- ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ


Ο
ἱ παγκοσμιοποιητές, ληστὲς τῆς ἀνθρωπότητας,
μᾶς ἐξοντώνουν ἄθλια μέσω σκληρῆς λιτότητας.

Μὰ ὅλοι καταλαβαίνουμε πὼς τὸ αἴτιο τῆς κρίσης
δὲν εἶναι οἰκονομικό, δὲν εἶναι τέτοιας φύσης.

Γιὰ νὰ ἐρευνήσουμε βαθειά, χρειάζεται ἀγώνας•
γι᾽ αὐτὸ ἂς γίνη ἀνάλυση, τῆς ἐμφανοῦς εἰκόνας.

ἡ εἰκόνα ἡ ἐμφανής, σὰν κύρια αἰτία,
προβάλλει ὁλοκάθαρα τὴν ἀναξιοκρατία.

Γιατὶ πῶς εἶναι δυνατόν, αὐτοὶ ποὺ δὲν προσφέρουν,
καὶ ποὺ στὴν πλήρη διάλυση καὶ μόνο συνεισφέρουν,
νὰ ἔχουν εἰσοδήματα ἀνυπολόγιστου ὕψους,
σὰν δῆθεν ἀνταπόδοση τῆς προσφορᾶς καὶ τοῦ ἤθους;

Δύο λέξεις ἄγνωστες γι᾽ αὐτούς, ἀφοῦ γνωρίζουν μόνο
πῶς νὰ πλουτίζουν ἄνομα ἀπ᾽ τοῦ λαοῦ τὸν πόνο.
Γιατὶ πῶς εἶναι δυνατὸν τὰ δύσκολα νὰ φτειάξουν,
σὰν δύο γαϊδάρων ἄχυρα δὲν ξέρουν νὰ μοιράσουν;

Καὶ ὅταν μόχθο καὶ δουλειὰ δὲν ἔχουν δοκιμάσει,
μὲ τί προσόντα τὸν λαὸ ἔχουν καταδικάσει;

Αὐτὸν τὸν ἥρωα λαό, ποὺ πᾶνε νὰ ἐξοντώσουν
κι ἀναίσχυντα ὑποκρίνονται πὼς θέλουν νὰ τὸν σώσουν.

Καὶ ἀφοῦ δεινὸ δὲν ἄφησαν ποὺ νὰ μὴ μᾶς φορτώσουν,
γιατί δὲν λένε ἀπὸ τί παλέβουν νὰ μᾶς σώσουν;

Πολιτικοί, δικαστικοὶ καὶ δημοσιογράφοι
καὶ ὅσους μὲ μαῦρα γράμματα ἡ ἱστορία γράφει,
αὐτοὶ ποὺ τὸ αἰσχρὸ σύστημα ἀναίσχυντα στηρίζουν,
ἄσπλαχνα μᾶς ποδοπατοῦν καὶ μᾶς ἐξαφανίζουν,
δὲν σκέπτονται ἂν κάποτε σηκώσουμε κεφάλι,
ποῦ θὰ κρυφτοῦν ἀπ᾽ τὴν ὀργὴ τοῦ κόσμου τὴ μεγάλη;

Κι ἀφοῦ δὲν ξέρουν τί θὰ πῆ Θεὸς καὶ θεία δίκη,
πῶς θὰ γλυτώσουν τὴν λαϊκὴ ὀργὴ καὶ καταδίκη;

Ἂς προβληματισθοῦν λοιπόν, ἔστω καὶ ἀργὰ πιὰ τώρα,
λίγο πρὶν ἔρθη καὶ γι᾽ αὐτοὺς ἡ τελευταία ὥρα•
γιατὶ αὐτός, ποὺ ὑπηρετοῦν κ᾽ ἐλπίζουν νὰ τοὺς σώση,
ἀπέναντι στὸν δίκαιο Κριτὴ θὰ μαρμαρώση
καὶ θ᾽ ἀπομείνουν μόνοι τους ἀπέναντι σ᾽ ἐκείνους
ποὺ τόσα χρόνια βίαζαν μὲ …εὐαισθησία κτήνους.

Γιατὶ μ᾽ ὅλες τὶς γνώσεις τους, μ᾽ ὅλη τους τὴν διάνοια,
δὲν ἔμαθαν ἐν ἅδῃ πώς, οὐκ ἔστι πιὰ μετάνοια.

13-2-2013
Ο ΑΓΑΝΑΧΤΙΣΜΕΝΟΣ


Comments