โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต   ๒๐ 

โทรศัพท์  042-910-162     Mail.  yyschool54@gmail.com


                              

  

   โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
  ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา
   จาก สมศ.รอบที่ 3 ว่าเป็นสถานศึกษาที่มี 
   คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาแล้ว
   ตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  2557

    .                   เครื่องราชอิสริยาภรณ์                  .
 (คลิ๊ก)   แนวปฏิบัติการขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์ฯ จาก  สพฐ.  
(คลิ๊ก)
   แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(คลิ๊ก)
    คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(คลิ๊ก)
    ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                    ข้าราชการครูควรทราบ                . 
 (คลิ๊ก)    สมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพฐ.
 (คลิ๊ก)    แบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(คลิ๊ก) 
   จรรยาบรรญครู  ๙  ประการ
.   เตรียมความพร้อมสู่สังคมอาเซียน ปี 2558    .
 (คลิ๊ก)     ข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
(คลิ๊ก)     วิสัยทัศน์ของอาเซียน
(คลิ๊ก)    ข้อมูลประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
(คลิ๊ก)     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  


ยินดีต้อนรับ
Comments