- ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Τὸν μῆνα Φεβρουάριο 2012, ποὺ καὶ αὐτὸς πέρασε ὅλος σχεδὸν μέσα σὲ παγετὸ καὶ θερμοκρασίες πολὺ χαμηλές, τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν·
 • Τὴν Πέμπτη 2-2-2012 ὁ αἰδ. Ἐλευθέριος Παλαμᾶς, ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Ἁγ. Χριστοφόρου - Ἑορδαίας, συνοδευόμενος ἀπὸ οἰκείους του.
 • Τὴν Τετάρτη 8-2-2012 ὁ ῾Ρῶσος ἱερομ. Σέργιος Σάτρωβ, πνευματικὸς τῆς ἱ. μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς Βombalas - Αὐστραλίας.
 • Τὴν Τρίτη 21-2-2012 ἡ Δ΄ τάξις τοῦ 3ου Πειραματικοῦ Δημοτ. Σχολείου Φλωρίνης.

 


Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν μῆνα Φεβρουάριο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.
 1. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 703/Φεβρουάριος 2012 φύλλο τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Προδοσία», «Οἰκουμενισμός· συντελεῖται προδοσία» καὶ ἄλλα κείμενα.
 2. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ πίστι στὸ θαῦμα – “Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε…” (Λουκ. 8,50)» (φφ. 1 καὶ 3 -2-2012, σ. 14).
 3. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1722/2-2-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κήρυγμά του (τοῦ ἔτους 1990), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ μὲ θέμα «“Νῦν ἀπολύεις…”».
 4. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1723/5-2-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Τελώνου & Φαρισαίου καὶ μὲ θέμα «Μελέτη ἁγίας Γραφῆς».
 5. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1724/6-2-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κήρυγμά του (τοῦ ἔτους 1961), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ. Φωτίου καὶ μὲ θέμα «Οἰκουμενισμός· συντελεῖται προδοσία». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας». Τὸ κήρυγμα αὐτὸ κυκλοφορεῖ καὶ ἀκουστικῶς σὲ ψηφιακὸ δίσκο («Φωνὴ βοῶντος» cd 24βΆ).
 6. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σύγχρονοι Γαδαρηνοί – “Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν…” (Λουκ. 8,37)» (φ. 9-2-2012, σ. 14).
 7. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1725/10-2-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κήρυγμά του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένο, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους καὶ μὲ θέμα «Νὰ θυμᾶσαι τὸ Χριστό…».
 8. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 10-2-2012, σ. 14).
 9. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1726/12-2-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου καὶ μὲ θέμα «Οἱ σύγχρονοι ἄσωτοι».
 10. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ συνέπειες τῆς ἁμαρτίας – “Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι” (Λουκ. 15,14)» (φφ. 14 καὶ 15-2-2012, σ. 14).
 11. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ ὑπερηφανείας καὶ ταπεινοφροσύνης – “Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ” (Λουκ. 18,13)» (φφ. 16 καὶ 17-2-2012, σ. 14).
 12. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1727/19-2-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω καὶ μὲ θέμα «Ἡ εὐθύνη τοῦ σκανδάλου».
 13. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 18-2-2012, σ. 14).
 14. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ εὐθύνη τοῦ σκανδάλου – “Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω” (Α΄ Κορ. 8,13)» (φφ. 21 καὶ 22-2-2012, σ. 14).
 15. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ προσευχή – “Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις” (Ματθ. 15,28)» (φφ. 23 καὶ 24-2-2012, σ. 14).
 16. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1728/26-2-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου τοῦ Τριῳδίου καὶ μὲ θέμα «“Χαρὰ” διαβόλου καὶ χαρὰ τῶν ἀγγέλων».
 17. Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πάρου «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Δὲν ὑπάρχει διέξοδος;» (φφ. 125/ Φεβρουάριος 2012).
 18. Τὸ τελευταῖο μέρος (ἀποτελούμενο ἀπὸ 40 σελίδες) τοῦ βιβλίου «Ὑπεράνω ὅλων ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ψυχή μας, ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα, ἡ γλῶσσα καὶ ἡ ἱστορία μας, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ σωτηρία μας» τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 131-170) μὲ τίτλο «Ἀφυπνιστικὰ καὶ σωτήρια γιὰ τοὺς ἐσχάτους καιρούς».
 19. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀληθινὴ νηστεία – “Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν δὲ νηστεύητε…” (Ματθ. 6,16)» (φ. 29-2-2012, σ. 14).

Ἐλήφθησαν
 1. ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος, Ἀφυπνιστικοὶ λόγοι, ἀνθολογημένοι ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς μηνύματα πρὸς τὸ λαό», ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 32.
 2. Ἱερομάρτυς Ἀνδρόνικος ἀρχιεπίσκοπος Πέρμ, ἐμπνευσμένες ὁμολογιακὲς καὶ ἐπίκαιρες διδαχὲς τοῦ ἀσυμβιβάστου Ἱεράρχου, δανεισμένες ἀπὸ τὴν ἐνδιαφέρουσα [ὁμώνυμη] ἔκδοση τῆς Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου Ἀττικῆς, προσφορὰ στὸν δοκιμαζόμενο λαὸ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 32.
 3. π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Ὁ προφήτης Ἠλίας στὴν ἐποχή του καὶ στὰ ἔσχατα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 32.
 4. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, Ἀφυπνιστικὰ καὶ σωτήρια γιὰ τοὺς ἐσχάτους καιρούς (40 σελίδες), στὸ βιβλίο «Ὑπεράνω ὅλων ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ψυχή μας, ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα, ἡ γλῶσσα καὶ ἡ ἱστορία μας, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ σωτηρία μας», ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Κυψέλης», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 131-170.
 5. Ἔχε ἐλπίδα, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας, Φλώρινα 2012, σσ. 61.
 6. Φώτης Κόντογλου – Ἀφιέρωμα στὴν ἀναίρεση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔκδοση τῆς Συνάξεως Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν «Φώτης Κόντογλου», Τρίκαλα Χριστούγεννα 2011, σσ. 103.
 7. δρος Κων/νου Σιαμάκη, Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· Ἀστρονομία - Γεωλογία καὶ Ἀρχαία Ἱστορία τους, ἐκδ. Δόναξ, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 416.
 8. Ἀριστοτέλους Ἰ. Παύλου, καθηγητοῦ, Τὸ ἑνιαῖον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα 2011, σσ. 143.
 9. τοῦ ἰδίου, Λάθη γονέων· ἐπισημάνσεις - παραινέσεις - συμβουλές, Ἀθήνα, σσ. 69.
 10. τοῦ ἰδίου, Γιατί δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατάκριση, Ἀθήνα 20114, σσ. 50.
 11. τοῦ ἰδίου, Σκέψεις ψυχωφελεῖς, Ἀθῆναι, σσ. 29.
 12. 12) τοῦ ἰδίου, Ὁ διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοί του, ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθήνα 2007, σσ. 205.
 13. 13) Ἀποστόλου Χ. Τσολάκη, Γένους στήριγμα· Τὸ Κίνημα τῶν Κολλυβάδων Πατέρων καὶ ἡ πνευματικὴ προσφορά του στὸ Ἔθνος, Ἀδελφ. Θεολ. «Ὁ Σωτὴρ», Ἀθῆναι, 2011, σσ. 144.