลาออก,การหมุนเวียนกำลังพล

             การรักษากำลังพล  ได้แก่ การแบ่งสรรกำลังพล,การประเมินค่าการใช้กำลังพล,การจัดหาและการแจกจ่ายกำลังพล,การจัดทำประมาณการ

              การพัฒนาและการรักษาขวัญ  ได้แก่ การบริการกำลังพล ได้แก่ การลา,การพักผ่อน,สวัสดิการ,การออมทรัพย์,งานพิธีการต่างๆ,การพัฒนาแผนนโยบาย,สวัสดิการ,การจัดสรรที่พัก,การรักษาความปลอดภัยใน ตอน บก.บก.ทท.

              การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง  รวมถึงการปฏิบัติตน และลักษณะท่าทีของทหาร การควบคุมการดำเนินการ

              งานกำลังพลเบ็ดเตล็ด  ได้แก่ การให้คำแนะนำ การศึกษา และเรื่องราวด้านธุรการต่าง ๆ

นายทหารฝ่ายแผนและรักษาความปลอดภัย

            หัวหน้าฝ่ายแผน รับผิดชอบในเรื่อง เกี่ยวกับการจัด การฝึก และการยุทธ์ ตามภารกิจหลัก  เป็นผู้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนายทหารฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ทางด้านยุทธการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของฝ่ายอำนวยการอื่น

          ขอบเขตหน้าที่

               การจัด ได้แก่ การพัฒนา การดำรงรักษาบัญชีหน่วยทหาร การจัดยุทธภัณฑ์ การประมาณการ การระดมพล การแบ่งมอบการควบคุม การอนุมัติกำลังพล  การเสนอ อฉก. /อจยฬ และการแก้ไช  ซึ่งรวมถึงตรวจสอบ และแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการแบ่งมอบหน่วยทหารตามจำนวน และประเภทของหน่วยเป็นไปตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุน และการปฏิบัติ และบรรลุความสำเร็จของภารกิจที่ได้รับมอบ

              การกำหนดความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วย  ได้แก่ โครงสร้างกำลัง บัญชีหน่วยทหาร  การใช้และความจำเป็นด้านกำลังคน การแบ่งมอบกำลังคน การทำรายงานยอดกำลังคน การอนุมัติและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เท่าที่จำเป็น

              การฝึก  เป็นการกำหนดความต้องการด้านการฝึกโดยอาศัยภารกิจของหน่วยและสถานภาพการฝึกของหน่วยเป็นพื้นฐาน เพื่อให้กำลังพลเกิดความมั่นใจ การวางแผน การรวบรวม การดำรงรักษาสถานภาพ ความพร้อมของหน่วย และการติดตามการใช้งบประมาณ

             การยุทธ์  เป็นการรักษาประมาณการยุทธ์ให้ทันสมัย โดยประสานกับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ  การจัดทำ การรับรอง การพิมพ์แจกจ่าย ระเบียบปฏิบัติประจำ การให้ข้อเสนอแนะ ลำดับความเร่งด่วน ในการแบ่งสรรทรัพยากร ที่มีความจำเป็นยิ่ง แต่มีจำนวนจำเป็น

             การประสานงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการยุทธ์ รวมถึงการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพอื่นในพื้นที่

            การกำกับดูแลฝ่ายอำนวยการต่อการปฏิบัติ ในการวางแผน การตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

         นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรับผิดชอบในเรื่อง การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการ

เป็นผู้วางแผนในการส่งกำลังบำรุง และประสานงานกับฝ่ายอำนวยการอื่นอย่างใกล้ชิด

         ขอบเขตหน้าที่

             การส่งกำลังบำรุง  ได้แก่ การกำหนดความต้องการในการส่งกำลัง ,การจัดหา การเก็บรักษา และการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมถึงการบันทึกข้อมูลรายการสิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ

             การดำเนินการ ด้านสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์มีการดูแล ควบคุม และรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ   การรวบรวม การกำกับดูแลการแจกจ่าย เพื่อใหเกิดความมั่นใจ

