- Τὸ ΙΝΚΑ γιὰ τὴν Κάρτα του πολίτη

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τοὺς καταναλωτάς, ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη ἀνακοίνωσι. Μήπως διαβάσατε καμμιὰ ἀνακοίνωσι τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὰ πνευματικά της τέκνα; Ἀκούγεται, ὅτι ἡἐφαρμογὴ τῆς κάρτας αὐτῆς θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὰ συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας. Περιμένετε στὸ ἀκουστικό σας.

Στὴν περίοδο οἰκονομικῆς ὕφεσης, μὲ τὰ νοικοκυριὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ὑποχρεώσεις τους, ἡ κυβέρνηση ἀναγγέλλει τὴν ἔκδοση τῆς δῆθεν «ἔξυπνης» κάρτας πολίτη, ποὺ θὰ ἔχει πολλαπλὲς χρήσεις. Τὸ RFID τσιπάκι θέλουν νὰ πρωτοστατεῖ στὴν κάρτα καὶ νὰ περιλαμβάνει προσωπικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ βιομετρικὰ χαρακτηριστικά, δηλαδὴ εὐαίσθητα ἄκρως προσωπικὰ δεδομένα, καθὼς μάλιστα καὶ στοιχεῖα τραπεζικῶν λογαριασμῶν, καὶ ὅ,τι ἄλλο δὲν τὸ λένε τώρα. Τὸ κόστος τῆς κάρτας αὐτῆς θὰ εἶναι ἰδιαίτερα ὑψηλὸ πρὸς τὸ στόχο της καὶ ἂς θυμίσουμε ὅτι, αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται οἱ Ἄγγλοι εἶναι «φτωχότεροι» ἀπὸ τοὺς «πλούσιους» Ἕλληνες ποὺ σκέφτονται ἐπίμονα νὰ προωθήσουν τὴν κάρτα πολίτη.

Ἡ σημερινὴ ἀστυνομικὴ ταυτότητα λειτουργεῖ ἄψογα γιὰ τὴν πιστοποίηση τοῦ πολίτη καὶ χρησιμοποιεῖται χωρὶς προβλήματα στὶς σχέσεις μας μὲ τὸ κράτος ἢ τὰ φυσικὰ καὶ νομικὰ πρόσωπα, ὅπως καὶ στὶς σχέσεις τοῦ πολίτη μὲ τὶς τράπεζες, ἐπίσης μέσα στὴν ΕὐρωπαϊκὴἝνωση ἡ ταυτότητα ποὺ ἔχει ἀριθμὸ καὶ λατινικὰ γράμματα λειτουργεῖ καὶ σὰν ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο ἀκόμα δὲ καὶ σὲ χῶρες ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὅπως ἡ Τουρκία κλπ, ἔτσι δὲν ὑπάρχει καμμία ἀνάγκη ὑποκατάστασής της.

Ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα πολίτη, πιστωτικὴ κάρτα, βιβλιάριο ὑγείας καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο σκέφτονται νὰ εἶναι σὲ ἕνα τσιπάκι, βάζει σὲ τεράστιο καὶ ἀνεξέλεγκτο κίνδυνο τοὺς πολίτες καὶ τὴ χώρα, ἀφοῦ, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ ἀσφάλεια σὲ αὐτὰ τὰ τσιπάκια εἶναι κοντὰ στὸ μηδενική, μπορεῖ νὰ ἀντιγραφεῖ πολὺ εὔκολα, μὲ τὸν κίνδυνο νὰ γιγαντώνεται ἀφοῦ θὰ ἐμπεριέχονται βιομετρικὰ εὐαίσθητα στοιχεῖα ὁλόκληρου τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν ἐκτὸς ἀπὸ στατιστικὸ ἀντικείμενο καὶ ἐκμετάλλευσή τους ἀπὸ τὸν ὁποιοδήποτε κακόβουλο ἢ καὶ ἕνα ἐχθρὸ τῆς χώρας μέσω τῶν Χάκερς, ὅπως εἶναι γνωστό.

