รายชื่อทีมบริหาร YXC ปี 2554


ที่ปรึกษากลุ่ม

1. เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (ฝอง)

2. ณัฐชา เพชรดากูล (เพชร)


ประธานกลุ่ม มานพ เจริญขจรกุล (ฮ้ง)


รองประธาน

1. ต่อพันธุ์ พิสิษฐ์กุล (ต่อ)

2. กิตติคุณ วรเศรษฐการกิจ (ป้อม)

3. มนต์ชัย ซื่อสัตยาศิลป์ (ชัย)

4. บุญชัย ซื่อภาคย์ (หนุ่ม)

5. ณัฎฐิพล ปูรานิธี (ป๊อป)

6. กิตติชัย พัฒนาปัญญาสัตย์ (กิต)

7. ปองทิพย์ สหวัฒนชัย (ท๊อป) ฝ่ายกิจกรรม

8. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (โน๊ต) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

9. ปิยพันธ์ เชื้อปัญญาวิทย์ (เล้ง) ฝ่ายการเงิน


เลขานุการ

1. สุสัณจ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ (เอก)

2. อิทธิพล ปูรานิธี (ป๋อง)

3. ขัณพล ซื่อภาคย์ (พล)

4. ศรินทิพย์ ตันติสุนทรสกุล (ต่าย)


ฝ่ายกิจกรรม

1. ปองทิพย์ สหวัฒนชัย (ท๊อป) รองประธาน

2. โรจนกร บุญฑริกพรพันธุ์ (แบงก์)

3. อาทิตย์ ชีวชัชวาล (ป๊อป)

4. กนกพร แซ่ซื้อ (ส่วน)

5. วธัญวรัตน์ เลิศบุญพันธ์ (หงษ์)


ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (โน๊ต) รองประธาน

2. อิงฟ้า เขมะวิชานุรัตน์ (ชาร์ม)

3. น้ำฝน แซ่ชื้อ (ฝน)

4. วราภรณ์ แซ่ซื้อ (เอ๋)


ฝ่ายการเงิน

1. ปิยพันธ์ เชื้อปัญญาวิทย์ (เล้ง) รองประธาน


: มีผล ณ 19 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป


ทุกคนมีส่วนร่วมและพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก YXC และผู้ใหญ่ในสมาคมตระกูลชื้อทุกคน

ถ้าท่านสนใจเข้ามาร่วมพัฒนาทีม YXC และสมาคมตระกูลชื้อไปสู่อนาคตยิ่งใหญ่ด้วยกัน "สืบสาน สร้างสรรค์ สามัคคี"
ติดต่อyxcthai@gmail.com หรือใส่ Comments ด้านล่างได้เลยครับ