Tài liệu kế toán

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Từ điển chuyên ngành kế toán Anh-Anh  619k v. 2 03:22, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dấn thiết kế hệ thống TK kế toán bằng Excel  116k v. 2 03:22, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn làm kế toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp  39k v. 2 03:22, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
Ĉ
Xem Tải xuống
Kế toán bằng Excel  4619k v. 2 03:22, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ

Tải xuống
Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp   1605k v. 3 01:51, 12 thg 6, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ

Tải xuống
Về việc ban hành Chế độ Kế toán DN nhỏ và vừa  1288k v. 3 01:51, 12 thg 6, 2009 Xuan Hoang Nguyen
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ luật lao động  279k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ

Tải xuống
Luật doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005  476k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  63k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  62k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ

Tải xuống
  57k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
Ċ
Xem Tải xuống
  105k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
Ċ
Xem Tải xuống
  104k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  72k v. 2 03:19, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  33k v. 2 03:20, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  32k v. 2 03:20, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  138k v. 2 03:20, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ

Tải xuống
Quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.   74k v. 2 03:20, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  148k v. 2 03:21, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  1306k v. 2 03:21, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  516k v. 2 03:21, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  492k v. 2 03:21, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ

Tải xuống
Thông t­ư H­ướng dẫn thi hành Nghị định số: 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dung, quản lý hoá đơn   554k v. 2 03:21, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Mẫu "Mua vào - Bán ra" dạng *.xls dùng để add dữ liệu kê khai thuế từ file Excel vào phần mềm HTKK   101k v. 2 03:22, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ
Xem Tải xuống
  200k v. 2 03:22, 22 thg 5, 2009 Xuan Hoang Nguyen