- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο 2014 λόγῳ τοῦ χειμῶνος τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης δὲν δέχθηκε πολλὲς ἐπισκέψεις.

Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο 2014 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 730/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ πίστι τοῦ Ἀβραάμ», «Ἡ ἕνωσις τῶν “ἐκκλησιῶν” ἔγινε τὸ 1965!» καὶ ἄλλα κείμενα.

2
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1860/2-11-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ ἐκδίδονται τώρα ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς ΚΑ΄ (Δ΄ Λουκ.) Κυριακῆς μὲ θέμα «Ἀνθρώπινα “ἐγώ”».

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου» (φ. 4-11-2014, σ. 17).

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐν μέσῳ σκορπίων εἴμεθα» (φ. 5-11-2014, σ. 17).

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Συμβουλὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου στοὺς Χριστιανούς» (φ. 6-11-2014, σ. 17).

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θὰ περάσουμε μεγάλη θύελλα» (φφ. 7 ἕως 11-11-2014, σ. 17).

7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8182/8-11-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19682), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Ταξιαρχῶν μὲ θέμα «Ἡ πτῶσις τοῦ Ἑωσφόρου».

8
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9092/9-11-2014 φ. τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19612), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Τί εἶνε πίστις;».

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 12992/11-11-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19762), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου μὲ θέμα «Συμφορὰ ἡ διάλυσις τῆς οἰκογενείας».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Εἴτε μόνος εἴτε μετ᾽ ἄλλων θὰ ὑπερασπίσω τὰ ὅσια καὶ ἱερά» (φ. 12-11-2014, σ. 17).

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θὰ μείνουμε στὴν πίστη;» (φ. 13-11-2014, σ. 17).

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ ἀναστήσουμε τὰ πρότυπα τῶν ἁγίων» (φ. 14-11-2014, σ. 17).

13
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10162/16-11-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία (τοῦ 19802), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «Δὲν μπορεῖς τὸ μεγάλο; Κάνε τὸ μικρό!».

14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τί θὰ δοῦν τὰ μάτια μας…» (φ. 18-11-2014, σ. 17).

15
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γνωρίσματα ὀρθοδόξου κληρικοῦ» (φ. 19-11-2014, σ. 17).

16
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 13022/21-11-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ α΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας (τοῦ 19732), ποὺ τώρα συντετμημένο ἐπανεκδίδεται (2006) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἡ ἑορτὴ ἀπὸ σκοπιᾶς παιδαγωγικῆς».

17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πόσοι Χριστιανοὶ θὰ μείνουν;» (φ. 21-11-2014, σ. 17).

18) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1861/23-11-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη (τοῦ 1962), ποὺ ἐκδίδονται τώρα ἐπὶ τῆς ἀποστολ. περικοπῆς τῆς ΚΔ΄ (Ζ΄ Λουκ.) Κυριακῆς μὲ θέμα «Πόθος εἰρήνης».

19
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐσεῖς οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἀγωνίζεστε, εἶστε σημαδεμένοι» (φ. 25-11-2014, σ. 17).

20) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ ἑτοιμαζώμεθα γιὰ ἐκκλησία κατακομβῶν» (φ. 26-11-2014, σ. 17).

21) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄμεσος διωγμός – Πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε» (φ. 28-11-2014, σ. 17).

22) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8222/30-11-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19692), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μὲ θέμα «Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας – Μερικὰ στιγμιότυπα».

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὑπάρχει διάβολος;» (φ. 158/Νοέμβριος 2014, σ. 10).
 
24) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἔμμεσος διωγμός – Πρέπει ν᾽ ἀντιδράσουμε» (φ. 3-12-2014, σ. 17).

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ Χριστιανοὶ τῆς ῾Ρώμης» (φφ. 4 καὶ 5-12-2014, σ. 14).

26
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8242/6-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19782), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου μὲ θέμα «Προστάτης τῶν ἀδυνάτων».

27) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1862/7-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἡ ἀστυφιλία».

28) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄνοδος καὶ κάθοδος τοῦ Χριστιανοῦ» (φφ. 9 καὶ 10-12-2014, σ. 17).

29) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ Χριστιανοὶ στοὺς ἐσχάτους καιροὺς» (φφ. 11 μέχρι 17-12-2014, σ. 17).

30
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1863/14-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΚΘ΄ (ΙΒ΄ Λουκ.) μὲ θέμα «Θάνατος στὴν πλεονεξία!».

31) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1864/15-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστ. περικοπῆς τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγ. Ἐλευθερίου & Ἀνθίας μὲ θέμα «Ντροπή».

32
) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 8272/20-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19702), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου μὲ θέμα «Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος».

33) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11232/21-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19812), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως μὲ θέμα «Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ μείνῃ αἰώνια».

34) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀνδρεία γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ» (φ. 23-12-2014, σ. 17).

35) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Ἀλειτούργητοι καὶ ἀκοινώνητοι” διοργανώνουν τὶς φωτιὲς τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Πῶς δέχθηκε ἡ ἱερὰ μητρόπολη Φλωρίνης νὰ μπεῖ στὸ εἰδωλολατρικὸ πρόγραμμα “Φωτιὲς 2014” ποὺ διοργανώνει ὁ δῆμος Φλωρίνης;» (φ. 24-12-2014, σ. 17).

36) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10272/25-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19802), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ θέμα «Αἰσιόδοξη προφητεία γιὰ τὸ μέλλον».

37) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10282/26-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19612), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Συνάξεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἁγία ἀνησυχία».

38) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8312/27-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19682), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου μὲ θέμα «Σύγκρισις τοῦ ἁγίου μὲ τὸ Χριστό, καὶ ἡμῶν μὲ τὸν ἅγιο».

39) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11262/28-12-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19762), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2004), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν μὲ θέμα «Οἱ μάγοι φωνάζουν…».

40
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλλὰς μπροστὰ στὴ φάτνη» (φ. 159/Δεκέμβριος 2014, σ. 10).


Ἐκδόσεις καὶ μεταφράσεις  •  Ἀπὸ τὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου - Κοζάνης ἐπανεξεδόθη σὲ 3η ἐπηυξημένη ἔκδοσι τὸ πρὸ πολλοῦ ἐξηντλημένο καὶ ἀναμενόμενο ἔργο τοῦ δρος θεολογίας καὶ φιλολόγου ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Μύρου Ἡ ἀντίστασι τῆς ἀγάπης, στὸ ὁποῖο ἐκτίθεται ἡ θαυμαστὴ ἐργασία τοῦ ἀειμνήστου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στὴν Κοζάνη τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς. Συνοδεύεται ἀπὸ ψηφιακὸ δίσκο (cd) μὲ α΄) ἠχητικὰ ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ π. Αὐγουστίνου ἀναφερομένων σὲ γεγονότα ποὺ περιγράφονται στὸ βιβλίο, καὶ β΄) ἀφήγησι κειμένων τοῦ βιβλίου.

  • Δύο νέοι μικροὶ τόμοι (τῶν 206 καὶ 207 σελίδων) ἐκδόθηκαν στὴ ῾Ρουμανία τὸ διάστημα αὐτὸ μὲ μεταφρασμένα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κηρύγματα ἢ ἄρθρα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ τὸν γενικὸ τίτλο «Nevorbestepătrinele Augustin, mitropolitul de 104 ani», δηλαδὴ «Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ μητροπολίτης τῶν 104 ἐτῶν». Volumul XVII (τόμος 17ος – 2014) καὶ Volumul XVIII (τόμος 18ος – 2014).Ἡ μετάφρασι στὴ ῥουμανικὴ γλῶσσα γίνεται ἀπὸ ἐπιτροπὴ καὶ ἡ ἔκδοσις ἀπὸ τὸν οἶκο Metamorfosi (Μεταμόρφωσις).

  • Μὲ τὴ φροντίδα τῶν ἐκδόσεων Καπλάνογλου Κοζάνης ἄρχισε καὶ συνεχίζεται ἡ ἀνατύπωσι τῶν ἑξῆς ἐξηντλημένων ἔργων ποὺ ἔχουν συγκροτηθῆ ἀπὸ ἀπομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ ἀειμνήστου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου (ἡ ἔκδοσις τῶν μεγαλυτέρων ἀπὸ αὐτά, γιὰ οἰκονομικὴ διευκόλυνσι, γίνεται μὲ διαίρεσί τους σὲ τεύχη).

α΄) Γονεῖς, φροντίστε γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν σας, Φλώρινα 20143, σσ. 46.

β΄) Τὰ 5 κόσκινα, Φλώρινα 20143, σσ. 62.

γ΄) Οἱ Χριστιανοὶ στοὺς ἐσχάτους καιρούς, τεύχη Α΄ & Β΄, Φλώρινα 20153, σσ. 65 ἕκαστον.

δ΄) Τί θὰ μᾶς σώση;, τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, & Ε΄, Φλώρινα 20153, σσ. 55 ἕκαστον.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν ν᾽ ἀπευθύνωνται ἐργάσιμες ἡμέρες στὸ βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, ἀπὸ 10 πμ. ἕως 2 μ.μ..


Ἐλήφθησαν

1
. μητροπ. Βερατίου Αὐλῶνος καὶ Κανίνης Ἰγνατίου Λ. Τριάντη, Ὁ μοναχὸς π. Ἰωάννης Σμυρναῖος ὁ Δομβοΐτης (1903-1962), Ἀθήνα 2013, σσ. 567.

