แผนแม่บทชุมชน

แผนแม่บทชุมชนเ้ย็นอากาศ 2


 

                  


คำนำ 

                      ปัญหาความยากจน, ปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยที่ดีและมั่งคง, ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาหลักของคนในชุมชนรวมไปถึงประชาชนทุกคนแทบทั้งสิ้น การที่จะแก้ไขปัญหาระดับมหภาคเช่นนี้ได้นอกจากนโยบายและการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ประชาชนหรือคนในชุมชนล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น ส่วนการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานั้น การจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการที่จะทำให้เกิดขบวนการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยความสนับสนุนจากเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค และจากนโยบายรัฐบาลเปิดโอกาส และให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเจริญเติบโต โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

                  ในวันนี้จึงเกิดความติดเห็นร่วมกันของคนในชุมชนเย็นอากาศ 2 ที่ต้องการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหา  ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวชุมชนเย็นอากาศ 2 ได้เป็นชุมชนนำร่องใน 20 เขต ของกรุงเทพมหานครที่ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่ออนาคต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการพึ่งตนเองโดยเกิดกระบวนเรียนรู้ของการพัฒนาที่ยั่นยืนต่อไป

  อุปสรรคและปัญหาคือสิ่งที่คณะทำงานแผนฯและชาวชุมชนจะต้องร่วมกันฝ่าฟันเพื่ออนาคตความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลาน ถึงแม้นไม่อาจสำเร็จได้ในระยะเวลาอันใกล้แต่ถ้าไม่เกิดการเริ่มต้นที่จะคิดวางแผนจัดการกับปัญหา ความยากจน,การมีที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมขาดระเบียบและปัญหาต่างฯ ที่ปัจจุบันได้ประสบก็จะยังคงเป็นปัญหาที่เติบโตถาวรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  และจะยังคงเป็นปัญหามรดกที่ลูกหลานจะต้องประสบต่อไป ณ วันนี้คณะทำงานการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองและชาวชุมชนเย็นอากาศ 2  จึงต้องร่วมเริ่มและร่วมมือโดยยึดหลักการทำงาน และนำแผนมาสู่การปฎิบัติเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  ประวัติชุมชนเย็นอากาศ  2  

ชุมชนเย็นอากาศ  2  เป็นชุมชนขนาดกลางตั้งอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ สภาพในอดีตของชุมชนเป็นทุ่งนา  สมัยนั้นเรียกว่า  กลางนา  มีบ้านเรือนประมาณ  10  หลังคาเรือน  ถัดไปเป็นบ้านพักคนงานบริษัทเชลล์  ซึ่งเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์โดยตรง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2511  บริษัทเชลล์ได้ยกเลิกสัญญเช่าที่จากกรมธนารักษ์  คนงานบางส่วนจึงย้ายไปอยู่ที่อื่น  บางส่วนเอาเชือกมากั้นแนวเป็นเขตบ้านตนเอง  และอยู่เรื่อยมา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 2513  เริ่มมีคนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อย ๆ มึการปลูกบ้านกันหนาแน่นขึ้น  คนที่เข้ามาอยู่ใหม่บ้างก็ปลูกในพื้นที่กรมธนารักษ์  บ้างก็ปลูกในพื้นที่เอกชนที่ติดกัน

ต่อมาในปี พ.ศ.  2530  เกิดการไล่รื้อชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะในตัวเมืองชั้นใน  ชุมชนเย็นอากาศ 2  ก็ประสบปัญหาถูกไล่รื้อ  โดยเฉพาะชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ในที่ของเอกชน  จนมีการฟ้องร้องกันสุดท้ายชาวบ้านส่วนนั้นก็ต้องย้ายออกไป  คงเหลือแต่ชาวบ้านที่ปลูกบ้านในที่ของกรมธนารักษ์พื้นที่ประมาณ   9  ไร่เศษปัจจุบันชุมชนเย็นอากาศ 2  มีผู้อยุ่อาศัยทั้งสิ้น  295  หลังคาเรือน  จำนวนประชากรประมาณ  1,700  คน


บ้านเรือนของชาวชุมชนเย็นอากาศ 2 ปลูกกันอย่างแออัด จำนวนบ้านที่ปรากฏหลักฐานจากการสำรวจครั้งล่าสุดจำนวน 295 หลังคาเรือน พื้นที่บางช่วงเป็นที่หลุ่ม ทางเท้าบางช่วงเป็นคอนกรีตมีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

โครงสร้างประชากร

มีจำนวนบ้านเรือน 295 หลังคาเรือน (จากการสำรวจเมื่อ 25 ตุลาคม 2548) วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นมี 2 ครั้งคือ เดือนเมษายน ปี2538 ได้เกิดเพลิงไหม้ชุมชนทำให้บ้านจำนวน 77 หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย ต่อมา วันที 9 กันยายน ปี 2543 เกิดเพลิงไหม้ครั้งที่สอง บ้านเสียหายจำนวน

