- Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀρνήθηκε τελείως τὸν Χριστό;

Κάθε αἵρεσι εἶνε καὶ μία ἀποστασία καὶ μία ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνος ὁ ἅγιος ἀσκητὴς στὸ Γεροντικό, τὶς ἄλλες κατηγορίες τὶς δέχθηκε (τῆς πορνείας, τῆς κλοπῆς, τοῦ φόνου) ἀπὸ ταπείνωσι καὶ γιὰ νὰ ταπεινωθῆ ἀκόμη περισσότερο• ὅταν ὅμως τὸν κατηγόρησαν ὡς αἱρετικὸ τὸ ἀρνήθηκε, γιατί, ὅπως ἐξήγησε κατόπιν, αὐτὸ εἶνε χωρισμὸς Θεοῦ.

Καὶ κάθε πάπας λοιπόν, ἐφ᾽ ὅσον παραμένει στὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ (filioque, κτιστὴ χάρις κλπ.), ἤδη ἔχει ἀρνηθῆ τὸν Χριστό. Τὸ νὰ ἀρνῆται ὅμως καὶ τὴν μεσσιακὴ ἀποστολὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀγκαλιάζῃ τὴν ἑβραϊκὴ μεσσιανολογία εἶνε σημεῖον τῶν καιρῶν, ποὺ δείχνει ὅτι πλησιάζουμε στὸν καιρὸ ποὺ θὰ ἀναφανοῦν τὰ μεγάλα θηρία τῆς Ἀποκαλύψεως. Καὶ ναὶ μὲν ὁ σημερινὸς πάπας δὲν παραδέχθηκε φανερὰ κάτι τέτοιο• ὅμως τί παρατηροῦμε;

α´. Ἤδη πρὶν τὴν ἐκλογή του, ὅταν ἦταν ἀκόμη καρδινάλιος, χαρακτήριζε τοὺς Ἑβραίους ὡς τὸν ἐκλεκτὸ λαό, λέγοντας ὅτι κ᾽ οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν τὴ σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές τους, ὅτι κ᾽ οἱ ραββῖνοι ἔχουν ἱερατικὸ χάρισμα (βλ. http://www.youtube.com/watch?v=w1BrvFUf3i0), ἐνῷ εἶχε λάβει πολλὲς φορὲς μέρος σὲ τελετὲς σὲ ἑβραϊκὲς συναγωγές, καὶ ἐνῷ ἔφερε Ἑβραίους κ᾽ ἔκαναν τελετὴ γιὰ τοὺς νεκρούς τους μέσα στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Μπουένος Ἄιρες.


β´. Οἱ σχέσεις του μὲ τοὺς Ἑβραίους ἦταν πολὺ καλές• τόσο, ὥστε πανηγύρισαν γιὰ τὴν ἐκλογή του ὡς πάπα τῆς Ῥώμης. Μεταξὺ δὲ τῶν ἐπιφανῶν Ἑβραίων ποὺ ἔκαναν σχετικὲς δηλώσεις ἦταν καὶ ὁ διαβόητος Χένρυ Κίσσιγκερ.

γ´. Ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο (http://www.youtube.com/watch?v=d878gnZg8uw) βίντεο, ποὺ δείχνει τελετὴ βραβεύσεως (ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 11 Ὀκτ. 2012 σὲ ῥωμαιοκαθολικὸ πανεπιστήμιο) τοῦ Ἑβραίου ραββίνου Ἀβραὰμ Σκόρκα ἀπὸ τὸν ποντίφικα (πρὶν γίνῃ πάπας). Κατὰ τὴν τελετὴ αὐτὴ ὁ ἐν λόγῳ ῥαββῖνος ὡμολόγησε, ὅτι περιμένουν τὸν Μεσσία, ὁ ὁποῖος θὰ ἔρθῃ ὅταν ὁ Θεὸς ἀποφασίσῃ νὰ ἀποκαλυφθῇ στὸν κόσμο, ἀλλὰ πρέπει νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος γι` αὐτόν. Ποιά ἦταν ἡ ἀντίδρασι τοῦ Φραγκίσκου; μήπως διεχώρισε τὴ θέσι του; Ὄχι μόνο δὲν διεχώρισε τὴ θέσι του, ἀλλὰ καὶ χειροκρότησε τὸν ῥαββῖνο στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του.

Ὅλα αὐτὰ μᾶς δείχνουν, ὅτι ὁ πάπας ἔχει ξεφύγει τελείως ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, καὶ πιθανὸν αὐτὸς θά ᾽νε ὁ ψευδοπροφήτης ποὺ θὰ ὑποδείξῃ στοὺς λαοὺς νὰ προσκυνήσουν τὸν ἀντίχριστο.

Δὲν τὰ γνωρίζει ἆραγε αὐτὰ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης; Πῶς προετοιμάζεται γιὰ νέα μεγάλη οἰκουμενιστικὴ συνάντησι μὲ τὸν πάπα στὰ Ἰεροσόλυμα στὶς 24-26 Μαΐου; ἢ νὰ συμπροσευχηθῇ μαζί του κατὰ τὴν θρονικὴν τοῦ Φαναρίου ἑορτήν;

Comments