An toan VSV

ĐỀ THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI

TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ 3 NĂM 2009.

==

I/ Những kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động

 

Câu 1 :  

Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NSDLĐ có bao nhiêu nghĩa vụ, nêu cụ thể các nghĩa vụ? Liên hệ việc thực hiện các nghĩa vụ đó của NSDLĐ ở đơn vị anh (chị)?

Câu 2: 

Nghĩa vụ và  Quyền của người lao động (NLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NLĐ có bao nhiêu nghĩa vụ, nêu cụ thể các nghĩa vụ? Liên hệ việc thực hiện các nghĩa vụ đó của NLĐ ở đơn vị anh (chị).

Câu3

Nghĩa vụ và  Quyền của người lao động (NLĐ) về công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NLĐ có bao nhiêu quyền, nêu cụ thể các quyền? Liên hệ việc thực hiện các quyền đó của NLĐ ở đơn vị anh (chị): công đoàn cơ sở đã làm gì để NLĐ thực hiện các quyền của mình? Kết quả đạt được.

Câu 4

Điều kiện để người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) được quy định tại văn bản nào? Nêu điều kiện cụ thể. PTBVCN phải đáp ứng yêu cầu cơ bản gì? Thời hạn sử dụng PTBVCN?

Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị): Loại công việc nào phải được trang cấp PTBVCN; chất lượng PTBVCN; ý thức sử dụng PTBVCN của NLĐ.

Câu 5

Anh (chị) hãy cho biết văn bản nào quy định về quản lí vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động? Nêu các quy định về quản lí sức khỏe, đặc biệt đối với những người làm các công việc nguy hiểm, độc hại? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)

Câu 6

            Văn bản nào quy định danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (gọi tắt là các đối tượng)?, tổng số có bao nhiêu loại trong danh mục? Cơ sở có sử dụng các loại đối tượng này phải có trách nhiệm gì? (Theo quy định pháp luật về an toàn lao động hiện nay)

            Liên hệ:

            - Tại doanh nghiệp, cơ sở SXKD của anh (chị) có bao nhiêu loại? số lượng đối tượng trên

- Đơn vị anh (chị) đã thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với những loại máy, thiết bị, vật tư và các chất nào có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thế nào?

Câu 7

Anh (chị) hãy cho biết văn bản nào quy định các điều kiện lao động không được sử dụng lao động nữ? Nêu các điều kiện cụ thể? Liên hệ: việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)

Câu 8

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được quy định trong văn bản nào? Hãy nêu điều kiện và mức bồi dưỡng bằng hiện vật? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)

Câu 9

Anh hay Chị hãy cho biết:

- Người lao động được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từ những nguồn nào theo quy định của pháp luật?

- Điều kiện và mức chi trả bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề của người sử dụng lao động cho người lao động?

Câu 10

            Việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động được quy định trong văn bản nào? Có bao nhiêu nguyên nhân gây ra tai nạn lao động? Nêu cụ thể các nguyên nhân.

Liên hệ ở đơn vị Anh (chị) những nguyên nhân nào gây ra TNLĐ nhiều nhất? Đơn vị Anh (chị) đã có biện pháp gì để phòng ngừa nguy cơ trên.

Câu 11

Luật phòng cháy và chữa cháy (PC & CC) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày, tháng, năm nào? Trình bày phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật PC & CC? Liên hệ việc thực hiện Luật PCCC ở đơn vị.

     

Câu 12

Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc PC & CC? Trách nhiệm PC & CC được quy định như thế nào trong Luật PC & CC? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

           

 

II. Nội dung công tác BHLĐ ở cơ sở

 

Câu 13

Văn bản nào quy định phải thành lập Hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp? Hãy nêu nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)

           

Câu 14

            Tổ trưởng sản xuất hoặc cấp tương đương được phân định trách nhiệm về BHLĐ ở thông tư nào? Có bao nhiêu trách nhiệm?

Hãy nêu trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của tổ trưởng sản xuất. Liên hệ ở đơn vị Đ/c việc phân định trách nhiệm về BHLĐ cho tổ trưởng sản xuất cụ thể như thế nào?

