- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013 τὸν τάφο τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν οἱ ἑξῆς:

- Τὴν Κυριακὴ 3-11-2013 ὁ ἀρχιμ. Νικόλαος Ρήγας, τ. στρατιωτικὸς ἱερεύς, ἐτέλεσε τρισάγιο.
- Τὴν Τετάρτη 6-11-2013 ὁ σεβ. ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἐτέλεσε τρισάγιο, συνέταξε καὶ ὑπέγραψε κείμενο στὸ σχετικὸ βιβλίο ἐπισκεπτῶν.
- Τὸ Σαββάτο 16-11-2013 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὰ Βασιλικὰ -Θεσσαλονίκης.6-11-2013: ὁ σεβ. ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος τελεῖ τρισάγιο στὸν τάφο


Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα:

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 722/Νοέμβριος 2013 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ μοιχεία», «Ἡ Μικρὰ Ἀσία καὶ ὁ Πόντος δὲν ἀπέθαναν» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τί εἶναι πίστις; “Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε… Μόνον πίστευε καὶ σωθήσεται” (Λουκ. 8,48,50)» (φ. 31-10-2013, σ. 21 καὶ φ. 1-11-2013).


3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11142/3-11-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19832), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ε΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἡ πέραν τοῦ τάφου ζωή».


4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ λέπρα εἰκόνα τῆς ἁμαρτίας “Ἠπήντησαν αὐτῷ (=τῷ Χριστῷ) δέκα λεπροὶ ἄνδρες” (Λουκ. 17,12)» (φφ. 7 καὶ 8-11-2013, σ. 17).


5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1824/8-11-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν μὲ θέμα «Τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου».


6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9112/10-11-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κείμενο ἐκπομπῆς του (τοῦ ἔτους 1961α΄2), ποὺ τώρα συντετμημένο καὶ μεταγλωττισμένο ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Η΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ὁ δρόμος τῆς ἀγάπης».


7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ δρόμος τῆς ἀγάπης “Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς• Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως” (Λουκ. 10,37)» (φφ. 12 καὶ 13-11-2013, σσ. 17 καὶ 21 ἀντιστοίχως).


8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν” “Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν” (Ματθ. 4,15)» (φφ. 14 καὶ 15-11-2013, σ. 17).


9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1825/17-11-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Θ΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «“Τί νὰ κάνω;…”».


10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Τί νὰ κάνω;…” “Τί ποιήσω;” (Λουκ. 12,17)» (φφ. 19 καὶ 20-11-2013, σ. 17).


11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10172/21-11-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19862), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Τὰ παιδιὰ στὴν Ἐκκλησία, τὰ παιδιὰ στὸ Θεό!».


12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γενοκτονία! - “Φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη…” (Ματθ. 2,18)» (φφ. 21 καὶ 22-11-2013, σ. 17).


13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 17722/24-11-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19662), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2012) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἡ μοιχεία». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».


14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1826/30-11-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1970), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μὲ θέμα «Κάθε ἀπόστολος καὶ μία ἀπόδειξις».


15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» (φ. 146/Νοέμβριος 2013, σ. 10).


Comments