- «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ»

(μνημόσυνο καὶ τιμητικὴ ἐκδήλωσι στὴν Κύπρο) 


Όπως ἀνηγγέλθη στὸ προηγούμενο φύλλο, τὴν Κυριακὴ τῶν ἁγ. Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου 27-5-2012 ἐπραγματοποιήθη στὴν Κύπρο ἀπὸ τὴν ἱ. μητρόπολι Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ τὴν Χριστιανικὴ Ἕνωσι Κυπρίων Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Κ.Ε.) ἐκδήλωσις - ἀφιέρωμα στὸν ἀείμνηστο μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο μὲ θέμα «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ): ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ».

Τὸ πρωὶ στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Πάνω Δευτερᾶς, ποὺ εἶνε ἡ προσωρινὴ ἕδρα τῆς μητροπόλεως Ταμασοῦ, ἔγινε ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καὶ συλλειτουργούντων τῶν σεβασμ. μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμίου, πανιερ. μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ φιλοξενοῦντος ποιμενάρχου πανιερ. Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐου. Τὸν θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Κύπριος ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου, ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος συνέδεσε μὲ ἐπιτυχία τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγ. Πατέρων μὲ τὸν ἀείμνηστο γέροντα μητροπολίτη.

Στὸ τέλος τῆς θ. λειτουργίας ἀκολούθησε μνημόσυνο, κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ πανιερ. Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας ἀνεφέρθη στὸν τιμώμενο ἱεράρχη, τὸν πνευματικὸ δεσμὸ ποὺ τὸν συνέδεσε μαζί του, τὴν εὐγνωμοσύνη του σ᾽ αὐτόν, καὶ στὴν ἀπόφασι νὰ τιμηθῇ ἡ προσωπικότης καὶ τὸ ἔργο του.


Στὶς 11 π.μ. στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων Πάνω καὶ Κάτω Δευτερᾶς ἄρχισε ἡ προγραμματισμένη ἐκδήλωσις. Τὴν φροντίδα γιὰ τὴν διοργάνωσι καὶ τὸν συντονισμὸ τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ὁ πρωτοπρ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, πρωτοσυγκελλεύων τῆς ἱ. μητροπόλεως καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς Χ.Ε.Κ.Ε., ὁ ὁποῖος κατὰ τὶς σπουδές του στὴν Ἀθήνα εἶχε φιλοξενηθῆ στὸ ἐκεῖ φοιτητικὸ οἰκοτροφεῖο τοῦ τιμωμένου Γέροντος.

Ἡ ἐκδήλωσις ἄρχισε μὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους ἀπὸ βυζαντινὴ χορῳδία ἱεροψαλτῶν καὶ χαιρετισμοὺς τοῦ πανιερ. μητροπολίτου Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐου, τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καὶ τοῦ προέδρου τῆς Χ.Ε.Κ.Ε. κ. Φρίξου Κλεάνθους.

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησαν 4 ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς ἑξῆς ὁμιλητὰς καὶ τὰ ἀντίστοιχα θέματα.

1) Ὁ ἀρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας, ἱεροκῆρυξ τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης, μίλησε μὲ θέμα «Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του».

2) Ὁ σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μίλησε μὲ θέμα «Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Ὁ διαπρύσιος κήρυκας τοῦ Θείου Λόγου».

3) Ὁ κ. Στυλιανὸς Παπαθεμελῆς, πρώην ὑπουργός, μίλησε μὲ θέμα «Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Ἡ ἐθνικὴ προσφορά του». Καὶ

4) Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Μπαρδάκας, πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης, μίλησε μὲ θέμα «Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Ὁ ἀκρίτας Ἐπίσκοπος».

Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μὲ δημοτικὰ τραγούδια ποὺ ἀπέδωσε παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ συγκρότημα.

Στοὺς συνέδρους, ποὺ γέμισαν τὴν αἴθουσα, προσεφέρθη σὲ ψηφιακὸ δίσκο ὡς δῶρο ἡ ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ γέροντος μὲ θέμα «Ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς», ἐνδεικτικὴ τοῦ κηρύγματός του.

Τὴν ἐκδήλωσι τόσο στὸν ἱ. ναὸ ὅσο καὶ στὴν αἴθουσα ἐκάλυψε ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς τῆς Θεσσαλονίκης «4Ε», ποὺ τὴν μετέδωσε τὶς ἑπόμενες ἡμέρες.

Comments