Câu 15

Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động được quy định trong văn bản nào? Gồm những nội dung gì? Nêu chi tiết các nội dung? Liên hệ việc thực hiện công tác này ở cơ sở anh (chị)

Câu 16

Anh (chị) hãy cho biết tên những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) phải được huấn luyện và cấp thẻ an toàn

Hãy liên hệ việc huấn luyện cấp thẻ tại đơn vị của Anh (chị)

 

Câu 17

Công tác kiểm tra BHLĐ được quy định trong văn bản nào? Anh (chị) hãy cho biết mục đích công tác tự kiểm tra về bảo hộ lao động ở cơ sở. Trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ trưởng sản xuất trong công tác tự kiểm tra.

Là an toàn vệ sinh viên ở tổ Anh (chị) cho biết trách nhiệm của mình trong công tác tự kiểm tra về BHLĐ ở tổ sản xuất.

Câu 18

Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) được quy định trong văn bản nào của Nhà nước? Nói rõ các nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện các quy định đó ở đơn vị anh (chị)

Câu 19

            Kế hoạch BHLĐ của doanh nghiệp có bao nhiêu nội dung? Hãy nêu các nội dung đó và cho biết căn cứ để xây dựng kế hoạch BHLĐ. Liên hệ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch BHLĐ ở đơn vị Anh (Chị)

Câu 20

Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động ngày, tháng, năm nào? Phong trào có mấy mục tiêu? Nêu các mục tiêu đó.

Liên hệ việc  thực hiện ở đơn vị anh (chị) như thế nào?

Câu 21

Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động trong văn bản nào, ngày, tháng, năm nào? Phong trào có mấy nội dung? Nêu các nội dung đó. Liên hệ việc thực hiện các nội dung của phong trào ở đơn vị anh (chị)

Câu 22

Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) ở cơ sở. Nêu nhiệm vụ, quyền hạn của ATVSV? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

Câu 23

Anh (chị) hãy nêu phương pháp hoạt động của ATVSV? Cho biết những nội dung hoạt động hàng ngày của ATVSV;

Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

 

Câu 24

            Anh (chị) cho biết chế độ sinh hoạt của Mạng lưới ATVSV ?

   

III/ Nội dung kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ

 

  1. Nội dung kỹ thuật an toàn
 

Câu 25

Anh (chị) hãy cho biết vùng nguy hiểm là gì? Tính chất của vùng nguy hiểm. Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị) có những vùng nguy hiểm gì và biện pháp bảo vệ tương ứng?

 

 

Câu 26

Để phòng ngừa chấn thương trong lao động sản xuất cần áp dụng những biện pháp kỹ thuật gì? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

Câu 27

Anh (chị) hãy cho biết các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn điện trong lao động sản xuất? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

Câu 28

Thiết bị phòng ngừa là gì? Phân loại thiết bị phòng ngừa theo tính năng tác dụng? Cho ví dụ và liên hệ thực tế ở nơi anh (chị) đang công tác?

Câu 29

Anh (chị) hãy cho biết tại sao nối đất, nối không bảo vệ thiết bị điện? Phạm vi áp dụng? Các yêu cầu kỹ thuật? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

 

Câu 30

Tín hiệu an toàn là gì? Phân loại và cho thí dụ; liên hệ thực tế việc sử dụng tín hiệu và dấu hiệu ở nơi anh (chị) đang công tác.

 

2. Nội dung vệ sinh lao động

 

Câu 31

Anh (chị) hãy cho biết yếu tố nguy hiểm, độc hại trong sản xuất là gì? Tác hại của chúng? Phân loại yếu tố nguy hiểm, có hại. Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị) có những yếu tố nguy hiểm, độc hại nào ở nơi sản xuất; tác hại của các yếu tố đó và các biện pháp đã áp dụng để phòng ngừa.

Câu 32

            Anh (chị) hãy nêu các biện pháp chung để hạn chế, ngăn ngừa tác hại của các yếu tố nguy hiểm, có hại tới sức khoẻ NLĐ? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

 

Câu 33

Anh (chị) hãy nêu tác hại của môi trường lao động nóng tới cơ thể NLĐ, các biện pháp phòng ngừa? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

Câu 34

            Anh (chị) hãy nêu tác hại và con đường thâm nhập của hóa chất độc hại đối với cơ thể NLĐ, nêu các biện pháp phòng ngừa? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

Câu 35

Anh (chị) hãy nêu tác hại của bụi? Các biện pháp ngăn ngừa? Liên hệ thực tế ở cơ sở anh (chị): các khâu phát sinh bụi, loại bụi và tác hại của chúng cũng như các biện pháp phòng ngừa được áp dụng.

