Our Work‎ > ‎

Thai-American Sister School Program

โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา (Thai-American Sister School Program) 
หลักการและเหตุผล

            ด้วยเมื่อปี 2552 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้ดำเนินโครงการ Thailand Branding โดยให้ บริษัท GfK Roper วิจัยความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของคนอเมริกัน ซึ่งผลที่ปรากฏคือ คนอเมริกันคุ้นเคยกับประเทศไทยน้อยกว่าร้อยละ 23 ซึ่งการที่คนอเมริกันไม่รู้จักประเทศไทยมากนักมีผลให้ขาดความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของประเทศไทยอันมีผลทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการเป็นประเทศคู่ค้าและคู่ลงทุนที่สำคัญของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ งานวิจัยได้ชี้ชัดโดยเฉพาะว่ากลุ่มคนอเมริกันที่รู้จักประเทศไทยน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มเยาวชนอเมริกัน และโดยที่เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าโดยอาจเป็นบุคคลในแวดวงอาชีพต่าง ๆ หรือนักการเมือง/นักธุรกิจ รวมทั้งบุคคลระดับผู้นำซึ่งอาจมีบทบาทในการตัดสินใจ หรือมีผลในการวางกรอบความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จึง เห็นว่าในการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องมุ่งเป้ากลุ่มเยาวชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดผลที่มีคุณค่าและลึกซึ้งในระยะยาวโดยการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอเมริกันรู้จักประเทศไทยในยุคปัจจุบัน (Modern day Thailand) ได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจในระดับที่สมวัย ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เด็กอเมริกันผูกสัมพันธ์กับเด็กไทยแต่เยาว์วัยจะเป็นการสร้างให้สหรัฐ ฯ ไทยมีคนในชาติที่เป็นเพื่อนกัน ความรู้สึกที่ดีต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยจะสืบทอดตามกาลเวลาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งความเป็นเพื่อนที่ผ่านห้วงเวลาอันยาวนานนี้จะมีคุณค่าต่อชนส่วนใหญ่ของสองประเทศและต่อความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองอย่างยิ่ง

2.เพื่อให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากการได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตนในการติดต่อผูกพันกับเด็กวัยเดียวกันของประเทศอภิมหาอำนาจ ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นให้เด็กไทยขวนขวายและเพิ่มความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารติดต่อระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงมีผลในทางอ้อมต่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมรับมือกับยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น (Interdependence)

3.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยและคนหนุ่มสาวของไทยที่จะต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ ASEAN Economic Community ซึ่งจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจ/ตลาดร่วมของภูมิภาคที่จะเริ่มมีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

4.เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย อันเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมโลก

         

กลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มเป้าหมายหลัก   

          1.1 กลุ่มนักเรียน

                   สหรัฐอเมริกา    กลุ่มนักเรียนในระดับ Grade 4-5 และ Grade 6-8

                   ประเทศไทย      กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษา 1-2

          1.2 กลุ่มผู้ปกครอง และครู

2.กลุ่มเป้าหมายรอง  กลุ่ม Stakeholders ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ภาคธุรกิจและกลุ่มนักลงทุนชาวสหรัฐฯ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสื่อมวลชน

 

วิธีดำเนินการ

1.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและสหรัฐฯ เช่น มูลนิธิยุวทูตความดี สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ องค์กร Teach for America  กระทรวงศึกษาของสหรัฐ ฯ (หน่วยงาน Office of Elementary and Secondary Education) ของสหรัฐฯ  สำนักงานของผู้ว่าการมลรัฐและนายกเทศมนตรีและหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับมลรัฐ ฯ ในการกำหนดกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ โดยในเบื้องต้น จะดำเนินการที่กรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียง เช่น มลรัฐแมรีแลนด์และมลรัฐเวอร์จิเนีย และมลรัฐที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการทาบทามกับผู้ว่าการ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้ว ได้แก่ มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐอิลลินอยส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

2.สร้างเครือข่ายความเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Thai-American Sister School Program) โดยการจับคู่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของทั้ง 2 ประเทศ โดยพยายามจัดให้ทุกมลรัฐจับคู่กับทุกจังหวัดของไทย 

3.ดำเนินกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ website / facebook / skype และ twitter เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างเด็กของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นสื่อในการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประเทศสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน และสื่อต่างๆ ในรูปสิ่งพิมพ์ และวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประเทศไทย 

4.จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เยาวชนอเมริกันได้เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ประกวดวาดรูป ประกวดเรียงความ การสาธิตการปรุงอาหารไทย และให้เยาวชนไทยได้ดำเนินกิจกรรมที่จะเสริมความผูกพันกับเยาวชนอเมริกันในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะมีกิจกรรมที่จะทำแยกกัน (เฉพาะนักเรียนไทยด้วยกันและนักเรียนอเมริกันด้วยกัน) และร่วมกัน (นักเรียนไทยกับนักเรียนอเมริกัน) ตามประเภทของกิจกรรม เช่น Quiz online การประกวดภาพเขียน / เรียงความที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

5.ร่วมดำเนินโครงการกับสถานกงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก หน่วยราชการของไทยในสหรัฐฯ ตลอดจนสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทุกแห่งในการประสานงานกับโรงเรียนในสหรัฐฯ และร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย สมาคมชาวไทยในสหรัฐฯ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และการสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็น

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เยาวชนอเมริกันเป้าหมาย ตลอดจนครูและผู้ปกครองรู้จักประเทศไทยสมัยใหม่ และมีความเข้าใจตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย เป็นมิตรกับไทยอย่างลึกซึ้ง อันจะเป็นผลดียิ่งต่อประเทศไทยในระยะยาว

2.กลุ่มเป้าหมายรองรู้จักประเทศไทยมากขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อไทย ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในฐานะมิตรประเทศอย่างล้ำลึก

3.เยาวชนไทยได้เปิดตัวเองกับเยาวชนของมิตรประเทศที่มีพลังทางการเมือง/เศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของโลกอันเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของคนไทยรุ่นใหม่ให้มีความเป็นสากลได้ตั้งแต่ต้นและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยในทางอ้อม และเป็นการยกระดับประเทศไทยในเวทีโลกไปในตัวด้วย

4.หากโครงการดำเนินไปด้วยดีซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการประเมินผลที่ชัดเจนแล้ว ย่อมสามารถเป็นต้นแบบให้มีการดำเนินการผูกพันเรื่องนี้ระหว่างเด็กไทยกับเด็กชาติอื่น ๆ ของโลก ได้อย่างคล่องตัวและเป็นประโยชน์ยิ่งต่ออนาคตของประเทศได้อย่างชัดเจน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการฯ

1.       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

2.      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

3.      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

4.      โรงเรียนมาแตร์แดอี

5.      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.      โรงเรียนจิตรลดา

7.      โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

8.      โรงเรียนราชินี

9.      โรงเรียนสยามสามไตร

10.   โรงเรียนรุ่งอรุณ

11.    โรงเรียนสมบรูณ์วิทยานุกูล

12.   โรงเรียนพัฒนเด็ก (ศรีจันทร์) (Bilingual) ขอนแก่น

13.   โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่

14.   โรงเรียนสตรีวิทยา

15.   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

16.   โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม

 

Comments