- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν μῆνα Ὀκτώβριο 2012 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ γέρ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν οἱ ἑξῆς. 
  • Τὴν Τρίτη 2-10-2012 ὁ προϊστάμενος τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἀρχιμ. Νεκτάριος Κιοῦλος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο συνοδευόμενος ἀπὸ προσκυνητὰς ἐξ Ἀθηνῶν. 

  • Τὴν Τετάρτη 3-10-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Κατερίνη. 

  • Τὴν Πέμπτη 18-10-2012 ὁ ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Μεγάλης Παναγίας τῆς ἱ. μητροπόλεως Σάμου ἀρχιμ. Χρυσόστομος Λέλος μετὰ τῆς συνοδείας του ἐτέλεσε τρισάγιο.
     
  • Τὴν ἴδια ἡμέρα οἱ κληρικοὶ τῆς ἱ. μητροπόλεως Βεροίας ἀρχιμ. Σωφρόνιος Φάκας καὶ αἰδ. Φώτιος Καφετζῆς ἐτέλεσαν τρισάγιο. 

  • Τὴν Τρίτη 30-10-2012 ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰουστῖνο Μπαρδάκα, ἐτέλεσε τρισάγιο.

  • Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ ἱερομ. Νήφων Βατοπαιδινὸς ἐτέλεσε ἐπίσης τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ ἀειμνήστου γέροντος. 


Ἔγγραφα - ἄρθρα 

Τὸν μῆνα Ὀκτώβριο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα. 

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 710/Ὀκτώβριος 2012 φύλλο τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Δῶστε μου ἕναν ἅγιο!», «Προκλήσεις μητροπολίτου πρὸς ἀγωνιστάς» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ (Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ)» (φφ. 2 καὶ 3-10-2012, σ. 17).

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀγάπης - μῖσος· “Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν…” (Λουκ. 6,35)» (φφ. 4 καὶ 5-10-2012, σ. 17).

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀνάστασι τῶν νεκρῶν» (φ. 6-10-2012, σσ. 16-17).

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1779/7-10-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Γ΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἡ ἀνάστασι τῶν νεκρῶν».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γύρω ἀπὸ τὴν χηρεία· “Καὶ αὕτη ἦν χήρα” (Λουκ. 7,12)» (φφ. 9 καὶ 10-10-2012, σ. 17).

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Θεὸς φροντίζει γιὰ μᾶς· “Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν” (Ματθ. 14,20)» (φφ. 11 καὶ 12-10-2012, σ. 17).

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οὔτε καλημέρα! “Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ” (Τίτ. 3,10)» (φ. 13-10-2012, σσ. 16-17).

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1780/14-10-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ μὲ θέμα «Οὔτε καλημέρα!».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Φυσικὴ καὶ πνευματικὴ σπορά· “Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην. Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ” (Λουκ. 8,5)» (φφ. 17 καὶ 19-10-2012, σ. 17).

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐποχὴ δαιμονική» (φ. 20-10-2012, σσ. 16-17).

12) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1781/21-10-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1988), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἐποχὴ δαιμονική».

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄλλα εἴδη δαιμονισμένων» (φφ. 23 καὶ 24-10-2012, σ. 17).

14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τυφλοί, κουφοί, ἄλαλοι» (φφ. 25 καὶ 26-10-2012, σ. 17).

15) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1782/26-10-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ μὲ θέμα «Δῶστε μου ἕναν ἅγιο!». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σ. 1).

16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1783/28-10-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1977), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης καὶ μὲ θέμα «Στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀνθρωπότητος».

17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δῶστε μου ἕναν ἅγιο!» (φ. 30-10-2012, σσ. 16-17).

18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πλούσιοι καὶ φτωχοί» (φ. 31-10-2012, σ. 17).

19) Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πάρου «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Τὸ θαῦμα τοῦ ἁγίου» (φ. 133/Ὀκτώβριος 2012, σ. 11). 

Ἐλήφθησαν 

1) ἱ. μητροπόλεως Πειραιῶς, Πατερικὴ Θεολογία καὶ μεταπατερικὴ αἵρεση – Πρακτικὰ Θεολογικῆς Ἡμερίδος, Πειραιεὺς 2012, σσ. 319. 

2) Ἱερὰ Μονὴ Μεγάλης Παναγίας, ἔκδ. ἱ. μονῆς Μεγάλης Παναγίας Σάμου, Σάμος 20122, σσ. 24.

3) Ὁ πατὴρ Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009) – Ὁ ἀσκητὴς ἐρημίτης, ὁ πνευματικός, ὁ θεολόγος πράξεως καὶ θεωρίας (Ἀναμνηστικὸν τεῦχος μὲ τὴν συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐκδημία του εἰς Κύριον, 4.11.09 – 4.11.2012), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 78.

4) Σοφοκλῆ Γιαμνιαδάκη, Πατέρες καὶ διδάσκαλοί μας οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἐκδ. παραγωγὴ Σαΐτης, Ἀθήνα 2012, σσ. 127.

5) Οἱ μεθυσμένοι ἐλέφαντες καὶ ἡ προσταγὴ τοῦ Θεοῦ, (εἰκονογραφημένο) ἐκδ. «Ὁ Σωτὴρ», Ἀθήνα 2012, σσ. 87.


Comments