เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

           เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นส่วนหนึ่งของ  "ตะวันออกกลาง"  ประกอบด้วย 16 ประเทศ    
เป็นแหล่ง อารยธรรมเก่าแก่ของเอเชียและโลก คือ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นจุดเชื่อมเส้นทางที่จะไปยังทวีปเอเชีย แอฟริกาและยุโรป เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเล เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาอิสลาม คริสต์ ยิว เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจสำคัญของโลกแห่งหนึ่ง แต่เป็นดินแดนที่
เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งตลอดเวลา อาชีพสำคัญ คือ อุตสาหกรรมน้ำมัน ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติอาหรับ  รองลงมาคือ  เตอร์กและยิว วัฒนธรรมอาหรับ ใช้ภาษาอาหรับ และนับถือศาสนาอิสลาม


ทำเลที่ตั้งและขนาดเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
 

          ตั้งอยู่ละติจูดที่ 12-42 องศาเหนือ และระหว่างลองติจูดที่ 26-75 อาศาตะวันออก เป็นดินแดนแห่ง 
5 ทะเล  ได้แก่  ทะเลแดง  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ทะเลดำ  ทะเลแคสเปียน  และทะเลอาหรับ        มีเนื้อที่รวม 46.8 ล้าน ตร.กม. มี 16  ประเทศ


อ้างอิงจาก : http://www.bothong.ac.th/social21102/Page_3_5_1-1.html


Comments