People

Group photo_Mar_2017
(left)    Zhongxia Shang; Jaehun Cho; Jie Ding; Jin Li; Ruizhe Su; Sichuang Xue; Qiang Li; Yifan Zhang; Prof. Xinghang Zhang (P.I.); Zhe Fan; Cuncai Fan; Zhenhua Cao (visiting scholar)    (right)


1. Current graduate students


Zhe Fan
Ph.D candidate (CV)
Research area: amorphous metals
(2012-present)
MS, BS: Xi'an Jiaotong University 


Qiang Li
Ph.D. candidate (CV)
Email: qnli@tamu.edu 
Research: nanotwinned metal films
(2014-present)
MS: Univ. Texas, Pan American Ruizhe Su
Ph.D. candidate (CV)
Email: ruizhesoo@gmail.com  
Research: Mechanical behavior of Co based multilayers and alloys (2015-present)
BS: Harbin Institute of TechnologyZhongxia Shang
Ph.D. Candidate (CV)
Research: Mechanical Behavior and Radiation Response of Nanostructured Steels
MS: Shanghai Jiao Tong University
BS: Shenyang University of Technology


2. Current undergraduate students

None

Jin Li
Ph.D candidate (CV)
Research area: radiation damage in nanostructured metals (2013-present)
MS: Tohuku University, Japan
Jie Ding
Ph.D. candidate (CV)
Email: djtamu15d@tamu.edu 
Research: Mechanical behavior and corrosion resistance of metallic materials (2015-present)
MS: Institute of Metal Research, CAS
BS: Huazhong University of Science and Technology
Jaehun Cho
Ph.D. Candidate (CV)
Email: cho299@purdue.edu
Research: Mechanical behavior of ceramics sintered with field assist
MS: University of Utah
BS: Seoul National UniversitySichuang Xue
Ph.D candidate (CV)
Research area: nanotwinned metal films, (2013-present)
MS: Shanghai University

Cuncai Fan
Ph.D. candidate (CV)
Email: woody08cl2@tamu.edu 
Research: radiation damage in nanostructured metals (2015-present)
MS: Institute of Mechanics, CAS
BS: Wuhan University


Yifan Zhang
Ph.D. Candidate (CV)
Email:zhan2592@purdue.edu
Research: Deformation mechanism of nanotwinned Aluminum
MS, BS: University of Science and Technology Beijing