             การซ่อมบำรุง  ได้แก่ การตรวจติดตาม วิเคราะห์สถานภาพความพร้อมของยุทโธปกรณ์ต่างๆมีการกำหนดความต้องการด้านงานการซ่อมบำรุง การประเมินสถานภาพของหน่วยซ่อมบำรุง กำลังพล ความชำนาญ การฝึก การอบรม เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุง ตลอดจนการรวบรวมข้อเสนอแนะจากส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชา

             การขนส่ง ได้แก่ การวางแผนและประสานงานด้านการขนส่ง กำลังพล ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์โดยใช้วิธีขนส่งต่าง ๆที่มีอยู่ การจัดทำคำสั่ง การให้ข้อเสนอแนะ เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ ในการควบคุมการขนส่ง

            การบริการ  ได้แก่ การวางแผนและประสานงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร อาหาร การป้องกันอัคคีภัย การบริการกำลังพล  การบริการทางการแพทย์

            เบ็ดเตล็ด  มีการกำหนดความรับผิดชอบ จำนวนหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง การกำหนดความต้องการหน่วยสนับสนุนเพิ่มเติม การจัดทำประมาณการ รายงาน คำสั่งและแผนการส่งกำลัง  และการปฏิบัติเป็นส่วนประสานการปฏิบัติในการวางแผนงบประมาณการส่งกำลัง

นายทหารฝ่ายการยุทธโยธา

         นายทหารฝ่ายการยุทธโยธา รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ

ทั้งสามารถสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามสมควรให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา  ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง   และให้รายงาน ตามสายการบังคับบัญชาตรวจการจ้างทันที

         ขอบเขต และหน้าที่
               ผู้ควบคุมงานของยุทธโยธา โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับหน่วย การพิจารณาจากนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมหรือที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ควบคุมงานยุทธโยธา เว้นแต่กรณีไม่มีผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้พิจารณาผู้แทนของหน่วยที่มีคุณวุฒิเหมาะสมแทน

               การตรวจรับมอบงานในงวดสุดท้าย โดยตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการของสัญญา พร้อมรับมอบครุภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับมอบงานจะได้รับการแต่งตั้งจาก ฝยย.ทหาร

               ในระหว่างที่งานกำลังดำเนินการไปตามห้วงเวลาและแผนงานนั้น ประธานกรรมการตรวจการจ้างจะต้องคอยตรวจสอบกำกับดูแลตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม

              การตรวจสอบ และการตรวจทางเอกสารได้แก่ การรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนที่ผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานเป็นประจำ และการตรวจพื้นที่งานเพื่อตรวจสอบการใช้วัสดุว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ฝีมือแรงงาน ปริมาณงานวัสดุต้องให้ถูกต้อง

              ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้นำตรวจ พร้อมชี้แจงเอกสารการขอใช้วัสดุก่อสร้างและสิ่งอุปกรณ์ โดยยึดถือมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้าง

  นายทหารฝ่ายงบประมาณ

         นายทหารงบประมาณเป็นผู้จัดระบบ และแผนการงบประมาณ การรวบรวมความต้องการ การจัดทำและเสนองบประมาณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณ การบำรุง แก้ไขโครงการของหน่วยให้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้หน่วยใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ขอบเขตหน้าที่

                   การสั่งจ่ายงบประมาณ ได้แก่  การจัดทำเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณ ,สถานภาพงบประมาณการบริหารงบสำรอง การแก้ไข พิจารณาของรับ การจัดสรรงบเงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ และการประสานงานโดยใกล้ชิดและต่อเนื่อง กับหน่วยสนับสนุน

                   วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และควบคุมในการบริหารทรัพยากร เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานของหน่วย

                   จัดทำ ประสานงาน กำกับการเกี่ยวกับการตรวจสอบ และวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบงิเคราะห์ผลงาน การราบงานความก้าวหน้า การรายงานทางสถิติ และการควบคุมรายงาน ทั้งห้วงดำเนินงาน ในเรื่อง การสำรวจ และการวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร  เพื่อปรับปรุงการจัดหน่วย และระบบการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับยุทธวิธี

