บริหารงานวิชาการ
  
นายจำรัส  เฝ้าทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอัมรินทร์  จอมหงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

 
 
นางสุภาวดี พลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูวิชาการระดับชั้น ป.1-3
 
นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
ครูชำนาญ
ครูวิชาการระดับชั้น ป.4-6
 
นางประทิตตา  รื่นราตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูวิชาการระดับชั้น ม.1-3

Comments