- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 89ο - 91ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ –Ἀθήνα89α΄. ΘΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ


Σὲ μιὰ ἀκραία συνοικία τῆς πρωτευούσης, στὰ Τουρκοβούνια, συναντοῦμε τὸν ἱεροκήρυκα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνο Καντιώτη τὴν Κυριακὴ 17 Νοεμβρίου 1963. Βρίσκεται στὸ ναὸ τῆς Παναγίας καὶ θὰ μιλήσῃ ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου, ἐνῷ τὸ εὐαγγέλιο τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἦταν ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου (Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ). Ἡ περιοχή, ἕνας χέρσος τόπος μέχρι καὶ πρὶν λίγα χρόνια, εἶχε τώρα κατοικηθῆ, καθὼς ἡ Ἀθήνα, μὲ τὴν συρροὴ κόσμου ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες, ἐπεκτεινόταν δυσανάλογα. Τὸ στεγαστικὸ ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπὸ τὰ καίρια προβλήματα γιὰ κάθε οἰκογένεια· ἕνα σπιτάκι ἦταν πάντα ὁ καημὸς τοῦ μέσου Ἕλληνα. Ὁ ἱεροκήρυκας συμμερίζεται τὴν ἀνάγκη αὐτὴ καὶ εὔχεται νὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ποὺ καθένας θὰ ἔχῃ τὴ στέγη του. Βρίσκει ὅμως ἐδῶ τὴν ἀφορμὴ νὰ μιλήσῃ στὸ ἐκκλησίασμα γιὰ μία ἄλλη ἀνώτερη οἰκοδομή… διάρκεια ὁμιλίας 17΄:20΄΄89β΄. ΑΝΟΧΗ

Ἡ ὁμιλία ποὺ ἀκολουθεῖ σῴζεται μὲν στὸ κύριο μέρος της, παρουσιάζει ὅμως ἀτέλειες ἠχογραφήσεως, κυρίως στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος. Τὸ θέμα της πάντως εἶνε σημαντικό, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀξίζει νὰ τὴν παρακολουθήσουμε παραβλέποντας τὶς ἀτέλειες. Ἂς λάβουμε ὑπ᾽ὄψιν, ὅτι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ χρῆσι τῶν ἠχοληπτικῶν μηχανημάτων δὲν ἦταν διαδεδομένη καὶ οἱ ἠχογραφήσεις γίνονταν μὲ ἐμπόδια· τὰ μαγνητόφωνα ἦταν δυσκίνητα, ἡ ἐξασφάλισι ῥεύματος προβληματική. Ἀκοῦμε λοιπὸν τὸν π. Αὐγουστῖνο νὰ κηρύττῃ στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων - Ἀθηνῶν. Εἶνε Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου 1963 καὶ ἑορτὴ τοῦ ἁγ. Κλήμεντος ἐπισκόπου Ῥώμης. Τὸ πολίτευμα ἦταν ἀκόμη βασιλευομένη δημοκρατία, γι᾽ αὐτὸ ὁ λόγος γιὰ παλάτια, βασιλεῖς καὶ πολυχρόνια. διάρκεια ὁμιλίας 15΄:27΄΄90α΄. ΠΟΝΗΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ!


Δεκέμβριος τοῦ 1963, πλησιάζουν οἱ ἑορτές. Τὴν 1η τοῦ μηνὸς ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης μίλησε ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου τῆς ἡμέρας στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Τρύφωνος Κολωνοῦ. Ἀρχίζοντας δὲν παρέλειψε ν᾽ἀναφερθῇ καὶ στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ εἶχε ἀναγνωσθῆ, ἡ ὁποία μιλοῦσε ὄχι γιὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ τρανοὺς τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ γιὰ ἕνα ζητιάνο· γιὰ τὴν θαυματουργικὴ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς. Θὰ βρῇ τὴν εὐκαιρία νὰ ψέξῃ τὰ μεγάλα κακὰ ποὺ μαστίζουν τὴν κοινωνία· τὴν ἀπιστία ὡρισμένων ἐκπαιδευτικῶν στὰ σχολεῖα, τοὺς ὅρκους στὰ δικαστήρια, τὶς βλαστήμιες στὸ στρατὸ καὶ στὰ διάφορα μέσα συγκοινωνίας ἢ ἐπικοινωνίας, τὶς πορνεῖες καὶ μοιχεῖες στὴν κοινωνία. Καὶ προειδοποιεῖ· τὰ σημάδια δείχνουν ὅτι ἔρχεται πόλεμος, ὁ Ἁρμαγεδὼν τῆς Ἀποκαλύψεως. διάρκεια ὁμιλίας 15΄:15΄΄90β΄. «ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ»