                   การจัดทำงบประมาณระหว่างปีใน การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดเสนอขอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง/การแถลงแผนป้องกันงบประมาณ/การเตรียมหลักฐาน เพื่อจัดสรรงบประมาณ

                   การของบการเงินและขยายไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี   การจัดซื้อ,จัดจ้าง และรับเหมา การปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

                   การวิเคราะห์งบประมาณ เช่น การรวบรวมข้อมูล สถิติการสั่งจ่าย,การรายงานผลการใช้งบประมาณ ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ,การเตรียมแผนภูมิ,การจัดสรุปงบ

นายทหารฝ่ายการเงิน

         นายทหารการเงินเป็นผู้จัดระบบ และบัญชีการเงิน การเตรียม การดำเนินการ การบริการทางบัญชี ด้านสัญญาแผนการงบประมาณ การรวบรวมความต้องการ การจัดทำและเสนองบประมาณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณ การบำรุง แก้ไขโครงการของหน่วยให้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้หน่วยใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ขอบเขตหน้าที

                   การกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ต่อเจ้าหน้าที่ และหน่วยรอง แล้วรวบรวมพิจารณาตรวจสอบความต้องการ เสนอคำของบประมาณ และคำชี้แจงงบประมาณที่ขอไป

                   การแบ่งสรร หรือแบ่งมอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยเหนือ โดยเหมาะสม กับภารกิจ และหน้าที่

                   การรวบรวมการเบิกจ่ายเงิน  การก่อหนี้สินผูกพันงบประมาณของหน่วย เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลข และดำเนินการวิเคราะห์ขั้นต้น  รวมทั้งการจัดทำรายงานเสนอหน่วยเหนือ

                   พิจารณาและเสนอแนะวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ  ในทางการเงิน การบัญชี

 ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล

             มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ พัฒนา จัดทำ ปฏิบัติการ และบริหารคลังข้อมูลในระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ภายในตอน บก.บก.ทท.

       ขอบเขตหน้าที่

              การพัฒนา มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา จัดทำโปรแกรม ทดสอบ ติดตั้งระบบงาน การพัฒนาระบบอุปกรณ์ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน มีหัวหน้าคณะทำงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

            วางแผนการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบ การควบคุมและกำหนดมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมระบบสำรอง การให้บริการข้อมูล ตลอดจนการจัดทำความต้องการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจ่ายพัสดุ และอุปกรณ์ในระบบงานสารสนเทศ มีหัวหน้า รองหัวหน้า และคณะทำงาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

           มีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างระบบคลังข้อมูล จัดทำระบบควบคุมการเก็บ การใช้งานข้อมูล รวมทั้งการบริหาร การกำหนดมาตรฐานข้อมูล         

 ภารกิจ/หน้าที่

         กล่าวทั่วไป รับผิดชอบในเรื่องความพร้อมของกำลังพลเป็นรายบุคคล  โดยจะต้องตรวจตรา และทราบถึงระดับการดำเนินการทางธุรการแก่บุคคล และการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง การจัดให้มีนโยบาย การบริหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นในการทำงานของกำลังพล

          ภารกิจ การรับข้อมูลข่าวสารสำหรับการประสานงาน การให้ข้อแนะนำ และการวางแผนเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาให้สามารถบรรลุภารกิจของหน่วย

          หน้าที่ความรับผิดชอบ

               การรักษายอดกำลังพล

               การจัดการกำลังพล

               การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับและคำสั่ง

               การดำเนินการเกี่ยวกับกำลังพลเรือน

              การสนับสนุนบุคคลจากนอกหน่วยด้านธุรการ

               การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ

               การจัดการในตอนกองบัญชาการฯ

                การพัฒนาและการรักษาขวัญ

               การดำเนินการด้านเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ

                        ..................................

   เรียบเรียง เขียนโดย ภธรเดช  แก้วยรรยง 

 การพัฒนาบุคคล