- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο 2015 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης δέχθηκε τὶς ἑξῆς ἐπισκέψεις.

- Τὴν Τετάρτη 1-4-2015 ὁ αἰδ. Χρῆστος Βασιλειάδης μετὰ τοῦ πάππου του αἰδ. Ἠλία Σίκου, κληρικοὶ τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης, ἐτέλεσαν τρισάγιο.

- Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ 10-4-2015 τὸ μεσημέρι ἡ ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης, μετὰ τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἐτέλεσε τρισάγιο στὸ μνῆμα.

- Τὸ Σάββατο 25-4-2015 ὁ ἀρχιμ. π. Παλαμᾶς Κυριλλίδης, ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Καλλίπετρας - Ράχης τῆς ἱ. μητροπόλεως Βεροίας, ἐπισκέφθηκε τὴν μονὴ ἐπὶ κεφαλῆς προσκυνητῶν καὶ ἐτέλεσε τρισάγιο.25-4-2015: ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ π. Παλαμᾶ καὶ τῶν ΒεροιέωνἜγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο 2015 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» τῶν Ἀθηνῶν μὲ τίτλο «Προφητεία Καντιώτη γιὰ πεῖνα καὶἄδεια Ἀθήνα!» (φ. 29-4-2015 σ.σ. 1,3).

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 732/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2015 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι! (Α΄)», «Τὸ ΙΝΚΑ γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ πολίτη» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10462/1-3-2015 πρωὶ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ».

3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1872/1-3-2015 ἑσπέρας φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ τὸ β΄μέρος τοῦ ἐπιλόγου τοῦ βιβλίου Ἐλευθέρα καὶ ζῶσα Ἐκκλησία (τοῦ ἔτους 1954-55), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένο καὶ ἐλαφρὰ συντομευμένο μὲ θέμα «Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι! (Β΄)».

4)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀληθινὴ νηστεία – “Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν δὲ νηστεύητε…” (Ματθ. 6,16)» (φφ. 2 καὶ 3-3-2015, σ. 17).

5)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας – “Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε” (Ἰωάν. 1,47)» (φφ. 4 καὶ 5-3-2015, σ. 17).

6)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1873/6-3-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦἔτους 1990), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Β΄στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Ὁ Ἄφθαστος».

7)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11502/8-3-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦἔτους 19922), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) ἐλαφρὰ συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ἡ ἁμαρτία ῥίζα ὅλων τῶν κακῶν».

8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7602/9-3-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦἔτους 19642), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων 40 Μαρτύρων μὲ θέμα «Θαρραλέα ὁμολογία».

9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τί εἶναι πίστις; – “Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε… Μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται” (Λουκ. 8,48,50» (φφ. 9 καὶ 10-3-2015, σ. 17).

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ ὁρατὸ καὶ ἀόρατο θαῦμα» (φφ. 11 καὶ 12-3-2015, σ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1874/13-3-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1994), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Γ΄στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Τὸ ἄκαρπο καρποφόρο».

12)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ πέραν τοῦ τάφου ζωή» (φφ. 13 καὶ 14-3-2015, σ. 17).

13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8572/15-3-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19602), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου».

14)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ πέραν τοῦ τάφου ζωή» (φφ. 16 καὶ 17-3-2015, σ. 17).

15)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Παρουσίαση τοῦ βιβλίου “Ἡ Ἀντίστασι τῆς Ἀγάπης” γιὰ τὴν διακονία τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν Κατοχή» (φ. 18-3-2015, σ. 14). Τὸ βιβλίο κατὰ τὸ πλεῖστον ἐκθέτει τὴ ζωὴ καὶ δρᾶσι τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου.

16) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου – “Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;” (Μᾶρκ. 18,36-37)» (φφ. 18 καὶ 19-3-2015, σ. 17).

17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1875/20-3-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1997), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τῆς Δ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Παρθενία – γάμος –ἐκτρώσεις».

18)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται” (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)» (φφ. 20 καὶ 24-3-2015, σ. 17).

19) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1876/22-3-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ἀποφεύγετε τὸν ὅρκο».

20)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8532/25-3-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19702), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἂς χαρῇ ἡ Γῆ».

21)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1877/27-3-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1995), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου μὲ θέμα «Ὑπάρχει σήμερα ἡ πίστις;».

22)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ παλαιὰ γενεὰ εὐθύνεται γιὰ τὴ νέα (Περὶ πατρίδος καὶ οἰκογενείας» (φφ. 27 καὶ 31-3-2015, σ. 17).

23) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10562/29-3-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦἔτους 19602), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2004), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Μαθηταὶ καθυστερημένοι;».

24) Τὸ δημοσίευμα τοῦ κ. Μάκη Νασιάδη στὸ μηνιαῖο περιοδικὸ τῆς Κοζάνης «ΜΑΖΙ#together» μὲ τίτλο «Ἡ “Ἑστία” τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη» (τ. 7/Μάρτιος 2015, σσ. 38-41).

25)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «“Μετανοεῖτε!”» (φ. 162/Μάρτιος 2015, σ. 10).

26) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Εἶσθε ἕτοιμοι νὰ πλησιάσετε στὴ θεία κοινωνία; – “Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι…” (Μᾶρκ. 10,33)» (φφ. 1 καὶ 2-4-2015, σ. 17).

27) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐποχὴ δαιμονική» (φφ. 3 καὶ 7-4-2015, σ. 17).

28)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1878/5-4-2015 πρωὶ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦἔτους 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων μὲ θέμα «Θέλεις χαρά;».

29) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10582/5-4-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦἔτους 19782), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Κυριακὴ Βαΐων βράδυ μὲ θέμα «Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ».

30)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11612/6-4-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ τὸ α΄ μέρος παλαιότερης ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας του (τοῦ ἔτους 1983α΄2), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένο, ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μ. Δευτέρα βράδυ μὲ θέμα «Ἀποστομωτικὲς ἀπαντήσεις».

31)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1879/7-4-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1990), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μ. Τρίτη βράδυ μὲ θέμα «Ὅλοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ κακό».

32)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11632/8-4-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ γραπτὴ ὁμιλία του (πιθανὸν τοῦ ἔτους 19622), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μ. Τετάρτη βράδυ μὲ θέμα «Ἡ θεία κοινωνία».

33)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑποδοχὴ τοῦ Χριστοῦ τότε καὶ τώρα – “Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ” (Ἰωάν. 12,13)» (φφ. 8 καὶ 9-4-2015, σ. 17).

34)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7732/9-4-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19732), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μ. Πέμπτη βράδυ μὲ θέμα «Ἀπὸ τὰ δωδεκα εὐαγγέλια».

35)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1880/10-4-2015 Ἀποκαθήλωσις μετὰ τὸ εὐαγγέλιο φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ περιληπτικὴ μεταγλώττισι ἄρθρου του (τοῦ ἔτους 1951), ποὺ τώρα ἐκδίδεται ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μ. Παρασκευὴ πρωὶ μὲ θέμα «“Αἷμα καὶ ὕδωρ”».

36) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9692/10-4-2015 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19752), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μ. Παρασκευὴ βράδυ μὲ θέμα «Ὁ Παμβασιλεὺς στὸν τάφο».

37)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7762/12-4-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19742), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μὲ θέμα «Εἰς τὸ “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος”».

38) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄγνωστος ὁ Χριστός – “…Καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω” (Ἰω. 1,10)» (φφ. 15 καὶ 16-4-2015, σ. 17).

39)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ θάνατος νικήθηκε – “…Ὡς δὲἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκώς…” (Λουκ. 7,12)» (φφ. 17 καὶ 21-4-2015, σ. 17).

40) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1881/19-42015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ μὲ θέμα «Τὰ τρία ὅπλα τῶν ἀποστόλων».

41) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δὲν εἶνε ψέμα ἡ πίστι μας» (φφ. 22 καὶ 23-4-2015, σ. 17).

42) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1882/26-42015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων μὲ θέμα «Ἑλληνισταί».

43) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ ἀνδρεῖοι: Χριστιανὸς καὶ δειλὸς δὲν συμβιβάζονται – “Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ” (Μᾶρκ. 15, 43» (φφ. 29 καὶ 30-4-2015, σ. 17).

44) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Πῶς νὰ ἑορτάσουμε τὸ Πάσχα»(φ. 163/Ἀπρίλιος 2015, σ. 10).Ψηφιακοὶ δίσκοιἩ σειρὰ «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» τῶν ψηφιακῶν δίσκων μὲ παλαιὲς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου ἔφθασε σὺν Θεῷ στὸν ἀριθμὸ 100.

Στοὺς ἑκατὸ αὐτοὺς ψηφιακοὺς δίσκους περιλαμβάνονται περισσότερα ἀπὸ 200 δυνατὰ κηρύγματά του τῶν ἐτῶν 1960-1964, ὅταν ἦταν ἀρχιμανδρίτης - ἱεροκῆρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Κάθε ὁμιλία συνοδεύεται ἀπὸ εἰσαγωγή, περίληψι τοῦ περιεχομένου καὶ σχετικοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους.

