ผู้บริหาร

  โรงเรียนในสังกัด สพปอบ1

  ภาพกิจกรรม

  674days since
  จำนวนวัน

  บริหารงานวิชาการ
    
  นายจำรัส  เฝ้าทรัพย์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางสาวอัมรินทร์  จอมหงษ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้างานวิชาการ

   
   
  นางสุภาวดี พลชัย
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ครูวิชาการระดับชั้น ป.1-3
   
  นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
  ครูชำนาญ
  ครูวิชาการระดับชั้น ป.4-6
   
  นางประทิตตา  รื่นราตรี
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ครูวิชาการระดับชั้น ม.1-3

  Comments