โครงการ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

เป้าประสงค์

    มุ่งเน้นดำเนินงานการให้คำปรึกษา ให้ผู้มาขอรับคำปรึกษา รู้จักตนเอง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง ปกติสุข เป็นบุคคลที่ เก่งดี มีสุข


การดำเนินงาน
    
     
      การดำเนินงานของโครงการ มีการดำเนินงานแบบ P.D.C.A.

    คือวงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
   P = Plan คือการวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น
   D = Do คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมี
ความต่อเนื่อง
   C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง มีการประชุมปรับปรุง วางแผนงาน ร่วมกับเครือข่ายและสมาชิกทุกคน
   A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
เมื่อได้แผนงาน (P) นำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ(C) พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA


ผลจากการดำเนินโครงการ

       ผู็้เรียน มีความใฝ่เรียนรู้ สามารถค้นหาทางออกและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ผู้เรียนรู้จักจักตนเอง สามารถ ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง ปกติสุข เป็นบุคคลที่ เก่งดี มีสุข ประสบความสำเร็จ ในหลายๆด้าน

  
ความภาคภูมิใจของโครงการ

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Y.C. (Youth Counselor) 

งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ณ อิมเเพคเมืองทองธานี

Comments