การออกแบบอาคารคสล.ด้วย NEO RC ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


สส

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
NEO30

การออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณ ด้วยโปรแกรม NEO RC ,NEO STEEL DESIGN
 
 วิทยากร
 ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


 
30


23-27 พ.ค.59 
 
50

5,000 
 
4,500

5,500 

5,000 

โรงแรมคาทีน่า
จ.ภูเก็ต 
 
เปิดรับสมัครคลิก

  หมายเหตุ

>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว 
รุ่นที 30 ภูเก็ตDownload เอกสาร รุ่นที่ 30 
 หลักการและเหตุผล 


           ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีวิศวกรปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่าการออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ไม่มีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม มีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัย หรือที่ปลอดภัยก็มีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ทำให้งานก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งล้วนส่งผลเสียหายต่อราชการ 

           สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม “การออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณ ด้วยโปรแกรม NEO RC ,NEO STEEL DESIGN” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้างให้สามารถ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างประเภทต่างๆได้โดยอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาด้านงานช่าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน

จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เนื้อหาการอบรม

ช่วงที่หนึ่ง เป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการออกแบบ 

วันที่ 1 ติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้ Software 
> วิธีการปลดล็อคและการใช้งานโปรแกรมช่วยในการออกแบบ NEO RC
> การใช้งานโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้าง (Multiframe 2D)

วันที่ 2 - วันที่ 3 วาง Concept Design ทำอย่างไรจึงจะออกแบบได้
> กระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับงานจริง
> องค์ความรู้เรื่องวัสดุเพื่อการออกแบบจริงด้านวิศวกรรม 
  คอนกรีต / เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต/ เหล็กรูปพรรณ/ ดิน/ เสาเข็ม 

ช่วงที่สอง ปฏิบัติการออกแบบจริง 

วันที่ 3 - วันที่ 5 ลงมือทำ Workshop อาคาร คสล.
> การวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้น และเทคนิคการการเขียน Detail เสริมเหล็ก 
> การวิเคราะห์และออกแบบบันได และเทคนิคการการเขียน Detail เสริมเหล็ก 
> การวิเคราะห์และออกแบบคาน และเทคนิคการการเขียน Detail เสริมเหล็ก 
> การวิเคราะห์และออกแบบเสา และเทคนิคการการเขียน Detail เสริมเหล็ก 
> การวิเคราะห์และออกแบบฐานราก และเทคนิคการการเขียน Detail เสริมเหล็ก


ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)
 

58 " การออกแบบอาคารคสล.ด้วย NEO RC"

 
 
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ตู้ ปณ.30 ไปรษณีย์คอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Email Address : yotathaicenter@gmail.com
สำนักงาน 0-895-518-406, 074-212-422    โทรสาร 074-445-065
ผู้จัดการ 0-813-282-788 ,  Line ID (เป็นทางการ) : @YotathaiTraining

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line