- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν Ἀπρίλιο 2013 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου δέχθηκε τοὺς ἑξῆς:


- Τὴν Παρασκευὴ 5-4-2013 ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Πανόραμα - Θεσσαλονίκης.


- Τὸ Σαββάτο 6-4-2013 τὸν ἐκ Λευκῶν - Πάρου πρωτοσύγκελλο τῆς ἱ. μητροπόλεως Σάμου καὶ Ἰκαρίας ἀρχιμ. Σωτήριο Κοσμόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.


- Τὴν Τετάρτη 10-4-2013 τὴν Δ΄ τάξι Βοηθῶν Νοσηλευτῶν τοῦ 3ου ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδος.


- Τὴν Κυριακὴ 14-4-2013 τὸν Ἁγιορείτη ἱερομόναχο π. Ἰωακείμ, γέροντα τοῦ κελλίου Ἁγίου Νικολάου Βραχνιώτη - Καρυῶν, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο.


- Τὴν Κυριακὴ 21-4-2013 ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος μετὰ τὸ πέρας ἀρχιερατικῆς λειτουργίας, τῆς ὁποίας προέστη ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο.Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Ἀπρίλιο 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.


1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 716/Ἀπρίλιος 2013 φ. τῆς «Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἀγρυπνεῖτε! (ἡ παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων», «Γράμμα σ᾽ ἕναν ἀπελπισμένο» καὶ ἄλλα κείμενα.


2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ὀρθοδοξία (ὁ θησαυρὸς καὶ ἡ διαφύλαξις τοῦ θησαυροῦ» (φφ. 3, 4 καὶ 10-4-2013, σ. 17).


3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9592/5-4-2013 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19862), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Γ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Ὁ παραλογισμὸς τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ».


4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1803/7-4-2013 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη στὴ δημώδη γλῶσσα, ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τοῦ Τριῳδίου μὲ θέμα «Ὁ τίμιος σταυρός».


5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου – “Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;” (Μᾶρκ. 8,36-37» (φφ. 11 καὶ 12-4-2013, σ. 17).


6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1804/12-4-2013 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1991), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Δ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Τὸ χρέος ἐξωφλήθη».


7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9562/14-4-2013 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Παιδί, τὸ σπουδαιότερο πρόβλημα».


8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πόθεν οἱ ἀσθένειες;» (φφ. 16 καὶ 17-4-2013, σ. 17).


9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ὀρθοδοξία τὸ ἰδανικὸ τοῦ ἔθνους» (φφ. 18 καὶ 19-4-2013, σ. 17).


10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1805/19-4-2013 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1990), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου γενικῶς μὲ θέμα «Ἡ παρθενία προϋπόθεσις
εὐτυχισμένου γάμου».


11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7672/21-4-2013 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Εἶστε ἕτοιμοι γιὰ νὰ πλησιάσετε στὴ θεία κοινωνία;».


12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τέσσερις κατηγορίες γονέων» (φφ. 23 καὶ 24-4-2013, σ. 17).


13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὰ αἰτήματά μας – “Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε” (Μᾶρκ. 10,38)» (φφ. 25 καὶ 26-4-2013, σ. 17).


14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7682/28-4-2013 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων μὲ θέμα «Πρακτικὰ διδάγματα».


15) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 12472/28-4-2013 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1962;2), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2006), γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων μὲ θέμα «Μαθήματα Μεγάλης Ἑβδομάδος».


16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7702/29-4-2013 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19772), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001), γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς Μ. Δευτέρας μὲ θέμα «Ἀγρυπνεῖτε! (Ἡ παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων)». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».


17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8672/28-4-2013 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19922), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002), γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς Μ. Τρίτης μὲ θέμα «“Ἡ πόρνη ἐν κλαυθμῷ”».


18) Τὸ δημοσίευμα στὴν μηνιαία τοπικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος σῴζει τὸ γένος μας» (φ. 139/Ἀπρίλιος 2013, σ. 10).Ἐλήφθησαν

1. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, ἐτησία ἔκδοσις τῆς ἱ. μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, τ. 37/2012, σσ. 127.

2. Ἱ. Μονὴ Γενεσίου Θεοτόκου Πηλίου, Ὅταν τὰ ζῶα μιλοῦν μὲ τοὺς Ἁγίους• Συναξάρι Ἁγίων ποὺ ἀγάπησαν τὰ ζῶα καὶ ἀγαπήθηκαν ἀπὸ αὐτά, ἐκδ. «Ὀρθ. Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 160.


3. πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ἀντιμέτωποι μὲ τὴν πλάνη, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 127.


4. πρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση, Ἐπιστροφὴ στὴν Ἐκκλησία, ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», [Θεσσαλονίκη 2013], σσ. 48.


5. Δημητρίου Παναγοπούλου ἱεροκήρυκος, Ἀπάνθισμα ὁμιλιῶν, ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 256.


6. Εἰς ἀγαθὴ ἀνάμνηση – Ἐμπειρικὲς ἀλήθειες ἀπὸ τὴν κηρυκτικὴ διακονία τοῦ πιστοῦ ἐργάτου Κυρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (1916-1982), ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 48.


7. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Βυζάντιο καὶ Χριστιανισμός: Ἡ δυναμικὴ τῆς θρησκείας στὸν καθορισμὸ τῆς φυσιογνωμίας τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τῶν σχέσεών της μὲ τοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς, Χίος 2013, σσ. 16.


8. Ἀντιγόνης Λ. Τσάμη, Σύντομο ὁδοιπορικὸ τοῦ Παύλου Μελᾶ στὴν Μακεδονία τὸ 1904, ἐκδ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Φλώρινας, Φλώρινα 2010, σσ. 95.


9. Ἀντιγόνης Λ. Τσάμη, Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ ἔπος τοῦ 1940 καὶ τὴν κατοχὴ 1941-44 στὸ νομὸ Φλώρινας, [Φλώρινα Ἀπρ. 2011], σσ. 156.

Comments