Πληροφορίες στὸ τηλ. 23850-28868.Ἐκδόσεις – ΜεταφράσειςἝνας ἀκόμη νέος μικρὸς τόμος (σελίδες 203) ἐκδόθηκε στὴ῾Ρουμανία τὸ διάστημα αὐτὸ μὲ μεταφρασμένα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κηρύγματα ἢ ἄρθρα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ μὲ γενικὸ τίτλο «Nevorbeste pătrinele Augustin, mitropolitul de 104 ani», δηλαδὴ «Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ μητροπολίτης τῶν 104 ἐτῶν». Volumul XIX (τόμος 19ος –2015).

Ἡ μετάφρασι στὴ ῥουμανικὴ γλῶσσα γίνεται ἀπὸ ἐπιτροπὴ καὶ ἡ ἔκδοσις ἀπὸ τὸν οἶκο Metamorfosi (Μεταμόρφωσις).Ἐλήφθησαν1.
Ὅσιος Στάρετς Βαρσανούφιος (Τεῦχος Γ΄ Ἐκλεκτὲς Διηγήσεις καὶ Διδαχές), μετάφραση Ἀρχιμ. Ἀλκίσων Μιχαήλ, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2008, σσ. 125.

2.μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, Δεῦτε λάβετε Φῶς, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού, Πρέβεζα 2015, σσ. 134.

3.μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, Λογισμοὶ καὶ Ἀπολογισμοί, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, 2007, σσ. 226.

4.Θεοδωρήτου Πολυζωγόπουλου, ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ, Διακονίας ἀπάνθισμα, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθῆναι 2013, σσ. 196.

5. γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Πατρικὲς ὁδηγίες καὶ ἐμπειρικὲς ὑποθῆκες, γιὰ πνευματικὴ τελείωση, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 127.

6. ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Θεοδωροπούλου, Ἁγίου Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων Ἡ Θεία Μυσταγωγία – τὸ πρωτότυπον κείμενον μετενεχθὲν εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐκκλησιαστικὴν γλῶσσαν, πρὸς λειτουργικὴν χρῆσιν, μετὰ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου, Πειραιεὺς 2015, σσ. 216.

7. ἀρχιμ. Παύλου Κ. Ντανᾶ ἱεροκήρυκος, Μητροπολίτης Ἁγιᾶς καὶ Συκουρίου ὁ ἀπὸ Παραμυθίας κυρὸς Παῦλος Καρβέλης (1922-1993) –Ὁ Σταυροφόρος Ἱεράρχης, Ἀγρίνιο 2014, σσ. 183.

8. ἀρχιμ. Σεβαστιανοῦ Τοπάλη, Μεγάλη Ἑβδομάδα – Τὸ Σταυροαναστάσιμο ὁδοιπορικὸ τῆς ψυχῆς μου, Ἀμύνταιο 2014, σσ. 158.

9. ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου, Σύντομη Ἱστορία τῆς Κύπρου, [2015], σσ. 70.

10. ἱερομ. Ἀμφιλοχίου Κοντοῦ, Ὁσιομάρτυρες τοῦ 21ου αἰώνα – Βίος καὶ μαρτύριο τῶν μοναζουσῶν Μακρίνης καὶ Μακαρίας τῆς ἱ. μονῆς Ἀρτοκωστᾶς, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 48.

11. Κων/νου Π. Καβαρνοῦ (✝), καθηγ. πανεπιστημίου, μοναχοῦ, Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθῆναι 2014, σσ. 112.

12. Εἰρήνης Β.Πολυκρέτη, Μεγαλυνάριον, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Κύμη Εὐβοίας, 2015, σσ. 408.

13. Two modern greek titans of mind and spirit, The private correspodence of Constantine Cavarnos and Photios Kontoglou (1952-1965), translated, annotated and edited by archimandrite Patapios with Metropolitan Chrysostomos of Etna and Monk Chrysostomos with an introduction and a brief biography of Photius Contoglou by Metropolitan Chrysostomos, Center for Traditionalist Orthodox Studies, USA 2014, p. 244.

14.Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ ἐπίκαιρα ὁμολογιακὰ κείμενα, Ἔκδοση Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, Θεσσαλονίκη Ἰανουάριος 2015, σσ. 64.

15.Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ, 7η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν Ἁγιά, Λάρισα 2014, σσ. 40.
Comments