พ.ร.บ.รถยนต์

พ.ร.บ.เก๋ง
 
ปกติ  645.21 บาท
ราคาพิเศษ  550.00 บาท
ส่วนลด  95.21 บาท
 
รายละเอียด : พ.ร.บ.รถยนต์นั้งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) ส่งฟรีถึงบ้านคุณ กว่า 20 บริษัทประกันภัย
ซื้อ พ.ร.บ. กับเราบริการต่อทะเบียนฟรี
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาพิเศษสำหรับเอราวัณประกันภัยเท่านั้น
บริการต่อทะเบียนฟรี ภายใต้เงื่อนไข ทะเบียนไม่ขาดอายุและยื่นต่อทะเบียนก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
พ.ร.บ.กระบะ
 
ปกติ  967.28 บาท
ราคาพิเศษ  850.00 บาท
ส่วนลด  117.28 บาท
 
รายละเอียด : พ.ร.บ.บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (กระบะ) ส่งฟรีถึงบ้านคุณ กว่า 20 บริษัทประกันภัย ซื้อ พ.ร.บ. กับเราบริการต่อทะเบียนฟรี
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาพิเศษสำหรับเอราวัณประกันภัยเท่านั้น
บริการต่อทะเบียนฟรี ภายใต้เงื่อนไข ทะเบียนไม่ขาดอายุและยื่นต่อทะเบียนก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
พ.ร.บ.แท๊กซี่
 
ปกติ  2,041.56 บาท
ราคาพิเศษ  1,750.00 บาท
ส่วนลด  291.56 บาท
 
รายละเอียด : พ.ร.บ.รถยนต์รับจ้างไม่เกิน 7 คน (แท๊กซี่) ส่งฟรีถึงบ้านคุณ กว่า 20 บริษัท
ประกันภัย ซื้อ พ.ร.บ. กับเราบริการต่อทะเบียนฟรี
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาพิเศษสำหรับเอราวัณประกันภัยเท่านั้น
บริการต่อทะเบียนฟรี ภายใต้เงื่อนไข ทะเบียนไม่ขาดอายุและยื่นต่อทะเบียนก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
พ.ร.บ.ตู้ (บุคคล)
 
ปกติ  1,182.35 บาท
ราคาพิเศษ  1,000.00 บาท
ส่วนลด  182.35 บาท
 
รายละเอียด : พ.ร.บ.รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั้ง (ตู้) ส่งฟรีถึงบ้านคุณ กว่า 20 บริษัท
ประกันภัย ซื้อ พ.ร.บ. กับเราบริการต่อทะเบียนฟรี
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาพิเศษสำหรับเอราวัณประกันภัยเท่านั้น
บริการต่อทะเบียนฟรี ภายใต้เงื่อนไข ทะเบียนไม่ขาดอายุและยื่นต่อทะเบียนก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
พ.ร.บ.ตู้ (เช่าหรือรับจ้าง)
 
ปกติ  2,493.10 บาท
ราคาพิเศษ  2,100.00 บาท
ส่วนลด  393.10 บาท
 
รายละเอียด : พ.ร.บ.รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั้ง เช่าหรือรับจ้าง (ตู้) ส่งฟรีถึงบ้านคุณ
กว่า 20 บริษัทประกันภัย ซื้อ พ.ร.บ. กับเราบริการต่อทะเบียนฟรี
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาพิเศษสำหรับเอราวัณประกันภัยเท่านั้น
บริการต่อทะเบียนฟรี ภายใต้เงื่อนไข ทะเบียนไม่ขาดอายุและยื่นต่อทะเบียนก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
พ.ร.บ.โดยสาร
 
ปกติ  7,155.09 บาท
ราคาพิเศษ  6,150.00 บาท
ส่วนลด  1,005.09 บาท
 
รายละเอียด : พ.ร.บ.รถยนต์โดยสารไม่เกิน 40 ที่นั้ง ส่งฟรีถึงบ้านคุณ กว่า 20 บริษัทประกันภัย
ซื้อ พ.ร.บ. กับเราบริการต่อทะเบียนฟรี
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาพิเศษสำหรับเอราวัณประกันภัยเท่านั้น
บริการต่อทะเบียนฟรี ภายใต้เงื่อนไข ทะเบียนไม่ขาดอายุและยื่นต่อทะเบียนก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
พ.ร.บ.บรรทุก
 
ปกติ  1,826.49 บาท
ราคาพิเศษ  1,550.00 บาท
ส่วนลด  326.49 บาท
 
รายละเอียด : พ.ร.บ.รถบรรทุก น้ำหนักเกิน 12 ตัน (10ล้อ) ส่งฟรีถึงบ้านคุณ กว่า 20 บริษัท
ประกันภัย ซื้อ พ.ร.บ. กับเราบริการต่อทะเบียนฟรี
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาพิเศษสำหรับเอราวัณประกันภัยเท่านั้น
บริการต่อทะเบียนฟรี ภายใต้เงื่อนไข ทะเบียนไม่ขาดอายุและยื่นต่อทะเบียนก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.
 
ผู้ประสบภัย จะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ เป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอ ค่าเสียหาย ดังกล่าว เรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้ 
     กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
     กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท
     กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพ จำนวน 35,000  รวมแล้วจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท
 
การยื่นขอรับความเสียหายเบื้องต้น
 
เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย/ทายาทต้องยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ความเสียหายเกิดขึ้น โดยยื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัย / บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฯ หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย จากบริษัทประกันภัยได้ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
     ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล / สถานพยาบาล
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้มีชื่อในบัตรเป็นผู้ประสบภัย
     สำเนากรมธรรม์ประกันภัย หรือ เครื่องหมายที่แสดงว่ารถมีประกันภัย
     สำเนาใบมรณบัตร กรณีเสียชีวิต
     สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
     สำเนาทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวของทายาทกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/knowledge/automobile.htm