หน้าแรก

ศูนย์รวม ข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

 Link หน่วยงานอื่นๆ

 

 ผลคะแนน O-net  ระดับ ม.3


  ผลคะแนน O-net 

เปรียบเทียบ O-NET 

ย้อนหลาย พ.ศ. 

วิเคราะห์ O-net
2555-2561
ข้อมูลนักเรียนยอดเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1/2562


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
DMC 
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน
ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นายนิยม  เหล่าโคตร
นายสายันต์  ดวงเนตรCCT
นักเรียนยากจน
ผู้ดูแลระบบ 
(Admin)

นางมยุรี  บุญพบ


   SESA 
ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นายสมพร  หมื่นแสน

  EMIS 
ระบบสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นายภวัต  สุนทรกุลภัทร  B-Obec 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นายขุนพล  พวงพันธ์


  M-Obec 
ข้อมูลพัสดุ
ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นายขุนพล  พวงพันธ์

   P-Obec 
ข้อมูลบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ 
(Admin)

นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์


   SGS 
ข้อมูลผลการเรียน online
ผู้ดูแลระบบ 
(Admin)

นายนิยม  เหล่าโคตร


   SMSS 
ระบบการเซ็คนักเรียน 
มาเรียน เข้าชั้นเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นายนิยม  เหล่าโคตร

 
  Big Data 
ข้อมูลบุคลากร และอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์


   รร.ในฝัน 

ผู้ดูแลระบบ
 (Admin)

นายนิยม  เหล่าโคตรคำสั่งแต่งตั้ง
รับนิเทศ 
สมศ  รอบที 4


วีดีโอ
แนะนำโรงเรียน
ยางชุมน้อยพิทยาคม


   
 
  

ปฏิทิน teacher niyom ycpDate & Time


หลักสูตรสถานศึกษา(ปรับปรุง)
2560

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   
   ข้อมูลตารางสอน

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
 
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
 
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

 
  ข้อมูล
ตารางเรียน

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
 
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

    
สรุปผลสัมฤทธิ์

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
 ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559
ปี 2559