Câu 36

Anh (chị) hãy nêu tác hại của tiếng ồn? Các biện pháp phòng ngừa? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

 

Câu 37

Anh (chị) hãy cho biết thế nào là bệnh nghề nghiệp (BNN)? Hiện nay có bao nhiêu bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục được bảo hiểm? Kể tên một số (ít nhất 6) bệnh thường gặp và các biện pháp chung để phòng ngừa chúng? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

 

3/ nội dung phòng cháy chữa cháy

 

Câu 38

Anh (chị) hãy nêu và phân tích điều kiện cần thiết cho sự cháy? Liên hệ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy ở đơn vị anh (chị)?

Câu 39

Anh (chị) hãy nêu những công việc cần làm khi phát hiện có đám cháy gần nơi anh (chị) làm việc? Liên hệ thực tế: cho biết cụ thể ở đơn vị anh (chị) có các dụng cụ, vật tư, phương tiện phòng cháy chữa cháy nào? có được bảo quản tốt không?

Câu 40

            Anh (chị) hãy nêu các nguyên nhân gây cháy trong sản xuất kinh doanh? Liên hệ thực tế ở đơn vị Anh (Chị)

Câu 41

            Anh (chị) hãy nêu các biện pháp kĩ thuật chủ yếu để ngăn ngừa cháy trong sản xuất kinh doanh. Liên hệ thực tế ở đơn vị Anh (Chị)

Câu 42

Anh (chị) hãy nêu công dụng, cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản bình chữa cháy CO2? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

Câu 43

Anh (chị) hãy nêu công dụng, cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản bình chữa cháy bột khô MFZ? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

 

IV/ Phần thao tác thực hành cấp cứu người bị tai nạn lao động

 

Mỗi câu tối đa = 20 điểm

Câu 1

Anh hay chị thực hành phương pháp băng vết thương ở đỉnh đầu (băng bằng băng cuộn).

Câu 2

Anh hay chị thực hành băng sơ cứu thương ở một mắt (băng bằng băng cuộn).

Câu 3

Anh hay chị thực hành băng vết thương ở trên mu bàn tay (băng bằng băng cuộn).

Câu 4

Anh hay chị thực hành băng vết thương ở giữa gan bàn chân (băng bằng băng cuộn).

Câu 5

Anh hay chị thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật và ngất.

Câu 6

Anh hay chị thực hành phương pháp đặt garô trong trường hợp cụt chi hoặc đứt động mạch chi trên.

Câu 7

Anh hay chị thực hành phương pháp cố định  gãy xương đùi kín.

Câu 8

Anh hay chị thực hành phương pháp cố định gãy xương cẳng chân hở.

Câu 9

Anh hay chị thực hành phương pháp cố định gãy xương cánh tay.

Câu 10

Anh hay chị thực hành phương pháp cố định  gãy xương cẳng tay hở.

 

 

Câu 11

Anh (chị) hãy nêu cách sơ cứu một nạn nhân bị bỏng do nhiệt, do hoá chất?

Câu 12

Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị ngạt thở do hơi khí độc.

Câu 13

Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị lòi ruột ở bụng.

Câu 14

Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị thủng lồng ngực bằng băng cuộn.

Câu 15

                Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị say nóng hoặc say nắng.

Câu 16

                Anh hay chị hãy thực hành vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Câu 17

                Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cố định gãy xương hàm.

   

V/ Câu hỏi phần thi xử lý tình huống

 

Tình huống 1

A là thợ giỏi điều khiển một máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, là người rất có trách nhiệm trong công việc. Song mấy hôm nay A buồn rầu, mệt mỏi không hiểu vì lý do gì. Công việc sản xuất đang đến hồi căng thẳng để kịp bàn giao sản phẩm, A được chọn vào nhóm làm tăng giờ (vì A là thợ giỏi). Đó là quyết định không thể thay đổi của quản đốc mặc dù có một số người không đồng tình.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 2

Một số công nhân khi sửa chữa máy thường cắt và đóng điện tuỳ tiện mà không báo cho ai biết.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 3

Tại một vị trí trên dây chuyền công nghệ sản xuất liên tục, có một bộ phận nhỏ máy móc bị hỏng cần sửa chữa. Nhóm thợ sửa chữa thực hiện công việc sửa chữa mà không định báo trước cho trưởng dây chuyền biết.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 4

Hình ảnh một công nhân đang sử dụng máy mài 2 đá…

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 5

            Một số công nhân khi di chuyển trong phân xưởng thường chui qua chui lại dưới băng tải, gầm máy hay leo trèo bằng cách đu bám vào các kết cấu của máy hay công trình.

