หน้าแรก

       ข้าพเจ้านายพฤฒสภา  แย้มพราย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง  ได้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โดยได้ทำเป็นสัญญาข้อตกลงกับคณะกรรมการประเมินในแบบเสนอการพัฒนางาน ก.ค.ศ. 3/1 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3  ว่าข้าพเจ้าจะพัฒนางาน คือ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นั้น

  บัดนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ปีการศึกษา 2559           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