“การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.”


                           

รหัส โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 


การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว
วิทยากร 
อาจารย์มงคล เดชสงคราม นายช่างเครื่องยนต์ 5   กองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี  จังหวัดพัทลุง 
 
 เนื้อหาการบรรยาย

 • การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปการจัดเก็บน้ำประปา

 • การบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

 • การบันทึกข้อมูล ป31

 • การบันทึกข้อมูล ป32

 • การสืบค้นข้อมูลผู้ใช้น้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ และผู้ใช้น้ำในทะเบียน

 • การตรวจสอบรายรับค่าน้ำประปา

 • การตรวจสอบผู้ค้างจ่ายค่าน้ำประปา

 • การพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา

 • แบบรายงาน ป32 และ ป17

 • ใบแจ้งเตือนและแบบรายงานต่างๆ

 • การสำรองข้อมูล                  

คุณลักษณะของโปรแกรม

 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้วและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในใบเดียวกันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (การพิมพ์ใบเสร็จใช้กับเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มแคร่ยาว (Epson-Lp 2090) หรือรุ่นอื่นๆแต่ต้องเป็นแบบหัวเข็ม)

 • สามารถพิมพ์บาร์โค๊ดลงในใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ได้

 • สามารถคำนวณค่าน้ำประปาได้โดยอัตโนมัติ

 • สามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงาน ป31 ป32 และ ป17 ได้ 

 • สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าขยะในใบเดียวกันได้

 • สามารถเก็บประวัติเพื่อตรวจสอบและพิมพ์ทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำประปาทั้งหมด

 • สามารถเก็บประวัติเพื่อตรวจสอบ และพิมพ์ผู้ใช้น้ำที่เป็นลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำ

 • สามารถเก็บประวัติเพื่อตรวจสอบ และพิมพ์รายชื่อผู้ใช้น้ำที่เลขมาตรคงที่

 • สามารถสรุปยอดรายรับค่าน้ำแต่ละเดือนได้  
     
 • สามารถสรุปยอดตั้งเก็บค่าน้ำแต่ละเดือนได้      
     
 • สามารถสรุปยอดค้างจ่ายค่าน้ำแต่ละเดือนและรวมทั้งหมดได้

 • สามารถออกใบแจ้งเตือนผู้ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาได้  

 • สามารถบันทึกการรับเงินโดยการสแกนบาร์โค๊ดที่ใบเสร็จได้

 • โปรแกรมรองรับการจดเลขมาตรด้วย Pocket PC และพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบย่อ (เหมือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เพื่อรับชำระเงินที่สำนักงาน     


 Download เอกสาร

 เอกสารดู /Download
(pdf) 
Download
(word)
 
  หนังสือเชิญอบรม

-
 -
  รายละเอียดโครงการ

--
หมาย เหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

56-8-10-11 ประปา,3 ขอนแก่น


 ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
 4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
 5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com


 

รุ่นที่ 5-7 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.

                            
Comments