- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁ ἀργηχὸς τῆς ζωῆς!
 
«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»

Ἀξιοσέβαστη ἡγουμένη τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ θρυλικοῦ καὶ ἀνεπανάληπτου Γέροντος Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχῃ σπουδαιοτάτη θέσι πλησίον τοῦ δικαιοκρίτου Θεανθρώπου, ὁ ὁποῖος θὰ τὸν ἐβράβευσε, γιὰ τὴν ἀφιλαργυρία του, τὴν ταπεινότητά του, τὴν εὐλάβειά του, τὴν ἀνιδιοτέλειά του, τὴν ἀγωνιστικότητά του καὶ λοιπὲς πολλὲς ἀρετές του.

Ἂς τὸν παρακαλέσωμεν ὅλοι θερμῶς νὰ μεσιτεύῃ ὑπὲρ σωτηρίας τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς δόξης τῆς Ἐκκλησίας, ἂς παρακαλέσωμεν ἐπίσης νὰ μεσιτεύῃ διὰ τὸν καθένα μας διὰ νὰ ἔχωμεν πνευματικὴν ἀνάνηψιν, μετάνοιαν καὶ πρόοδον πρὸς τὸ καλόν, νὰ τύχωμεν ἐλέους καὶ σωτηρίας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τὸν συναντήσωμεν. Ὁ ἀνάργυρος, ἁγνὸς Ἕλλην πατριώτης καὶ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος κληρικὸς Αὐγουστῖνος ἦταν ὁ καλύτερός μου φίλος. Συχνὰ ἐρχόμουν στὴν Φλώρινα, στὸ Δωμάτιον στὴν ὁδὸ Β. Γεωργίου 10 στὸν ἐπάνω ὄροφο. Τὸν ἔβλεπα καὶ τοῦ φιλοῦσα τὸ χέρι.

Θερμὴ παράκλησις· θὰ ἤθελα νὰ ἔλθω στὸν τάφο του νὰ προσκυνήσω καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἐξομολογηθῶ, νὰ ἐκκλησιαστῶ καὶ νὰ μεταλάβω. Εἶμαι ἁμαρτωλός, μὲ πολλὲς ἁμαρτίες, ἀλλὰ ἀγαπῶ καὶ λατρεύω τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό.

Θερμὴ παράκλησις· ἐὰν σᾶς εἶναι δυνατόν, φιλοξενῆστε με στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου γιὰ προσκύνημα καὶ ἐκκλησιασμό, θεία Κοινωνία.
 
Νικόλαος Γ. Σηφακάκης,

υἱὸς ἱερέως, ἡλικιωμένος, συνταξιοῦχος, ἀκαλλιέργητος καὶ ἁμαρτωλός.
Θὰ εὔχομαι νὰ σᾶς εὐλογῆ ὁ παντοδύναμος Θεὸς μὲ τὴν χάρι του καὶ τὸ ἄπειρο ἔλεός του.
 
Comments