            1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 6

Công việc đang tiến hành thì mất điện, mọi người nghỉ làm việc ngay. Riêng A cho rằng, trước khi ngừng việc phải thực hiện một số động tác để ngừng hẳn máy và phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo máy không hoạt động khi có điện trở lại.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 7

            Hình ảnh: Dịch chuyển máy

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 8

Khi thao tác sửa chữa điện hạ thế mà không ngắt cầu dao, để cho an toàn A đã dùng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ. A cho rằng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ thừa khả năng bảo vệ cách điện trong điều kiện làm việc với điện hạ áp.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 9

Trong một lần cấp phát các PTBVCN cho các tổ. Khi đến lượt tổ rèn thì hết quần áo bạt, giầy da, thủ kho đã phát quần áo vải, giầy vải thông thường cho công nhân tổ rèn.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 10

Hình ảnh: Khách tham quan tại xưởng SX.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

   

Tình huống 11

            Hình ảnh: Dưới gầm xe tải

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 12

A là thợ sửa chữa đến thay dây cu roa cho máy của B (B là thợ vận hành). Sau khi tháo bỏ bộ phận che chắn an toàn dây cu roa, A nhanh chóng ráp dây vào rồi bỏ đi mà không lắp lại bộ phận che chắn an toàn, B thấy A làm công việc quá dễ và dự định lần sau sẽ tự làm lấy không cần nhờ A.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 13

Hàng ngày công nhân phân xưởng phải dành thời gian cuối ca để làm vệ sinh máy,  một vài người do muốn ra ô tô sớm nên đã làm vệ sinh khi chưa tắt máy và ngắt điện.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 14

            Hình ảnh: nữ công nhân vận hành máy…

            1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 15

Một số công nhân đề nghị với người điều khiển vận thăng dùng để chở vật liệu chở họ lên tầng 3 của công trình (nơi tổ đang làm việc) để cho nhanh. Người điều khiển vận thăng đã đồng ý.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 16

ảnh chụp: Tủ điện, cầu dao điện

 

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 17

            Hình ảnh 2 người vác, vận chuyển vật liệu

            1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 18

Tổ của A được phân công sửa chữa chống dột nhà kho mái lợp bằng fibro xi măng. Mọi người di chuyển nhẹ nhàng, thận trọng và cố gắng tìm những điểm có móc sắt để dẫm chân, riêng A cứ mạnh dạn bước thỏai mái trên mái.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 19

Hình ảnh đứng trên thang để khoan

            1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 20

Một tổ sản xuất đang đào móng công trình, do nước ngầm chảy ra nhiều, tổ trưởng phân công một công nhân vào kho lấy máy bơm để bơm nước, do máy bơm đặt quá xa ổ cắm, người công nhân lấy đoạn dây điện cũ trong kho đấu nối bằng cách một đầu dây nối nào phích cắm của máy bơm, dùng ny lông quấn lại; đầu kia gập đôi lõi dây điện để cắm vào ổ cắm điện.

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 21

Hình ảnh xe nâng hàng nâng 2 người lên sửa chữa điện

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 22

Hình ảnh phía dưới mái nhà xưởng

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

Tình huống 23

Hình ảnh một công nhân xây dựng đang di chuyển trên cao…

 

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

 

           

Tình huống 24

            Hình ảnh trên mặt bằng nhà xưởng…

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

       
ĉ
Nhật Xuân,
04:57, 16 thg 1, 2011
Ċ
Nhật Xuân,
04:45, 16 thg 1, 2011
Ċ
Nhật Xuân,
04:41, 16 thg 1, 2011
Ċ
Nhật Xuân,
05:05, 16 thg 1, 2011
Ċ
Nhật Xuân,
04:31, 16 thg 1, 2011
Comments