- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Ἰανουάριο καὶ Φεβρουάριο 2015 λίγες ἦταν οἱ ἐπισκέψεις στὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης.

- Τὸ Ψυχοσάββατο 14-2-2015 ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος ἐπισκέφθηκε τὴν μονὴ καὶ τέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο.


14-2-2015: ὁ σεβ. Φλωρίνης τελεῖ τρισάγιο στὸ μνῆμα τὸ Ψυχοσάββατο


- Τὴν Κυριακὴ 15-2-2015 ὁ ἱερομ. π. Σάββας, γέροντας τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Ἀναργύρων Γιαννιτσῶν τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἐδέσσης, ἐπισκέφθηκε τὴν μονὴ συνοδευόμενος ἀπὸ μοναχὲς καὶ προσκυνητάς.

- Τὴν Τρίτη 17-2-2015 ὅμιλος προσκυνητῶν μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. π. Νικόλαο Παντέα, προϊστάμενο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Συκιᾶς - Χαλκιδικῆς τῆς ἱ. μητροπόλεως Κασσανδρείας.


Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Ἰανουάριο καὶ Φεβρουάριο 2015 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1)
Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 731/Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2015 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Γαλῆ (=γάτα) νύμφη», «Ἀπομακρυνθῆτε ἀπὸ τὸ ναυάγιο!» κ. ἄ. κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 10312/1-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἀρχῆς τοῦ νέου ἔτους μὲ θέμα «῾Ριζωμένοι στὴν πίστι».

3) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 9292/4-1-2015 φ. τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19752), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων μὲ θέμα «Ἔχουμε ἀνάγκη κηρύγματος μετανοίας».

4) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1865/6-1-2065 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1975), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων μὲ θέμα «Ἡἔρημος διψᾷ».

5) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 8362/7-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 19622), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ μὲ θέμα «Ἡ μαρτυρία τοῦ Βαπτιστοῦ».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μάστιγα τῆς κοινωνίας ἡ χαρτοπαιξία» (φφ. 7 καὶ 8-1-2015, σ. 17).

7)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα” – “…Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν” (Ματθ. 1,25)» (φφ. 9 καὶ 10-1-2015, σ. 17).

8) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 8372/11-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1961Α΄2), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυρ. μετὰ τὰ Φῶτα μὲ θέμα «Τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος».

9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ μάγοι φωνάζουν… – “Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων…” (Ματθ. 2,13)» (φφ. 14 καὶ 15-1-2015, σ. 17).

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος» (φφ. 16 καὶ 20-1-2015, σ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 10352/17-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19882), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου μὲ θέμα «Περὶ ὑπακοῆς».

12) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 10362/18-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1986Α΄2), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΒ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Σὲ ποιούς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη;».

13)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ– “Ἀποκριθεὶς δὲ ὁἸησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;” (Λουκ. 17,17)» (φφ. 21 καὶ 22-1-2015, σ. 17).

14)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ θεία κλῆσις – “Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα” (Λουκ. 14,17)» (φφ. 23 καὶ 24-1-2015, σ. 17).

15)
Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 12252/25-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19582), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ζακχαῖοι, ξυπνῆστε!».

16) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1866/27-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου μὲ θέμα «Ὑπόδειγμα ἀρχιερέως».

17)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ζακχαῖοι, ξυπνῆστε!» (φφ. 28 καὶ 29-1-2015, σ. 17).

18) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 9382/30-1-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19732), ποὺ ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ θέμα «Ὁ Βράχος τῶν αἰώνων».

19) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ συγκύπτουσα Ἑλλάς» (φφ. 30-1-2015 καὶ 3-2-2015, σ. 17).

20) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία μας κινδυνεύει» (φ. 160/Ἰανουάριος 2015, σ. 10).

21) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 12292/1-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19622), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Τελώνου & Φαρισαίου μὲ θέμα «Πῶς νὰ ἐκκλησιαζώμαστε».

22) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 8442/2-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19862), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ θέμα «Στὴν Ὑπαπαντή (τέσσερα διδάγματα)».

23) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1867/4-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ περιληπτικὴ μεταφορὰ στὴν καθομιλουμένη παλαιοτέρου ἄρθρου του (τοῦ 1952), ποὺ τώρα ἐκδίδεται ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου μὲ θέμα «Γαλῆ (=γάτα) νύμφη». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

24)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ ἄγχος τοῦ πλεονέκτου – “Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω…;” (Λουκ. 12,17» (φφ. 6 & 7-2-2015, σ. 17).

25)
Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1868/8-2-2015 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ Α΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας (τοῦ 1964α΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου μὲ θέμα «Ἀκριβοπληρωμένοι ἀπελεύθεροι».

26) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1869/8-2-2015 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ Β΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας (τοῦ 1964β΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυρ. τοῦ Ἀσώτου μὲ θέμα «Σκλάβοι μακριὰ ἀπ᾽ τὸ σπίτι τοῦ Πατέρα».

27) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1870/10-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1983), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐκδίδεται ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους μὲ θέμα «Ἡ πίστι μας διώκεται».

28) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἁμαρτία εἶναι οἰκονομικὴ χρεωκοπία – “Καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως” (Λουκ. 15,13» (φφ. 11 καὶ 12-2-2015, σ. 17).

29) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 7522/14-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19772), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τοῦ Ψυχοσαββάτου μὲ θέμα «Ψυχοσάββατο».

30)
Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 11422/15-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19812), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυρ. τῆς Ἀπόκρεω μὲ θέμα «Ζακχαῖοι, ξυπνῆστε!».

31)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀληθινὴ χαρά» (φφ. 17 καὶ 18-2-2015, σ. 17).

32) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ψεύτικη χαρά» (φφ. 19 καὶ 20-2-2015, σ. 17).

33) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 9452/22-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19622), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου μὲ θέμα «Εἶνε δύσκολο νὰ πῇς συγχωρῶ;».

34) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1871/23-2-2015 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1984), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας μὲ θέμα «Οἱ δυνάμεις τοῦ Θεοῦ».

35) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ βῆμα τῆς παγκοσμίου Κρίσεως – “Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου” (Ματθ. 25,34)» (φφ. 25 καὶ 26-2-2015, σ. 17).

36) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 11462/27-2-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19812), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Α΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Ποῦ ὑπάρχει ἡ χαρά;».

37) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ψεύτικη χαρά» (φφ. 27-2-2015 καὶ 3-3-2015, σ. 17).

38) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ψεύτικη χαρά» (φ. 161/Φεβρουάριος 2015, σ. 10).


Ἐλήφθησαν


1.ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος, Τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσ/νίκη [2015], σσ. 16.

2
.ὁσίου Φιλοθέου τοῦ Λογγοβαρδίτου, Γέρων Χαρίτων Μαυρομάτης, Λογγοβαρδίτης μοναχός, ὁ Κύπριος (1880-1958), ἐπιμ. ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου δρος Θ., Λεμεσὸς 2015, σσ. 62.

3.Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, Ὁ ἅγιος πατὴρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς γιὰ τὸν παπισμὸ καὶ τὸν οἰκουμενισμό - Ἡμερολόγιον 2015, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, σσ. 112.

4.Ἐπισκόπου Ἰερεμίου Φούντα, Οἱ προφῆτες Μιχαίας, Ἰωήλ, Ὀβδιού, Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, Ἰαν. 2015 σσ. 122.

5. μοναχοῦ Γαβριὴλ Ἁγιορείτου, Πάπας καὶ οἰκουμενιστές, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 32.

6.
ἀρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, πατὴρ Ἰάκωβος Βαλοδῆμος· ἕνας σύγχρονος ἅγιος (1870-1960), ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη, σσ. 64.

7.ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, Ἡ οἰκουμενικὴ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 48.

8
.π. Ἀθανασίου Στ. Λαγουροῦ, Ναὶ ἢὌχι στὴν «μετάφραση» τῆς λειτουργικῆς γλώσσης –ἕνα ἐρωτηματολόγιο, ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι 2010, σσ. 62.

9.Κων/νου Δωρ. Μουρατίδου, καθηγητοῦ Παν/μίου, προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, Ἡ Ὀρθοδοξία στὴν ἑνωμένη Εὐρώπη (ἐκλεκτὰ ἀποσπάσματα), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 23.

10.Π. Μ. Σωτήρχου, Ἡ Ἑλλάδα στὴν ἀγχόνη, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 32.

11. δρος θεολογίας - φιλολόγου Δημητρίου Π. Ρίζου, Πάπας καὶ πατριάρχης στὴν Κωνσταντινούπολι, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 4.

12. Ἀντωνίου Ἰω. Παναγιωτόπουλου, Ὁ νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐκ Τουρκολέκα, ἀδελφὸς τοῦ Νικηταρᾶ Σταματελόπουλου, ἔκδ. συλλόγου «Οἱ φίλοι τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Τουρκολέκα Μεγαλοπόλεως», Ἀθήνα 2012, σσ. 142.

13.παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης (1902-1975)· ἐφημέριος Πλατάνου Τρικάλων.Ὁ φωτισμένος καὶ ἀγωνιστὴς κληρικὸς τῆς ὁμολογίας Χριστοῦ καὶ τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. Συνοπτικὴ ἀναφορὰ στὴν ὑποδειγματικὴ ἱερατική του διακονία, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 120.

Comments