พระวิมละเถระ

ชาติภูมิ - เหตุที่ออกบวช
พระวิมละ เป็นบุตรของเศรษฐี ในพระนครพาราณสี เป็นสหายที่สนิท และชอบพอของพระยสะ เมื่อพระยสะผู้เป็นสหาย ออกบวชแล้ว ท่านได้ทราบข่าว จึงคิดว่าพระธรรมวินัย ที่ยสกุลบุตรออกบวชนั้น จักไม่เลวทรามเป็นแน่ คงจะเป็นธรรมวินัยอันประเสริฐ อำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว จึงไปชักชวนสหายอีก ๓ คน คือ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ พากันเข้าไปหาพระยสะ บอกความประสงค์ ในการมาของพวกตนให้ท่านทราบ

พระยสะจึงพาท่านวิมละ พร้อมด้วยสหายสามคน ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา ทูลขอให้พระองค์ทรงสั่งสอน พระองค์ทรงสั่งสอนให้ได้บรรลุธรรมพิเศษแล้ว และทรงประทานอุปสมบท อนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” แล้วทรงสั่งสอนให้บรรลุพระอรหัตผล เป็นพระอเสขบุคคลฯ

ช่วยประกาศศาสนา - ดับขันธปรินิพพาน
คราวเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ในตอนปฐมโพธิกาล ท่านก็ช่วยไปประกาศพระศาสนาในนานาชนบท สั่งสอนกุลบุตรให้เกิดความเชื่อ ความเลื่อมใส ให้ได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัย ท่านดำรงอยู่ถึงกาลกำหนดอายุขัยแล้ว ก็ดับขันธปรินิพพานฯ

Comments