- «Ἡ σωτηρία σου ἡ Ἐκκλησία»

Ποία ὅμως Ἐκκλησία; Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Ὑπάρχουν πολλοί, οἱ ὁποῖοι φρονοῦν, ὅτι ὡς ἔχουν παρ᾽ἡμῖν τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα οὐδὲν γενναῖον καὶ ὑψηλὸν πρέπει νὰ προσδοκᾶται ἐκ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας. Ἱεράρχης, ἐρωτηθεὶς τί θὰ πράξουν 70 Ἱεράρχαι συναθροιζόμενοι ἐν τῇ Πρωτευούσῃ τῆς Ἑλλάδος, ἀπήντησεν· «Ἁπλούστατα! Θὰ βαττολογήσωμεν καὶ πάλιν θ᾽ἀπέλθωμεν εἰς τὰς ἐπαρχίας, χωρὶς καμμία ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας νὰ λάβῃ σάρκα καὶ ὀστᾶ». Κρίσις ἡ ὁποία ὑπενθυμίζει ἡμῖν τὴν ἐπιγραμματικὴν ἐκείνην περὶ Συνόδων φράσιν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εἰπόντος, ὅτι «Οὐδεμιᾶς Συνόδου τέλος εἶδον χρηστόν, μηδὲ λύσιν κακῶν, ἀλλὰ μᾶλλον προσθήκην κακῶν». Ἡμεῖς ὅμως δὲν θέλομεν νὰ πιστεύσωμεν ὅτι καὶ εἰς τὴν προκειμένην Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν ἡ αὐστηρὰ αὕτη κρίσις, ἀλλ᾽ὅτι ἡ Ἱεραρχία ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Θεοκλήτου Β΄, ἔστω καὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν θὰ ἀρθῇ εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς της, ἐν τοιαύταις στιγμαῖς τοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ μετὰ σπουδῆς θὰ ἐπιληφθῇ τῆς λύσεως ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων ποὺ ἀπὸ αἰῶνας ἐκκρεμοῦν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ. Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν καὶ ἱεράρχαι ἱκανοὶ ν᾽ἀνάψουν φῶς ἐν μέσῳ βαθείας καὶ ἀσελήνου νυκτός. Εἴθε ἐκ τῶν συνεδριῶν τῆς Ἱεραρχίας ν᾽ἀνακύψῃ λάμπουσα ἡ μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἵνα πρὸς πᾶν τέκνον αὐτῆς δυνηθῶμεν νὰ ἐπαναλάβωμεν τὴν φωνὴν τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου· «Τέκνον, ἐν ὅλῳ σου τῷ βίῳ ἡ ἐλπίς σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ καταφυγή σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Ποία ὅμως Ἐκκλησία; Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ».

π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης

[ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «ΣΠΙΘΑ»,
φ. 209-210/Ὀκτ.-Νοέμβριος 1958, σ. 4]


Comments