71หลังคาเรือน ชาวบ้านได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ประสบภัยและมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในการเดินเวรยามระวังไฟไหม้ (ทำอยู่ระยะหนึ่งแต่ไม่ต่อเนื่อง) มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยหลายหน่วย เช่น สำนักงานเขตยานนาวา มูลนิธิดวงประธีป มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล สมาคมวายเอ็มซีเอ และนักการเมืองท้องถิ่น 


สภาพทางกายภาพ 

บ้านเรือนของชาวชุมชนเย็นอากาศ 2 ปลูกกันอย่างแออัด จำนวนบ้านที่ปรากฏหลักฐานจากการสำรวจครั้งล่าสุดจำนวน 295 หลังคาเรือน พื้นที่บางช่วงเป็นที่หลุ่ม ทางเท้าบางช่วงเป็นคอนกรีตมีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 

โครงสร้างประชากร 

มีจำนวนบ้านเรือน 295 หลังคาเรือน (จากการสำรวจเมื่อ 25 ตุลาคม 2548)   การประกอบอาชีพ

                การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย  รองลงมาคือแม่บ้าน และพนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชน  และราชการและเก็บของเก่า

การนับถือศาสนา

                ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเย็นอากาศ 2

-          นับถือศาสนาพุทธ  98 %

-          นับถือศาสนาคริสต์  2 %


 ข้อมูลจากการทำโครงการ

1.  การครอบครองที่ดิน  สถานภาพปัจจุบันและความต้องการ

1.1  การครอบครองที่ดิน  อยู่ในที่ดินของกรมธนารักษ์

1.2  สถานภาพปัจจุบัน  ยังอยู่ในที่ดินเดิม

1.3  ความต้องการของชุมชน

      1.3.1  ต้องการอยู่ในที่ดินเดิม   90%

      1.3.2  ย้ายไปอยู่แฟลตที่ทางราชการจัดให้  0.5%

      1.3.3  หาที่อยู่ใหม่โดยราชการจ่ายเงินชดเชย 1%

 

 

2.  กลุ่มกิจกรรมของชาวชุมชน

กิจกรรมทำความสะอาด                            

จำนวนสมาชิก      25  คน
กิจกรรมทำทางเดินทางเท้า จำนวนสมาชิก      40  คน
กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ จำนวนสมาชิก      16  คน
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  จำนวนสมาชิก    120  คน
กิจกรรมสุขภาพอนามัย  จำนวนสมาชิก    165  คน
กิจกรรมตามประเพณี                 จำนวนสมาชิก    300  คน
กิจกรรมแอโรบิค                                   จำนวนสมาชิก    150  คน
กิจกรรมฟิตเน็ต จำนวนสมาชิก    145  คน
กิจกรรมออมทรัพย์ (สวัสดิการ) จำนวนสมาชิก    201  คน   เงินสะสม  2,908,955.88 บาท
กิจกรรมกองทุนที่อยู่อาศัย     จำนวนสมาชิก    117  คน   เงินสะสม     744,043.87 บาท
กิจกรรมกองทุนฌาปณกิจ จำนวนสมาชิก     64  คน    เงินสะสม     461,892.17 บาท

3.  ที่ตั้งศูนย์รวมกลุ่มกิจกรรมชุมชน

3.1  โรงเรียนศูนย์เด็กประถมวัยชุมชนเย็นอากาศ  2

3.2   ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

3.3   ลานกีฬา ใต้ทางด่วน ชุมชนเย็นอากาศ 2

4.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน

4.1  ศูนย์บริการสาธารณสุข 55

4.2  สำนักงานเขตยานนาวา

4.3  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

4.4  มูลนิธิสิกขาเอเชีย

4.5  มูลนิธิดวงประทีป

4.6  สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

4.7  เครือข่ายสิ่งแวดล้อมยานนาวา

4.8  ส.ก.,ส.ข.

4.9  วัดคลองด่าน

4.10 โรงเรียนประถมนนทรี

4.11  สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ

4.12  บริษัทฯ / ห้างร้านฯ

5.  ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลจากการสำรวจโดยเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค )

 

                 

   จำนวน           
5.1 

ผู้ไม่รู้หนังสือ     

  42   คน
5.2

ผู้กำลังศึกษา    

 350  คน
5.3 

หนี้สินในระบบ

2,000,000  บาท/คน
5.4

หนี้สินนอกระบบ

ไม่สามารถระบุได้
5.5

ผู้สูงอายุ

  86  คน

5.6

คนติดยาเสพติด

  20  คน
5.7

คนพิการ    

    4  คน
5.8

คนเจ็บป่วยเรื้อรัง

  65  คน
5.9

คนว่างงาน

  56  คน

5.10 

เด็กเล็ก 

  63  คน

 คุณสำลี ศรีระพุก โทรศัพท์ มือถือ 081-699-5113
E-mail :mssamlee@hotmail.com