Home

Welcome to Yamajunn's Shogi Kakoi  collection !!

Do you enjoy playing shogi ?

If you want to know about Shogi kakoi  ,

why not see my homepage ! 

This page will show you Shogi Kakoi & castles .
Let's enjoy "Shogi " , more & more !!

since 2008/12/29


Kakoi classification
 1. Yagura gakoi
 2. Mino gakoi
 3. Anaguma gakoi
 4. Funa gakoi
 5. Hidari mino
 6. Ibisha Anaguma
 7. Kani gakoi
 8. Kin musou
 9. Gangi gakoi
 10. Other Kakoi
The King's formation without Kakoi
 1. Naka zumai
 2. Migi Gyoku
 3. Igyoku