Τὴν ἑπομένη ἑβδομάδα, στὶς 8 Δεκεμβρίου 1963, ἦταν ἡ Κυριακὴ τῆς Συγκυπτούσης. Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔρχεται προσκυνητὴς σὲ ναὸ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας, ποὺ παρὰ τὴν ἔρευνα ποὺ ἔγινε δὲν μάθαμε ποιός ἀκριβῶς ἦταν. Προϊστάμενος ἐκεῖ ἦταν κάποιος π. Νικόλαος, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο εἶχαν διατελέσει στρατιωτικοὶ ἱερεῖς «στὰ ψηλὰ βουνά». Μερικὰ σημεῖα θέλουν ἐξήγησι. Ποιός ἔλεγε τὸ πανεπιστήμιο «πανσκοτιστήριον»; (ἐννοεῖ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη). Κάπου, στηλιτεύοντας τὰ κακὰ θεάματα τῆς ἐποχῆς, τὸ φέρνει ὁ λόγος ν᾽ ἀναφερθῇ στὸν δολοφόνο τοῦ προέδρου τῶν Η.Π.Α. Τζὼν Κέννεντυ (τὸν Ὄσβαλντ), θαμῶνα τέτοιων κινηματογραφικῶν ταινιῶν, ἀφοῦ ἡ δολοφονία ἦταν πρόσφατη, πρὸ δύο μόλις ἑβδομάδων (Ντάλλας τοῦ Τέξας 22 Νοεμβρίου 1963). διάρκεια ὁμιλίας 25΄:31΄΄91α΄. ΝΤΡΟΠΗ

Τὴν Κυριακὴ τῶν Προπατόρων 15 Δεκεμβρίου 1963 ἑώρταζε ὁ ἅγ. Ἐλευθέριος μαζὶ μὲ τὴ μητέρα του ἁγ. Ἀνθία. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κηρύττει στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀρτεμίου Γούβας, ἐπὶ τῆς ὁδ. Φιλολάου. Πρὶν ἀπὸ ἑνάμισυ μῆνα (στὶς 3 Νοεμβρίου) ἔγιναν ἐκλογὲς καὶ ἡ κυβέρνησι τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου ἔχει πρόσφατη τὴν ἐντολὴ (Ἕνωσις Κέντρου 42%) νὰ κυβερνήσῃ τὴ χώρα. Τί κι ἂν πλησιάζουν ὅμως τὰ Χριστούγεννα; ὁ πολιτικὸς ἀναβρασμὸς ἐξακολουθεῖ, καὶ σύντομα (σὲ δύο μῆνες, στὶς 16 Φεβρουαρίου 1964) οἱ ἐκλογὲς πρόκειται νὰ ἐπαναληφθοῦν. Στὸ διάστημα αὐτὸ γίνεται κατάχρησι τῆς λέξεως «δημοκρατία». Καὶ ὁ κήρυκας θὰ φωνάξῃ· «Ὁ Χριστὸς σὲ καλεῖ στὸ παλάτι του, στὴν Ἐκκλησία, κ᾽ οἱ πόρτες εἶνε ἀνοιχτές. Μιλᾶνε γιὰ δημοκρατίες, μὰ ἀληθινὴ δημοκρατία θὰ μείνῃ μόνο ἡἘκκλησία…». διάρκεια ὁμιλίας 21΄:32΄΄91β΄. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ»

Τὰ Χριστούγεννα τὸ 1963 ἔπεφταν ἡμέρα Τετάρτη, καὶ τὴν Κυριακὴ 29 Δεκεμβρίου, ἐνῷ διαρκεῖ τὸ Δωδεκαήμερο, ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔρχεται νὰ κηρύξῃ στὴν Ἄνω Κυψέλη - Ἀθηνῶν, στὸν τρισυπόστατο ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου, Νικολάου καὶ Φωτίου, τοῦ ὁποίου μνημονεύει τὸν κτήτορα καθὼς καὶ τοὺς ὁραματισμούς του (σχετικὲς πληροφορίες δόθηκαν στὸ cd 80). Εἶνε ἡ τελευταία Κυριακὴ τοῦ ἔτους, τὴν ὁποία τὸ κράτος γιὰ ἐμπορικοὺς λόγους εἶχε κηρύξει ἐργάσιμη. Φαντάζεστε τί θὰ εἶχε νὰ πῇ σήμερα;… Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ δίνει ἀφορμὴ νὰ τονίσῃ καὶ τὴν ἀξία τῆς ἀρχαίας μας γλώσσας καὶ νὰ τοποθετηθῇ, σύντομα ἔστω, στὸ ζήτημα τῆς μεταφράσεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων. Δὲν λείπουν κ᾽ἐδῶ οἱ ὑπαινιγμοὶ στὸ διάχυτο πολιτικὸ κλίμα. Ἔτσι κλείνει τὸ ἔτος 1963. διάρκεια ὁμιλίας 20΄:20΄΄
Comments