Ἡ πρόταση γιὰ αὐτὴ τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ ἐμπεριέχει, μπορεῖ νὰ ποῦν ὅτι στοχεύει στὴν διασύνδεσή της μὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ προφανῶς καὶ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, κάνοντας ὅμως τὰ προσωπικά μας δεδομένα γνωστά, σὲ ἄγνωστες στὸν κάτοχο ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες σὲ ὅλα τὰ κράτη, καὶ ὁ μόνος ποὺ δὲν θὰ γνωρίζει τί πραγματικὰ περιέχει ἡ ἠλεκτρονικὴ κάρτα, ἢ ἀκόμα καὶ τὴν ἀθέλητη αὐτοκαταστροφή του!, νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὑπόχρεος κάτοχος αὐτῆς.

Ἐπαναλαμβάνουμε ἀπὸ παλαιότερα καὶ μὲ προηγούμενα Δ.Τ. ὅτι αὐτὲς οἱ ὑποχρεωτικὲς κάρτες οὐσιαστικὰ δρομολογοῦν νὰ καταργηθεῖ τὸ Τραπεζικὸ Ἀπόρρητο, τὸ Ἰατρικὸ Ἀπόρρητο, καὶ γενικὰ κάθε εἴδους ἀπόρρητο στὴν Ἰδιωτικὴ Ζωή μας· ἀντὶ νὰ ἑνοποιήσουν τὸν ἀριθμὸ δελτίου ταυτότητας καταργώντας ὅλους τους ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ), σχεδιάζουν νὰ μετατρέψουν τὸν πολίτη ἀπὸ Ἄνθρωπο σὲ ἀνθρωπο αριθμό.

Τὸ ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ὅτι δὲν δέχεται κανένα Μεγάλο Ἀδελφό, δὲν ἔχει νὰ διαπραγματευτεῖ καὶ νὰ διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολίτη – καταναλωτῆ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς καὶ τῆς προσωπικότητάς μας, καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα αὐτὰ τὰ σχεδιαζόμενα μέτρα.

Ἡ ὀνομαζόμενη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τοὺς δημοσιογράφους «ἀνθρωπιστικὴ κρίση» δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ μία «τραπεζικὴ κρίση» γραφείων λογιστικῶν καταγραφῶν κερδῶν καὶ χωρὶς ψυχή, δηλαδὴ ὅσα ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει στὴν Εὐρώπη ἡ νέα Γερμανικὴ κατοχή, ποὺ ἔχει τακτὴ λήξη.

Τὴν καταπολέμηση τῆς Γραφειοκρατίας καὶ τῆς Φοροδιαφυγῆς τὴν ἔχουμε ὑποστηρίξει δυναμικὰ καὶ σίγουρα δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν χρήση μίας «ἠλεκτρονικῆς – ἔξυπνης» κάρτας πολίτη, παρὰ μόνο μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς πολιτικῆς ἀξιοπιστίας, ποὺ θὰ εἶναι καὶ τὸ ὑπόδειγμα στὸ ὁποῖο θὰ προσαρμοστεῖ καὶ ὁ πολίτης, ἀντὶ τῆς συνεχιστικῆς ἀναξιοπιστίας ὅλων τῶν κομμάτων σὰν ὁμάδα σκυταλοδρομίας.

Μία τέτοια βάση δεδομένων ποὺ θὰ περιέχει μεγάλους πληθυσμοὺς μπορεῖ, μὲ τὴ γνωστὴ ἠλεκτρονικὴ εὐκολία, νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ ἀπὸ ὅποιον «φανατικὸ» ἐπιθυμεῖ νὰ βλάψει τὴν κοινωνία μας, ὅπως π.χ. καὶ ὁ ὑπαρκτὸς κίνδυνος τζιχάντ.

Προστατεύουμε τὰ δικαιώματά μας στὴ ζωή, τὴν περιουσία μας, τὴν ὑγεία μας καὶ τὸ δικαίωμα στὴν προσωπική μας ζωή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Comments