Yi-Chan Tsai

Assistant Professor of Economics
National Taiwan University

Contact Information

Department of Economics
National Taiwan University
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Daan Dist., Taipei City 106, Taiwan


Email: yichantsai@ntu.edu.tw
Phone: +886-2-33668314