• ใบงานที่ 1  วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1                     >>>Click<<<
  • ใบงานที่ 2 วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1                     >>>Click<<<
  • ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561    >>>Click<<<
  • คะแนนสอบกลางภาควิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 1           >>>Click<<<
  • แบบสอบถามความพึงพอใจ วิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 1         >>>Click<<<
  • Link ส่ง e-Portfolio ผู้เรียน                                >>>Click<<< 
http://www.vec.go.th