อุบาสิกา เอตทัคคะ ๑๐ ท่าน

๑. นางสุชาดา                

เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน

. นางวิสาขา

เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา

๓. นางขุชชุตตรา

เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม

๔. นางสามาวดี

เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา

๕. นางอุตตรานันทมารดา

เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน

๖. พระนางสุปปวาสา

เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต

๗. นางสุปปิยา

เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

๘. นางกาติยานี

เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง

๙. นางกาฬีกุกรรฆริกา

เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา

๑๐. นางนกุลมารดาคหปตานี

เอตทะคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา

 

 
 
 
 

 

 

 

Comments