YOUR FARM THAI

เลือกไซต์นี้

บริการฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน การปลูกผักกางมุ้ง

 yourfarmthai บริการ อบรม ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการ
            - การทำโรงเรือน
            - การติดตั้งระบบน้ำ 
            - การเพาะกล้า
            - การเตรียมดินให้เหมาะสม
            - การปลูก
            - การให้ปุ๋ย
            - การดูแลรักษา
            - การป้องกันโรคแมลง
            - การเก็บผลผลิตส่งตลาด 
        และเทคนิควิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
 
   
          
Comments