เครื่องมือหลักๆ ของ Illustrator

Illustrator

    เครื่องมือของโปรแกรม Illustrator หลักๆจะมีดังนี้    1.เมนูหลัก Menu Bar: เป็นคำสั่งต่างๆของโปรแกรม เช่น save , open , layers หรือใส่ effect ต่างๆให้กับรูปของเรา

    2.กล่องเครื่องมือ Tool Box: เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักๆ ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ให้กับภาพ ของโปรแกรม Illustrator ถ้าเปิดโปรแกรมแล้วไม่เจอกล่องนี้ ให้ไปที่เมนูหลัก (Menu bar) แล้วไปที่ Window > Tools

    3.แถบสถานะ Status bar: จะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ

        3.1 ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซนต์จะบอกขนาดของภาพที่ขยาย เช่น 100% เป็นขนาดภาพปรกติ , 200% ภาพที่แสดงขยายเป็น 2 เท่า

        3.2 ส่วนที่เป็นตัวหนังสือ จะบอกชื่อของเครื่องมือที่ใช้อยู่

    4.พื้นที่ทำงานของเรา

    5.Palette Box แถบเครื่องมือนี้จะใช้กำหนดค่าต่างเช่น

        5.1 Color ใช้กำหนดสีให้กับวัตถุ

        5.2 Align ใช้กำหนดการจัดวางให้กับวัตถุ

        5.3 Character ใช้กำหนดขนาดตัวอักษร font

แถบเครื่องมือพวกนี้สามารถเปิดโดยไปที่เมนูหลัก (Menu bar) แล้วไปที่ Window จะเห็นรายชื่อของเครื่องมือต่างๆ

สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง New ..
เริ่มต้นการทำงานด้วยการเปิดเอกสารใหม่ขี้นมาด้วยคำสั่ง New มีขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่เมนูหลัก (Menu Bar) จากนั้นไปที่ File > New.. จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูปรายละเอียดมีดังนี้

    1 Name สำหรับกำหนดชื่อให้กับชิ้นงานของเรา

    2 Artboard setup กำหนดค่ามาตราฐานให้กับชิ้นงานของเรา มีรายละเอียดดังนี้

        2.1 Size กำหนดขนาดของชิ้นงานตามขนาดของกระดาษ เช่น ให้มีขนาดเท่ากับ A4 , A3 หรือ กำหนดเป็นขนาดหน้าจอ เช่น 800 x 600Pixels

        2.2 Unit กำหนดหน่วยที่ใช้ในชิ้นงาน เช่น Centimeters (เซนติเมตร) , Pixels

        2.3 Width/Height กำหนดความกว้าง และความสูงของชิ้นงาน

        2.4 Orientation กำหนดชิ้นงานให้วางแนวตั้งหรือแนวนอน

    3. Color Mode ใช้กำหนดโหมดสี ประกอบด้วยโหมดสี 2 ชนิดได้แก่

        3.1 CMYK Color เป็นโหมดสำหรับทำงานสิ่งพิมพ์ (จะให้สีใกล้เคียงกับภาพที่ปริ้นออกมา สีจะค่อนข้างทึม)

        3.2 RGB Color เป็นโหมดสำหรับทำงานที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (จะให้สีสด)

การเลือกโหมดของสีนั้นสำคัญมาก ผู้ใช้งานควรเลือกโหมดสีให้ตรงกับงานที่ต้องการใช้ เช่นถ้าเป็นงานสิ่งพิมพ์ก็ควรเลือก CMYK เพื่อให้ได้สีที่แสดงบนหน้าจอทำงานตรงกับสี่ที่ปริ้นเนื้องานออกมา ถ้าเลือกเป็น RGB ภาพที่แสดงบนหน้าจอกับภาพที่ปริ้นออกมาจะแตกต่างกันมาก


การเปลี่ยนแปลงชิ้นงาน และการบันทึกงาน
การแก้ไขและกำหนดขนาดชิ้นงาน

1. ไปที่ เมนูหลัก (Menu bar) จากนั้นไปที่ File > Document Setup จะมีหน้าต่างดังรูปรายละเอียดก็จะเหมือนกับบทที่ผ่านมา (จะเห็นว่าในช่อง Art board นั้นจะมีอีก 2 ค่าให้เลือกซึ่งจะไม่ขอกล่าวในบทนี้)

การเปลี่ยนแปลงโหมดสี

ตามที่เคยกล่าวไปแล้วว่าโหมดสีนั้นสำคัญมากต่อชิ้นงาน ซึ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงโหมดสีนั้นก็ทำได้ง่ายๆดังนี้

1.ไปที่เมนูหลัก (Menu Bar) เลือก Flie > Document color mode ให้เราเลือกโหมดสีที่ต้องการการบันทึกไฟล์ และการบันทึกให้เป็นเวอร์ชั่นต่างๆกัน

ถ้าเรานำไฟล์ที่สร้างด้วย Illustrator CS3 ไปเปิดกับ Illustrator CS2 ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่า CS3 นั้นมีคำสั่งใหม่ ที่ไม่มีใน CS2 ทำให้ไฟล์ที่เราทำมานั้นเปิดไม่ได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้จะเป็นการ Save ไฟล์ และเปลี่ยนให้เป็นเวอร์ชั่นต่างๆ

การบันทึกชิ้นงานนั้นมีขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่เมนูหลัก (Menu bar) จากนั้นไปที่ File จะเป็นดังรูปจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบันทึกชิ้นงานดังนี้

1.1 Save บันทึกงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

1.2 Save as บันทึกงานที่ทำอยู่เป็น โดยบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

1.3 Save a copy บันทึกงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันโดยบันทึกซ้ำไฟล์เดิม

1.4 Save for web บันทึกชิ้นงานเป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ ซึ่งจะเหมือนเครื่องมือของ Photoshop

เมื่อเราเลือก save แบบใดแบบหนึ่งในครั้งแรกจะมีหน้าต่างดังรูปขึ้นมาเมื่อคลิกที่ปุ่ม Save จะมีหน้าต่างดังรูปให้เราเลือกเวอร์ชั่นของไฟล์ที่ต้องการบันทึกจากนั้น คลิกที่ปุ่ม OK ก็เรียบร้อย

** ตามปรกติถ้าเราแทรกไฟล์รูป (jpeg , gif , png) ในเอกสาร illustrator นั้นจะไม่ถูกบันทึกรวมไปด้วย ถ้าเราต้องการให้บันทึกรวมไปด้วยให้เลือก Include Linked Filed
Comments