2
. ἀρχιμ. Εἰρηναίου Ἰ. Χατζηευφραιμίδου μέλους ΔΕΠ στὴν Παιδαγωγικὴ Σχολὴ Φλώρινας (Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας), Φορητὲς εἰκόνες καὶ βημόθυρα ἀπὸ ναοὺς τῆς Ἀχρίδος, ἐκδ. οἶκος Κ. & Μ. Ἀντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη ἄ.χ., σσ. 175.

3
. ἀρχιμ. Παύλου Κ. Ντανᾶ, Μητροπολίτης Ἁγιᾶς καὶ Συκουρίου ὁ ἀπὸ Παραμυθίας κυρὸς Παῦλος Καρβέλης (1922-1993)· ὁ σταυροφόρος ἱεράρχης, Ἀγρίνιο 2014, σσ. 183.

4
. ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Διδάγματα γιὰ τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 128.

5. μητροπ. Ἀργολίδος Νεκταρίου (Ἀντωνοπούλου), Δύο σφαῖρες στὸ Ντονιέτσκ, ἐκδ. Πορφύρα 2014, σσ. 87.

6
. ἀρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου (1884-1980), Ὁμιλίες γιὰ τὴν εὐτυχία, γιὰ τὴν μετάνοια, γιὰ τὴν ὁδὸ πρὸς τὸν οὐρανό, διάφορα ἀφυπνιστικά, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 110.

7. ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Γκέλμπεση, Θαυμαστὰ Γεγονότα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 16.

8
. ἀρχιμ. Πορφυρίου Προδρομίτη, Ἡ τοῦ Σταυροῦ παντευχία, ἐκδ. Δέντρος, Βέρροια 2014, σσ. 30.

9
. γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Διδασκαλία γιὰ τὴν νοερὰ προσευχή, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 22.

10. γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Ὁμιλία γιὰ τὴν μετάνοια, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 15.

11. ἱερομ. Βενεδίκτου Ἁγιορείτου, Προσκυνητάριον ἱερᾶς Νέας Σκήτης, ἐκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη Ἅγιον Ὄρος 2014, σσ. 185.

12. ἱερομ. Δημητρίου Καββαδία, Τὰ ἱερὰ προσκυνήματα τῆς Κεφαλλονιᾶς, ἐκδ. Ἑπτάλοφος, Ἀθῆναι 2002, σσ. 128.

13. πρωτοπρ. Πέτρου Χίρς, Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀναθεώρηση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου – Μία ὀρθόδοξη διερεύνηση τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸ Διάταγμα περὶ Οἰκουμενισμοῦ, ἔκδ. UncutMountainPress, Πετροκέρασα - Θεσ/νίκης 2014, σσ. 359.

14
. πρωτοπρ. Πολυεύκτου - Σταύρου Παν. Γεωργακάκη, Τὸ χθὲς τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο, Χάγκεν-Λυντενσάιντ Γερμανίας 2013, σσ. 216.

15. πρεσβ. Γεωργίου Σ. Κουγιουμτζόγλου, Πῶς θὰ βελτιώσουμε τὶς σχέσεις μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 125.

16
. μοναχοῦ Γρηγορίου Κουβαρίτου, Πνευματικὴ συμπόρευσις, ἔκδ. Ἱερὰ μονὴ Δοχειαρίου, 2014, σσ. 262.

17
. μοναχοῦ Μαρκέλλου Καρακαλληνοῦ (1939-2006), Εὐώδη πνευματικὰ ἄνθη ἀπὸ τῆς Παναγίας τὸ περιβόλι καὶ ἀρωματισμένοι στοχασμοὶ ἀπὸ τὴν αὔρα τῆς θείας Χάριτος, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 125.

18
. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Ἡ Θεοτόκος, ἔκδ. ἀδελφ. θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2014, σσ 61.

19
. Π. Μ. Σωτήρχου, Πνευματικοὶ διάλογοι – Τὰ τρία μυστικὰ τῆς ζωῆς καὶ ἡ βοήθεια τῆς Παναγίας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 26.

20
. Ὀάνα Ἰφτίμε - Ἀλεξάντρου Ἰφτίμε, Ἡ θεωρία τῆς βιολογικῆς ἐξέλιξης καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 79.

21. ἱεροψάλτου Μάρκου Σκουλάτου, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος – ἐκλογαὶ καὶ ἀπανθίσματα σὲ ἔμμετρο λόγο, Τρίποδες Νάξου 2014, σσ. 106.

22.
Δημητρίου Ἐμμ. Νεράντζη, Συμβολὴ στὴν ἑρμηνεία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους, Ἡράκλειο Κρήτης 1997, σσ. 245.

23
. Μικρὸς καὶ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἔκδ. ἀδελφ. θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2014, σσ. 175.

24
. Καυτὰ ζητήματα ποὺ παροργίζουν τὸν Θεό, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 119.

Comments